Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy prodeje zboží a služeb
Analýzy prodeje zboží a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ104A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy prodeje zboží a služeb“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných efektů , tj. pozitivních změn v metrikách prodeje, např. ve zvýšení tržeb a prodejní marže, snížení nákladů na prodejní aktivity, zvýšení počtu zákazníků apod. (viz jejich další přehledy).
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh ve scénáři (SQ004 ) a specifické otázky ve scénářích (SQ100 ) a (SQ101 ).
2. Funkcionalita prodejních analýz, analytický prostor
 • Analytický dokument: Analýzy prodeje (DQ112A ).
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
  • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ).
2.1. Analýzy ekonomických ukazatelů prodeje dle zvolených dimenzí:
2.2. Analýzy ukazatelů prodeje procesního charakteru
 • Ukazatelé pro analýzy prodejních aktivit:
  • Počet zpracovávaných dokumentů – poptávek, nabídek, smluv atd. (IQ7005 ), Počet obchodních transakcí (IQ1012 ), Objem transakcí v čase (IQ7006 ),
  • Počet a objem reklamací (IQ1502 ), Dodací lhůta (IQ1010 ),
  • Call centra - časové metriky (IQ2301 ), Call centra - rozvrhy provozu (IQ2302 ), Náklady na volání (IQ2303 ), Úspěšnost call centra (IQ2304 )
 • Dimenze pro analýzy prodejních aktivit:
2.3. Analýzy ukazatelů prodeje organizačního charakteru:
 • Ukazatelé pro analýzy organizace prodeje:
  • Počet zákazníků podniku (IQ1001 ), Počet externích zákazníků IT služeb (IQ1006 ), Prodejní potenciál (IQ1011 ), Obrat zásob (IQ1015 ),
  • Podíl private label (IQ1013 ), Ukazatelé dárkových poukázek a permanentek - převážně v maloobchodě, (IQ1016 ),
 • Dimenze pro analýzy organizace prodeje:
2.4. Analýzy prodejní výkonnosti a řízení produktů (CM, Category Management):
 • Ukazatelé pro analýzy prodejní výkonnosti a řízení produktů:
  • Index prodejní aktivity (IQ1014 ), Využití prodejní plochy (IQ1301 ), převážně v maloobchodě, Objem tržeb za časovou jednotku (IQ1601 ), Náklady práce na 1 prodejce (IQ1602 ),
  • Časové ukazatele výkonnosti CM (IQ1302 ), Zbožové ukazatele výkonnosti CM (IQ1303 ), Zákaznické ukazatele výkonnosti CM (IQ1304 ), Počet a objem servisních činností (IQ1501 ),
 • Dimenze pro analýzy prodejní výkonnosti a řízení produktů:
2.5. Analýzy prodejních aktivit na eShopu:
 • Ukazatelé pro analýzy aktivit na eShopu:
  • Počet prodaných produktů přes eShop (IQ1107 ), Zisk na produkt v eShopu (IQ1108 ), Tržba na návštěvu (IQ1103 ),
  • Počet objednávek za stanovený čas (IQ1112 ), Počet položek na objednávku (IQ1110 ), Průměrná hodnota objednávky (IQ1109 ),
  • Délka návštěvy webové stránky (IQ1104 ), Míra opuštění, Bounce rate (IQ1105 ), Index přijetí zákazníka (IQ1106 ), Konverzní poměr (IQ1102 ),
 • Dimenze pro analýzy aktivit na eShopu:
2.6. Časové analýzy prodeje („Time Intelligence“):
 • Vývoj prodeje v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Využití indexů prodejních aktivit, zejména bazických, řetězových, sezónních,
 • Postupný nárůst hodnot prodeje od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání prodeje, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů prodeje – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
2.7. Srovnávací analýzy prodejních aktivit:
 • Porovnání plánovaného objemu prodejů se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání jednotlivých zákazníků podle tržeb, úspěšnost prodeje zboží a služeb,
 • Určení pořadí dimenzí (ranking) – např. stanovení pořadí zákazníků podle objemů tržeb apod.,
 • Určení vybraného počtu nejlepších / nejhorších prvků - např. TOP 10 zákazníků.
3. Zdroje dat:
 • Obchodní dokumenty Prodej (DQ101A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A), Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A), Výkazy prodeje (DQ114A ).
4. Vztahy řízení prodeje k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy nad datovými sklady a OLAP databázemi a specifické analytická aplikace (F409 ). Významným trendem v této oblasti jsou aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (AQ001A ), nebo Power BI (AQ002A ) a s nimi spojený jazyk DAX (AQ003A), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní prodejní analýzy a rovněž analýzy na bázi business intelligence, pokud má tyto technologie integrovány ve svém produktu,
 • Využívání prodejních analýz přímo u zákazníků nebo partnerů, resp. v odloučených jednotkách nabízejí aplikace mobilního business intelligence (F460 ),
 • Analýzy trhu na základě nestrukturovaných informací, analýzy konkurence a vývoje na trhu umožňují aplikace competitive intelligence (F481 ),
 • Komplexní analýzy zákazníků umožňují aplikace CRM, resp. analytické CRM (F371 ).
5. Podmínky úspěšnosti analýz prodeje:
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality prodejních analýz v místě a čase, tj. u zákazníků a kooperantů, v dislokovaných jednotkách apod.,
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv obchodním manažerům a obchodníkům na základě výsledků uskutečněných prodejních analýz a jejich vyhodnocení oproti definovaným pravidlům, limitům apod.,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti prodejních analýz s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám obchodních manažerů a obchodníků a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená, např. data o jednotlivých prodejních operacích u zákazníka, data snímaná v provozu prodejen apod.,
 • Realizace prodejních analýz na základě heterogenních a externích datových zdrojů , např. informací z databází internetu, sociálních sítí apod.,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat , např. pro analýzy trhu, konkurence, vývoje poptávky apod.