Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : PowerPivot - principy, způsob využití
PowerPivot - principy, způsob využití
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ001A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Microsoft
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Power Pivot - principy, způsob využití
 • Informace k Power Pivot jsou také uloženy na následujících stránkách:
  • Power Pivot – zdroje dat (AQ001B ),
  • Power Pivot – příprava dat (AQ001C ).
2. Obsahové vymezení Power Pivot
 • Power Pivot představuje doplňující komponentu pro Excel 2010, 2013, 2016 a je dostupný ve verzích Microsoft Office Professional Plus a Office 365 Professional Plus,
 • Účelem této stránky je vymezit hlavní principy produktu Power Pivot, postupy, způsob jeho využití a použitelné zdroje dat.
2.1. Hlavní principy Power Pivot
 • Power Pivot není pouhým rozšířením nebo nahrazením technologie PivotTable v Excelu využívající pro analýzy dat kontingenční tabulky,
 • Cílem Power Pivot je vytvořit komplexní datové struktury na základě provázaných datových tabulek a na nich realizovat analýzy, resp. analytické a plánovací aplikace, tj. jednodušší, než ve standardních BI systémech, ale podstatně komplexnější, než v případě původní technologie PivotTable.
 • Je to technologie, která je určena pro podporu self service BI, SSBI (F455 ),
 • Poskytuje organizaci tabulek pro nástroje PivotTable relačním způsobem , tj. s definovanými a realizovanými vazbami mezi tabulkami na základě primárních a cizích klíčů,
 • Obsahuje sloupcově orientovanou databázi umožňující podstatně efektivnější komprimaci dat a může tak pracovat s velkými objemy dat,
 • Součástí je výkonný jazyk DAX (Data Analysis Expressions) pro relačně vyjádřená data, který nabízí podstatně výkonnější výrazy ve srovnání s Excelem (AQ003A ),
 • Integruje data z různých datových zdrojů – data z databází, Excelu, textů, ze zdrojů Internetu atd.,
 • Vykonávání dotazů probíhá v paměti nad celou databází a je postaveno na konceptu in-memory analysis .
2.2. Excel a PowerPivot
 • Porovnání Excel a Power Pivot dokumentuje tabulka na obrázku.
2.3. Aktivace Power Pivot
 • Doplněk Power Pivot je v Excel 2013 a 2016 (Power Pivot add-in) je nezbytné aktivovat ,
 • Poté je třeba otevřít záložku „POWER PIVOT“ a spustit funkci „Spravovat“ .
3. Základní principy vytvoření databáze a aplikace v Power Pivot

3.1. Postup vytvoření aplikace v Power Pivot
 • Celý postup se skládá z několika standardních kroků,
 • Power Pivot umožňuje importovat data z různých datových zdrojů (relačních databází, z Excelu, textových souborů atd.). Pro import dat se většinou používá Průvodce importem tabulky, který nabízí výběr ze seznamu tabulek pomocí jednoduchého zaškrtávání a použití filtrů nebo načtení dat na základě SQL dotazu.
3.2. Uložení aplikace v Power Pivot
 • Celé řešení Power Pivot, včetně databáze je uloženo v jednom xlsx souboru , který se pak při dalším použití jako celek otevírá,
 • Lze doporučit v průběhu práce (importů dat, vytváření relací, tabulek) soubor průběžně ukládat .
4. Import dat z datových zdrojů do Power Pivot – příklad Excel

4.1. Postup načtení dat z externího zdroje (soubor Excel)

4.2. Určení souboru pro načtení dat a určení konkrétního listu
 • Pokud je určen zdroj v souboru Excel, určuje se konkrétní soubor, listy a další charakteristiky,
 • Zobrazení dat tabulek v databázi Power Pivot - .
4.3. Přejmenování sloupce (položky)
 • Data jsou ukládána do databázových tabulek Power Pivot, kde lze přejmenovat a vymazat tabulky a sloupce , přidat do tabulky kalkulované sloupce v jazyce DAX,
 • Naopak nelze data v tabulkách upravovat, nebo měnit k jedné tabulce typ zdroje dat, např. z Excelu na databázi.
5. Definování relací mezi tabulkami Power Pivot

5.1. Vytvoření relací mezi tabulkami
 • Vztahy mezi tabulkami databáze se vytvářejí automaticky , pokud Power Pivot rozpozná relace při importu dat,
 • Pokud ne, pak se vytváření vztahů realizuje manuálně . Tyto operace se opakují postupně tolikrát , kolik je třeba vytvořit relací,
 • V případě propojování faktové a dimenzionální tabulky, pak je nutné nejprve (v horním řádku) uvést faktovou tabulku a teprve následně příslušnou tabulku dimenzionální,
 • Je to dáno charakterem kardinality vazby , např. vazba mezi tabulkou faktů FTQ_Prodej a dimenzionální tabulkou DI_Cas je v kardinalitě N : 1. To znamená, že na prvním místě musí být tabulka s kardinalitou „N“. Pokud se tabulky uvedou v opačném pořadí, vede to k chybám,
 • Pokud se vytvářejí r elace pro dimenzionální tabulky ve schématu SNOWFLAKE , pak je nutné nejprve, v horním řádku uvést základní tabulku, např. DI_Zakaznici a teprve na druhém tabulku vyšší úrovně, např. DI_Zak_Kat pro kategorie zákazníků, opět pomocí příslušného klíče. Důvod je, obdobně jako v předchozím případě, v kardinalitě vazeb mezi jednotlivými tabulkami.
5.2. Přehled vytvořených relací
 • Průběžně je k dispozici přehled všech vytvořených relací – v tabulce.
5.3. Zobrazení diagramu vytvořených relací

6. Vytvoření kontingenční tabulky / grafu nad databází PowerPivot

6.1. Vytvoření kontingenční tabulky nad tabulkami Power Pivot
 • Pokud jsou vytvořeny všechny potřebné relace, pak je možné již postupně realizovat nad takto definovanou databází podle výběru jednotlivé kontingenční tabulky.
6.2. Kontingenční tabulka nad databází Power Pivot
 • Kontingenční tabulka s řídícím polem vpravo - pro výběr a umístění ukazatelů a dimenzí.
6.3. Vytvoření kontingenčního grafu
 • Lze vytvořit různé typy kontingenčních grafů, které se rovněž podle zvolených dimenzí a ukazatelů.
6.4. Vytvoření kontingenčního grafu - 2

6.5. Power Pivot – nastavení polí hodnot z řídícího okna
 • V kontingenční tabulce lze nastavit různé druhy zobrazovaných hodnot (součty, počty, průměry, maxima, minima, směrodatná odchylka, rozptyl, jednoznačný počet, resp. distinct count) výběrem z řídícího okna.
7. Vytvoření průřezů v kontingenční tabulce

7.1. PowerPivot – vložení průřezu
 • Jednou z progresivních funkcí kontingenčních tabulek nad PowerPivot je využívání průřezů. Průřez má charakter filtru . Dosáhne se na záložce „Analyzovat“ s funkcí „Vložit průřez“ – otevře se okno „Vložit průřezy“ (uprostřed) s nabídkou všech polí, které je možné jako filtry využít,
 • Kromě toho je možné určit, zda se filtr má použít pouze pro „AKTIVNÍ“ okno, nebo současně pro všechny okna na obrazovce „VŠE“ – dle nabídky v záhlaví okna „Vložit průřezy“. To je výhodné zejména u dashboardů, kde je více tabulek nebo grafů na jednom panelu. Po výběru požadované položky (nebo položek) se nabídne seznam hodnot pro výběr do filtru.
7.2. PowerPivot – vložení několika průřezů

8. Typy zdrojů dat pro import do Power Pivot
 • Paragraf obsahuje přehled základních typů zdrojů dat pro import do databáze Power Pivot. Data jsou ukládána do databázových tabulek Power Pivot.
 • Lze :
  • přejmenovat a vymazat tabulky a sloupce,
  • přidat do tabulky kalkulované sloupce (viz dále),
 • Nelze :
  • data v tabulkách jsou „read only“ nemohou zde být již zde upravována,
  • měnit k jedné tabulce typ zdroje dat, např. z Excelu na databázi (SQL Server apod.),
 • Existuje celá řada typů zdrojů dat pro Power Pivot :
  • Excel,
  • Textové soubory – CSV, tabulátory,
  • Databáze – Access, SQL Server, Oracle, DB2, Teradata, MySQL a další,
  • Clipboard – tabulky z Excelu nebo Wordu,
  • SharePoint dokumenty,
  • MS SQL Server Reporting Services (SSRS),
  • Cloudové zdroje, např. Azure DataMarket, SQL Azure atd.,
  • Data feeds.
9. Poznámky, reference:
 • Způsob řešení a využití Power Pivot je součástí řešení úloh Self Service Business Intelligence (TG450 ),
 • Využití Power Pivot může být v následujících podnikových analytických úlohách:
  • Finanční analýzy (UQ054A ), dílčí analýzy finančních dat (UQ054B )
  • Analýzy - závazků (UQ064A ) a pohledávek (UQ074A ),
  • Controlling – analýzy (UQ094A ),
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ),
  • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Personální analýzy (UQ254A ), Analýzy majetku (UQ304A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ),
  • Dopravní analýzy (UQ404A ), Řízení energií – analýzy (UQ454A ),
 • Analýzy výrobních zakázek (UQ504AXMN ), analýzy výroby OŘV (UQ524AXMN ) a DŘV (UQ534AXMN ),
 • V řízení IT lze Power Pivot využít např. v těchto úlohách:
  • Personální analýzy v IT (U221A ) a Nákladové analýzy IT služeb (U302A ).