Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : WMS - ERP: Analýza a návrh
WMS - ERP: Analýza a návrh
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U427A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-11-15
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “WMS - ERP: Analýza a návrh“ – cíl, účel
 • Cíl úlohy spočívá v analýze aplikace – jaké procesy budou integrovaným systémem WMS podporovány , jakou funkcionalitu a v jakém rozsahu, a jaké nároky na customizaci je potřeba pro správné řízení těchto procesů zajistit.
2. Obsah úlohy
 • Úloha navazuje na Úvodní studii , přičemž v této fázi lze identifikovat, jakým směrem se v rámci implementace a integrace WMS systému se ubere. Zmapuje se, popíše a zanalyzuje se podstat aplikace s návrhem, jestli bude potřeba využití integračního serveru, nebo se bude rojekt realizovat úplně novou cestou a bude sázet na implementaci plně nového informačního systému s WMS modulem.
 • Různorodost těchto směrů není příliš bohatá, všechno však závisí od charakteru samotného projektu a integračních komponent celého WMS řešení.
 • V této fázi, kde dochází ke změně přístupu mezi analýzou a samotným návrhem implementačního a integračního řešení, se také definují základní pravidla užití integračních postupů pro předávání dat mezi aplikacemi a jaké volání vzdálených služeb bude užito pro integraci logistických procesů mezi aplikacemi. Řeší se zde Integrační přístupy, jako obecné šablony pro řešení integračních případů týkajících se integračního rozhraní aplikací.
3. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
 • Návrh testů a testovacích případů (D428A).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Detailní analýza podnikových a skladovacích procesů – rozpracování uživatelských požadavků (funkčních, bezpečnostních, kvalitativních) a doplnění funkcionality WMS,
 • Návrh a definice podstaty aplikace WMS ,
 • Sběr uživatelských požadavků .
 • Aktivní účast klíčových uživatelů WMS – v této fázi je potřeba řešit vzájemnou spolupráci v celém vývojovém procesu s budoucími uživateli této aplikace. Je potřeba vzít v potaz, že klíčoví uživatelé musí disponovat odbornými schopnostmi, musí znát jednotlivé procesy na detailní úrovni, musí mít schopnost je případně redefinovat. Pro WMS jsou typickými klíčovými uživateli například Manažer logistiky, Operations (Chain) Manager, Warehouse Manager, nebo Transport Manager.
 • Kvalitní podpora Project Managementu – je potřeba dbát na kvalitní úroveň implementačního a integračního týmu na straně dodavatele, plánování a řízení pravidelných konzultací s budoucími uživateli WMS systému. Zajištění pravidelného školení klíčových uživatelů kooperujících na projektu WMS.
 • Návrh architektury ERP/WMS – architektura WMS systému, umožní přímou implementaci v rámci ERP systému, nebo připojení k jakémukoliv ERP systému za pomoci standardního rozhraní. Kvalitní architektura IT vytváří stabilní rámec řešení IT – jak dosáhnout vysokou výkonnost a úspěšnost nasazení.
 • Návrh integrace ERP/WMS – Právě z pohledu WMS je potřeba z hlediska byznysu rozdělit funkcionalitu integrace do tří dílčích požadavků :
  • Datová integrace – její cílem je udržovat veškerá data využívané aplikací, a aby byl jeden datový objekt (například data o zákaznících, nebo odběratelích) pouze jednou a to v tom případě, že s ním pracuje více aplikací najednou.
  • Aplikační rozhraní - cílem je, aby aplikace mezi sebou nabízeli nejen svá data, ale i funkcionalitu (například přes API rozhraní – Application Program Interface),
  • Integrace uživatelského rozhraní – cílem této integrace je zajistit, aby uživatel ani len nerozpoznal, že pracuje s více aplikacemi současně.
 • Návrh datového rozhraní ERP/WMS – Prostřednictvím datového rozhraní mezi ERP a WMS systémem se přenáší jednotlivé údaje a data (kmenová data, objednávky) potřebné ke správné funkčnosti WMS. Předpokládá se, že přenos dat mezi ERP a WMS systémem je obousměrný, což je využitelné především při zpracování objednávek a dalších důležitých údajů – jedná se o centralizované řešení, kde se WMS provozuje na společném serveru s ERP systémem. Existuje totiž množství WMS řešení, které disponují již připraveným datovým rozhraním pro různé řešení ERP systémů (Microsoft Dynamics, SAP Business One, Helios Green, Unipack). V případě, kdy datové rozhraní WMS na ERP systém neexistuje, je k dispozici celá řada nástrojů a možností pro zajištění vzájemné datové komunikace, jako například prostřednictvím vyhrazených tabulek v databázi vybraného WMS, nebo v externí databázi, či přenosem dat prostřednictvím textových souborů mezi jednotlivými systémy, a v neposlední řadě zajištěním datového přenosu užitím webových služeb, XML a SOAP technologií. Tato technologicky náročnější situace, kdy není k dispozici standardní datové rozhraní, si obvykle vyžaduje v rámci implementace WMS systému celkový vývoj datového rozhraní.
 • Hrubé plánování - v rámci této aktivity je potřeba důsledně naplánovat školení klíčových uživatelů a nadefinovat plán rekvalifikace pracovníků, navrhnout plán na testování aplikace a definovat testovací případy, a v neposlední míře důkladně naplánovat harmonogram instalace a migrace dat WMS.
6. Doporučené praktiky
 • Výstupem této fáze by měl být seznam a popis jednotlivých integračních procesů , řešení architektury nebo specifikace jednotlivých logistických procesů podporovaných vybranou integrační platformou včetně nutných změn a úprav.
 • Vzhledem k čemu se zde přechází z konceptuální do úrovně technologické, předpokládá se proto důsledná analýza a důkladní modelování jednotlivých implementačních a integračních procesů na úrovni rozhraní jednotlivých aplikací, požadavků (z pohledu výkonnosti či zabezpečení) nebo transformace dat.
 • Z tohoto důvodu je potřeba dbát na kvalitně zpracovanou dokumentaci , kterou lze využívat při analýze jednotlivých závislostí mezi aplikacemi, a v neposlední míře i dopadů požadavků ze strany zákazníka.
7. “WMS:Analýza a návrh“ - klíčové aktivity
 • Podrobná specifikace organizace projektových činností - určení řídícího výbor u, personálního obsazení analytických a aplikačních týmů, základních principů plánování a řízení projektu, určení pravidel komunikace pracovních týmů, specifikace dokumentace, určení přístupových práv jednotlivých členů týmů k aplikacím a dokumentaci. V této etapě se tak již zcela konkretizuje organizační struktura projektu, složení řídící komise projektu a jednotlivých specializovaných a analytických týmů
 • Školení pracovních týmů - školení organizace a řízení projektu, struktury a celkového postupu projektu, účelu jednotlivých fází a činností, analytických metod, školení obsahové, ekonomické a organizační podstaty řešení jednotlivých aplikačních modulů, jejich vlivu na stávající řídící a obchodní procedury, školení architektury aplikačního softwaru.
 • Upřesnění a aktualizace uživatelských požadavků - specifikace požadavků na funkce zajišťované aplikačním softwarem a analýza jejich realizovatelnosti, ekonomické efektivnosti a konsistence.
 • Analýza funkčních požadavků uživatelů vzhledem k možnostem aplikačního softwaru - analýza funkčních požadavků uživatelů vzhledem k možnostem aplikačního softwaru, analýza pokrytí chybějících funkcí, ověření možností využití nebo integrace stávajících aplikací.
 • Vytvoření harmonogramu - vytvoření harmonogramu pro implementaci jednotlivých částí (přírůstků) aplikace.
 • Prototypování ASW WMS - implementace prototypu podle analýzy uživatelských požadavků, návrh datové základny pro prototyp, určení přístupových práv pro testování prototypu, ověřování zkušebních výsledků, ověření celého prototypu a návrh úprav programových modulů.
 • Návrh datových rozhraní - mezi moduly vyvíjeného WMS řešení i k ostatním aplikacím.
 • Definice technologického řešení - a technických konfigurací – síťová konfigurace a konfigurace jednotlivých technických prostředků.
 • Návrh změn v organizační struktuře - změny náplně organizačních jednotek a jejich uspořádání, přístupových práv (určení skupin a podskupin pracovníků), funkčních náplní pracovníků.
 • Návrh kmenových databází - jejich struktura, úpravy základních dat.
 • Návrh výstupních informací - návrh tištěných formulářů, jejich grafické formy, standardních textů, tiskových sestav, interních a externích výkazů.