Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Cloud computing
Cloud computing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F100
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Karkošková, S., Juříček, M., Firla, D. (všichni KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2017-06-16
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Poznámka
 • Detailní charakteristika cloudových řešení a jejich charakteristik je v přiložených PDF dokumentech k podskupině faktorů cloudových modelů a služeb (FSG100 )
2. Obsahové vymezení
 • Cloud computing představuje na Internetu založený model vývoje a používaní IT, tj. poskytování sdílených, škálovatelných a flexibilních IT služeb a IT zdrojů napříč sítí Internet. Cloud computing umožňuje přistupovat k hardwarovým anebo softwarovým prostředkům kdekoli na světě.
 • Cloud computing vznikl spojením kombinace mnoha stávajících technologií jako je tenký klient, servisně orientovaná architektura SOA, grid computing, utility computing, virtualizace a distributed computing.
 • Typickými rysy cloud computingu je poskytování služeb v reálném čase a vyúčtování dle spotřeby. Spotřebitelé neplatí za vlastní software a výpočetní zdroje, ale pouze za jeho užití.
3. Podstatné charakteristiky služby cloud computingu
 • Klíčovými charakteristikami cloud computingu jsou:
  • On-demand samospráva (On-demand Self-Service),
  • Přístup z rozsáhlé sítě (Broad Network Access) ,
  • Fond prostředků (Resource pooling),
  • Rychlá elasticita (Rapid elasticity) ,
  • Měřitelná služba (Measured service),
 • Dalšími dílčími charakteristikami pro porovnání a výběr služby jsou:
  • Typ služby (IaaS, PaaS, SaaS),
  • Operační systém (Linux, Mac OS X, Windows, Ubuntu Linux, Cent OS, Redhat, atd.),
  • Programovací jazyk (Java, PHP, Python, Ruby, .Net, Perl, C#, SQL, atd.),
  • Cenový model (Pay-per-use, předplatné),
  • Podpora,
  • Doba odezvy, dostupnost služeb,
  • SLA,
  • Velikost procesoru,
  • Monitorování,
  • Bezpečnost (Firewall, ochrana osobních údajů, ochrana dat, perzistence, šifrování dat, zálohování, fail-over – automatické přepnutí na redundantní nebo záložní službu, atd.),
  • Škálovatelnost,
  • Přizpůsobení (flexibilita),
  • Virtualizace (Xen, VMware’s hypervisor, atd.),
  • Rozhraní (API – Web based, API – customizovatelný multiserver, atd.),
  • Databáze (MySQL, Microsoft SQL, atd.),
  • Free Trial,
  • Náklady na on-premise oproti on-demand řešení (infrastruktura, údržba a další aktualizace, IT pracovníci, spotřeba energie, kancelářské prostory , atd.).
3.1. Kritéria úspěšného benchmarkingu
 • Důležitost pro aplikační doménu,
 • Přenositelnost umožňující srovnávání různých systémů nebo různých cloudových služeb.
 • Škálovatelnost pro podporu benchmarkingu velkých systémů. Může se jednat o horizontální škálování zahrnující systémy či služby běžící paralelně či o vertikální škálování zahrnující různé systémy či instance cloudových služeb.
 • Jednoduchost pochopení výsledků.

3.2. Analýza výkonnostních cílů
 • Analýza pěti výkonnostních cílů porovnává výkonnost z hlediska nákladů, spolehlivosti, rychlosti, flexibility a kvality. Tyto charakteristiky je vhodné znázornit pomocí paprskového diagramu.
 • Náklady mohou zahrnovat náklady na služby, na zkušební verzi, servisní náklady, atd.
 • Na spolehlivost služeb se může nahlížet z pohledu monitorování a řízení, zabezpečení a ochrany dat, výkonu služeb, atd.
 • Flexibilita se bude týkat zejména pružnosti a škálovatelnosti nahoru a dolu, přizpůsobení, kompatibility s OS, podpory programovacích jazyků, atd.
 • Kvalita se může týkat bezpečnosti (například firewall, soukromí a ochrana dat, zálohování, šifrování dat, atd.), škálovatelnosti, výkonu služeb, doby odezvy, podpory, atd.
3.3. Platební modely cloud computingu
 • V současnosti existuje pro cloud computing řada platebních modelů. Tyto modely se liší zejména podle toho, jaký model poskytování (IaaS, PaaS nebo SaaS) zákazník využívá a ne u všech modelů lze sledovat stejné parametry:
  • Jedním využívaných platebních modelů je pay-as-you-go model.
  • Další velmi častý platební model je pay-per-user využívaný zejména u modelu poskytování SaaS.
  • Často využívaným platebním modelem jsou také pravidelné fixní platby.
  • Objevuje se také model spot pricing, který nabízí například Amazon pro jeho EC2 služby.
4. Návrh služeb cloud computingu
 • Návrh služeb by měl všeobecně zahrnovat:
  • Specifikace cloudové služby (funkcionalita, úrovně služeb, rozsah řízení, případy užití),
  • Definice produktivního prostředí (infrastruktura, virtualizační platformy a další komponenty, charakteristiky IaaS, PaaS, SaaS),
  • Definice požadované služby, ohodnocení a ocenění služby (typ a množství IT zdrojů určených pro migraci do cloudu, určení ceny služeb),
  • Definice poskytování služby (způsob doručení a naplnění služby),
  • Definice řízení služby (change, incident and problem management, configuration management, řízení dostupnosti, monitorování, zálohování a obnovení),
  • Definice bezpečnosti služby (autentizace, ochrana dat, řízení, audit),
  • Definice metrik pro hodnocení výkonu služby a fakturaci.
5.
 • Komplexní charakteristika cloudových řešení, včetně integrovaných vývojových prostředí pro cloud je v přiloženém PDF dokumentu: Firla, D.: Porovnání cloudových IDE pro programování webových aplikací (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).