Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : CRM: Analýza a návrh aplikace
CRM: Analýza a návrh aplikace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U482A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Hrbková, M. (KIT VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “CRM: Analýza a návrh aplikace“ – cíl, účel

Cílem úlohy je analyzovat, jaké procesy bude implementované CRM řešení podporovat, jakou funkcionalitu je nezbytné pro dané procesy zajistit, kde je potřeba řešit customizaci a v jakém rozsahu. Kde bude potřeba dokoupit modul od třetí strany či napojení na externí databáze.

2. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
3. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Podpora vedení podniku a uživatelů ke změnám, které CRM přináší,
 • Účast budoucích uživatelů (vzorek) na řešení. Jejich snaha o pochopení nových možností spojených s funkcemi CRM oproti zavedeným. Je nutné uživatele přesvědčit, že realizace projektu není zbytečnost, ale přínos, na kterém se mohou aktivně účastnit,
 • Dobrá úroveň školení uživatelů kooperujících na projektu, aktivní přístup k projektu. Ochota uživatelů studovat nové funkcionality,
 • Kvalita a zkušenost implementačního týmu na straně dodavatele,
 • Pravidelné konzultace dodavatelů s budoucími uživateli CRM,
 • Udržení rozsahu projektu – je třeba se stanovených požadavků neprovádět zbytečné změny mimo rozsah projektu, které navýší cenu i délku trvání CRM projektu.
5. Doporučené praktiky

Pro efektivní kooperaci implementačního týmu CRM s klíčovými uživateli je nezbytné nastavit pravidla. Je třeba informovat nadřízené o zapojení klíčových uživatelů do projektu, aktivně je motivovat, dát jim dostatečný časový prostor.

6. “CRM: Analýza a návrh aplikace“ - klíčové aktivity

6.1. Upřesnění a aktualizace uživatelských požadavků na funkce CRM

Analýza jejich realizovatelnosti, ekonomické efektivnosti a konsistence.

6.2. Analýza funkčních požadavků uživatelů vzhledem k možnostem CRM řešení

Analýza pokrytí chybějících funkcí, ověření možností využití nebo integrace stávajících aplikací. Specifikace pozice CRM v aplikační architektuře a potřebné změny aplikací a jejich rozhraní pro vzájemnou integraci.

6.3. Návrh datové integrace CRM k ostatním aplikacím

Integrace s ERP, sharepointem atd. s pomocí nástroje SCRIBE.

6.4. Návrh změn v organizační struktuře v důsledku nasazení CRM

Stanovení přístupových práv k funkcím CRM (určení skupin a podskupin pracovníků), funkčních náplní pracovníků.

6.5. Návrh výstupních informací z CRM

Návrh tištěných formulářů, jejich grafické formy, standardních textů, tiskových sestav, interních a externích výkazů