Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení a analytika ve veřejné správě (samosprávě).
Řízení a analytika ve veřejné správě (samosprávě).
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO011
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh řízení orgánu veřejné správy
 • Doména představuje kombinaci standardních skupin úloh a skupin úloh a několika vybraných specifických pro samosprávu, např. úloh územního rozvoje, řízení veřejných zakázek atd.:
  • Strategické řízení orgánu samosprávy - (TGQ700XGO),
  • Finanční řízení orgánu samosprávy - (TGQ710XGO),
  • Podpora podnikání (TGQ740XGO),
  • Sociální rozvoj (TGQ750XGO),
  • Územní rozvoj (TGQ760XGO),
  • Kultura, bezpečnost, bytový fond (TGQ770XGO),
  • Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy (TGQ800XGO),
  • Řízení nákupu v orgánu samosprávy - (TGQ810XGO),
  • Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy - (TGQ820XGO),
  • Řízení majetku v orgánu samosprávy - (TGQ830XGO),
  • Příprava veřejné zakázky - (TGQ840XGO ),
  • Průběh veřejné zakázky - (TGQ850XGO ),
  • Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě (TGQ870XGO).
2. Zaměření a účel domény
 • Doména Veřejná správa (samospráva) představuje úlohy, které dokumentují v rámci jednotlivých skupin úloh obsah oblastí řízení orgánů samosprávy ve vazbě na standardní v MBI definované úlohy podnikového řízení , a to tam, kde je to účelné.
 • Komplex všech těchto úloh vytváří základ pro analýzy vazeb mezi úlohami řízení orgánu samosprávy a úlohami řízení IT .
 • Řešení úloh a jejich vazeb na ostatní objekty řízení musí brát vždy v úvahu specifika řízení orgánu samosprávy viz faktor (F013 ).
3. Obsah skupin úloh řízení orgánu VS -

Skupiny úloh a úlohy řízení orgánu VS a všechny další objekty se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem objektu. Specifické úlohy a jejich skupiny pro VS mají na konci kódu znaky „XGO“ :

 • Strategické řízení orgánu samosprávy (TGQ700XGO) :
  • Strategické analýzy (UQ001A ), Formulace strategie (UQ002A ), Řízení výkonnosti, KPI, KGI (UQ003A ),
 • Finanční řízení (TGQ710XGO) - s respektováním specifik VS, viz literatura (PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 644 s. ISBN 978-80-7357-698-1. a PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav, JETMAR, Marek. Veřejný sektor – řízení a financování. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 488 s. ISBN 978-80-7357-936-4.):
  • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ), Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Pokladna (UQ057A ),
  • Závazky – evidence (UQ061A ), Závazky – transakce (UQ062A ), Závazky - standardní reporting (UQ063A ), Závazky – analýzy (UQ064A ),
  • Pohledávky – evidence (UQ071A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ), Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ), Pohledávky – analýzy (UQ074A ),
  • PAM – evidence (UQ081A ), PAM – transakce (UQ082A ), PAM - standardní reporting (UQ083A ), PAM – analýzy (UQ084A ), PAM – plánování (UQ085A ),
 • Podpora podnikání (TGQ740XGO),
 • Sociální rozvoj (TGQ750XGO),
 • Územní rozvoj (TGQ760XGO),
 • Kultura, bezpečnost, bytový fond (TGQ770XGO),
 • Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy (TGQ800XGO),
 • Řízení nákupu – zboží, služeb (TGQ810XGO) :
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ), Realizace nákupních transakcí (UQ152A ), Nákup - standardní reporting (UQ153A ), Analýzy nákupů zboží a služeb (UQ154A ), Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ820XGO) :
  • Personální evidence (UQ251A ), Personální řízení - základní transakce (UQ252A ), Personalistika - standardní reporting (UQ253A ), Personální analýzy (UQ254A ), Personální plánování (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov atd. (TGQ830XGO):
  • Evidence majetku (UQ301A ), Řízení majetku – transakce (UQ302A ), Majetek - standardní reporting (UQ303A ), Analýzy majetku (UQ304A ), Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Příprava veřejné zakázky (TGQ840XGO ):
 • Průběh veřejné zakázky (TGQ850XGO ):
  • VS: Příprava dokumentů ke zveřejnění (UQ851AXGO), VS: Zahájení řízení (UQ852AXGO), VS: Návrh dodavatelů (UQ853AXGO), VS: Evidence došlých nabídek (UQ854AXGO), VS: Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (UQ855AXGO), VS: Sezvání komise pro otevírání nabídek (UQ856AXGO), VS: Otevírání nabídek (UQ857AXGO), VS: Hodnocení a posouzení nabídek (UQ858AXGO), VS: Oznámení o výběru dodavatele (UQ859AXGO), VS: Dodržení ochranných lhůt a řízení o námitkách (UQ860AXGO),VS: Podpis smlouvy (UQ861AXGO), VS: Uveřejnění na profilu zadavatele po podpisu smlouvy (UQ862AXGO), VS: Uveřejňování formulářů do věstníků (UQ863AXGO), VS: Uchování dokumentace o zadávacím řízení (UQ864AXGO),
 • Řízení IT a IT služeb ve VS (TGQ870XGO) :
  • VS: Návrh architektury IT služeb eGovernmentu (UQ871AXGO), VS: Analýza produktů a služeb ve veřejné správě (UQ872AXGO), VS: Vytvoření katalogu aplikací - veřejná správa (UQ873AXGO ), VS: Napojení agendového informačního systému k základním registrům (UQ874AXGO).
4. Typy úloh řízení orgánu samosprávy v MBI
 • Většina skupin úloh řízení orgánu VS obsahuje standardně 5 základních úloh , které se člení na:
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
  • Zajištění transakcí , převážně ve vztahu k poskytování služeb VS,
  • Výkaznictví orgánu VS - vytváření požadovaných typů sestav,
  • Analytické úlohy v řízení orgánu VS - analýzy poskytovaných služeb, nákladů atd., podle zvolených dimenzí,
  • Plánovací úlohy v řízení orgánu VS podle zvolených dimenzí,
  • Další specifické úlohy pro jednotlivé oblasti řízení.
5. Metriky – ukazatelé využívané v řízení samosprávy, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky finančního řízení (IGQ0 ),
 • Metriky řízení nákupu (IGQ3 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ).
6. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů ve veřejné správě
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Ekonomické dimenze (DIGQ05 ),
 • Externí partneři orgánu VS,
 • Lidské zdroje orgánu VS a mzdy (DIGQ20 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ).
7. Faktory – vymezující prostředí řízení orgánu samosprávy
 • Velikost orgánu VS (FSG000 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů orgánu VS (FSG350 ) – pouze vybrané typy aplikací,
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ).
8. Aplikace – dokumentační příklady aplikací samosprávy
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ).
 • Aplikace eGovernmentu zařazené do MBI pracovně rozčleněné do následujících podskupin:
9. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • MBI ve vazbě k VS aktuálně obsahuje, kromě základní skupin rolí, zejména role vymezené ve vztahu k řízení veřejných zakázek :
10. Poznámky, reference
 • POMAHAČ Richard a kol. - Veřejná správa - (C.H. Beck 2013) – ISBN 9788074004476,
 • Špaček, D. - eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení - (C. H. Beck 2012) - ISBN9788074002618,
 • PEKOVÁ, Jitka. - Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. - (1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR 2011) – ISBN 9788073576981,
 • PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav, JETMAR, Marek. - Veřejný sektor – řízení a financování. - (1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012 2012) - ISBN9788073579364,
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018,
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně