Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Samospráva, orgány veřejné moci (OVM)
Samospráva, orgány veřejné moci (OVM)
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO011
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika domény Samospráva, orgány veřejné moci (OVM) je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
 • Stránka domény i přiložený dokument bezprostředně navazují na stránku a dokument obsahující základní, souhrnné informace k MBI – „ MBI - mapa řešení “ (DO0 ). Proto se většina informací zde neopakuje, ale odvolává se na zmíněnou základní stránku a dokument.
2. Zaměření a účel domény
 • Doména má poskytnout celkový obraz o řízení samosprávy, OVM, jednotlivých oblastech řízení a možnostech podnikové analytiky. V rámci toho je rovněž účelem kategorizovat úlohy řízení z pohledu operací s daty (evidenční, transakční, reportingové, analytické, plánovací, specifické), vytvořit celkový pohled na řízení OVM s jeho komponentami a ve všech podstatných souvislostech.
3. Oblasti řízení OVM (skupiny úloh)
 • Strategické řízení OVM - orgánu samosprávy - (TGQ700XGO ),
 • Řízení ekonomiky OVM - (TGQ710XGO ),
 • Podpora podnikání - (TGQ720XGO ),
 • Sociální rozvoj (TGQ730XGO ),
 • Územní rozvoj (TGQ740XGO ),
 • Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (TGQ750XGO ),
 • Správa majetku, řízení veřejných zakázek a nákupu (TGQ760XGO ),
 • Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM (TGQ770XGO ),
 • Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy (TGQ780XGO ),
 • Řízení třetích stran a komunikace (TGQ790XGO ),
 • Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy (TGQ800XGO ),
 • Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě (TGQ810XGO ).
4. Úlohy řízení OVM dle typů
 • Kategorizace úloh řízení je vymezena detailněji v dokumentu základní stránky (DO0 ) – paragraf 4.
4.1. Úlohy evidenční
 • Evidence a správa objektů pro řízení ekonomiky OVM (UQ711AXGO ), Evidence a správa poplatků (UQ711BXGO ),
 • Evidence a správa objektů podpory podnikání (UQ721AXGO ),
 • Evidence a správa objektů sociálního rozvoje (UQ731AXGO ),
 • Evidence a správa objektů územního rozvoje (UQ741AXGO ),
 • Evidence a správa objektů řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ751AXGO ),
 • Evidence a správa objektů majetku, řízení veřejných zakázek (UQ761AXGO ),
 • Evidence nákupů v rámci OVM (UQ771AXGO ),
 • Personální evidence (UQ781AXGO ),
 • Evidence a správa řízení třetích stran a objektů komunikace (UQ791AXGO ),
 • Evidence objektů právního a administrativního zajištění (UQ801AXGO ),
 • Evidence a analýzy poskytovaných IT služeb (UQ811AXGO ).
4.2. Úlohy transakční
 • Nastavení řízení výkonnosti OVM (UQ703AXGO ), Realizace řízení výkonnosti OVM (UQ704AXGO ), Řízení technologického rozvoje služeb OVM (UQ705AXGO ), Řízení rizik eGovernmentu a OVM (UQ706AXGO),
 • Účetnictví OVM – účetní operace (UQ712AXGO ), Zpracování daní (UQ712BXGO ), Řízení poskytovaných grantů (UQ712CXGO ), Řízení dotací (UQ712DXGO ),
 • Řízení a zpracování investičních pobídek (UQ722AXGO ),
 • Řízení sociálních věcí a zdravotnictví (UQ732AXGO ), Řízení školství (UQ732BXGO ), Řízení zaměstnanosti (UQ732CXGO ), Zajištění svateb a rozvodů (UQ732DXGO ),
 • Řízení územního rozvoje (UQ742AXGO ), Řízení staveb, výstavby a vodního hospodářství (UQ742BXGO ), Rozšiřování občanské vybavenosti, parků, hřišť (UQ742CXGO ), Zajištění veřejného pořádku (UQ742DXGO ), Řízení a optimalizace MHD (UQ742EXGO ), Řízení rozvoje komunikací (UQ742FXGO ), Řízení kvality životního prostředí (UQ742GXGO ),
 • Řízení kultury a kulturních akcí (UQ752AXGO ), Řízení kulturních památek (UQ752BXGO ), Řízení sportu a sportovních akcí (UQ752CXGO ), Řízení cestovního ruchu (UQ752DXGO ),
 • Řízení ekonomiky a rozvoje movitého majetku (UQ762AXGO ), Řízení ekonomiky a rozvoje nemovitého majetku (UQ762BXGO ), Řízení majetkoprávní (UQ762CXGO ), Řízení provozu majetku a investic (UQ762DXGO ), Příprava veřejné zakázky (UQ762EXGO ), Průběh veřejné zakázky (UQ762FXGO ),
 • Realizace nákupních operací v OVM (UQ772AXGO ),
 • Personální řízení OVM (UQ782AXGO ), Ekonomika práce (UQ782BXGO ),
 • Řízení vztahů s dodavateli (UQ792AXGO ), Řízení vztahů s ostatními subjekty VS (UQ792BXGO ), Poskytování informací občanům (UQ792CXGO ), Monitoring tisku a médií (UQ792DXGO ),
 • Správní řízení (UQ802AXGO ), Krizové řízení (UQ802BXGO ), Hospodářské správa (UQ802CXGO ), Právní zajištění OVM (UQ802DXGO ), Příprava a vydávání místních vyhlášek (UQ802EXGO ), Živnostenská správa (UQ802FXGO ), Zajištění kontrolních činností (UQ802GXGO ), Sčítání lidu, sbírky, volby (UQ802HXGO ),
 • Návrh architektur OVM (UQ812AXGO ).
4.3. Reporting OVM
 • Finanční reporting (UQ713AXGO ),
 • Reporting podpory podnikání (UQ723AXGO ),
 • Reporting sociálního rozvoje (UQ733AXGO ),
 • Reporting řízení územního rozvoje (UQ743AXGO ),
 • Reporting řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ753AXGO ),
 • Reporting správy majetku a veřejných zakázek (UQ763AXGO ),
 • Reporting nákupu (UQ773AXGO ),
 • Reporting personálních zdrojů (UQ783AXGO ).
4.4. Analytické úlohy
 • Strategické analýzy OVM (UQ701AXGO ),
 • Finanční analýzy (UQ714AXGO ),
 • Analýzy podpory podnikání (UQ724AXGO ),
 • Analýzy pro podporu řízení sociálního rozvoje (UQ734AXGO ),
 • Analýzy územního rozvoje (UQ744AXGO ),
 • Analýzy kultury, sportu a cestovního ruchu (UQ754AXGO ),
 • Analýzy majetku a veřejných zakázek (UQ764AXGO ),
 • Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb OVM (UQ774AXGO ),
 • Analýzy lidských zdrojů (UQ784AXGO ),
 • Analýzy externích partnerů (UQ794AXGO ),
 • Analýzy IT ekonomiky (UQ814AXGO ),
 • Analýza produktů a služeb ve veřejné správě (UQ814BXGO ),
 • Analýzy rozvoje a provozu IT (UQ814CXGO ).
4.5. Plánovací úlohy
 • Formulace strategie OVM (UQ702AXGO ),
 • Finanční plánování a tvorba rozpočtu (UQ715AXGO ),
 • Plánování investičních pobídek (UQ725AXGO ),
 • Plánování podpory sociálního rozvoje (UQ735AXGO ),
 • Plánování územního rozvoje (UQ745AXGO ),
 • Plánování kulturních a sportovních akcí a cestovního ruchu (UQ755AXGO ),
 • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ765AXGO ),
 • Plánování nákupních operací vzhledem k potřebám OVM (UQ775AXGO ),
 • Plánování rozvoje personálních kapacit (UQ785AXGO ),
 • Plánování nových IT služeb a IT projektů (UQ815AXGO ).
5. Komponenty řízení OVM

5.1. Úlohy
 • Úlohy a všechny další komponenty řízení OVM se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem komponenty (např. pro skupinu úloh TGQ100, pro úlohu UQ104A apod.).
5.2. Scénáře
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.2 , a úvodní stránka (SG0 ).
5.3. Faktory
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.3 , a úvodní stránka (FG0 )..
5.4. Role
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.4 , a úvodní stránka (RG0 ).
5.5. Dokumenty
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.5 , a úvodní stránka (DG0 ).
5.6. Metriky
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.6 , a úvodní stránka (IG0 ).
5.7. Dimenze
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.7 , a úvodní stránka (DIG0 )..
5.8. Aplikace
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.8 , a úvodní stránka (AG0 )..
5.9. Metody
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.9, a úvodní stránka (MG0 )
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně