Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Samospráva, orgány veřejné moci (OVM)
Samospráva, orgány veřejné moci (OVM)
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO011
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika domény řízení OVM je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2.
 • Celková, detailnější charakteristika domény podnikového řízení je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
3. Zaměření a účel domény
 • Doména Samospráva představuje úlohy, které dokumentují v rámci jednotlivých skupin úloh obsah oblastí řízení orgánů samosprávy.
 • Odkazy v dalším přehledu vedou na stránky jednotlivých oblastí řízení (skupin úloh) . Ty obsahují i odkazy na dílčí úlohy a současně poskytují v PDF příloze souhrnné informace o celé oblasti řízení a jeho úlohách - k prohlédnutí nebo stažení (viz ikonky v záhlaví stránky každé oblasti řízení).
 • Řešení úloh a jejich vazeb na ostatní objekty řízení musí brát vždy v úvahu specifika řízení orgánu veřejné správy viz faktor (F013 ).
4. Přehled skupin úloh řízení OVM - orgánu samosprávy

4.1. Oblasti řízení OVM, skupiny úloh:
 • Strategické řízení OVM - orgánu samosprávy - (TGQ700XGO ),
 • Řízení ekonomiky OVM - (TGQ710XGO ),
 • Podpora podnikání - (TGQ720XGO ),
 • Sociální rozvoj (TGQ730XGO ),
 • Územní rozvoj (TGQ740XGO ),
 • Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (TGQ750XGO ),
 • Správa majetku, řízení veřejných zakázek a nákupu (TGQ760XGO ),
 • Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM (TGQ770XGO ),
 • Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy (TGQ780XGO ),
 • Řízení třetích stran a komunikace (TGQ790XGO ),
 • Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy (TGQ800XGO ),
 • Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě (TGQ810XGO ).
4.2. Úlohy řízení výkonnosti OVM
 • Nastavení řízení výkonnosti OVM (UQ703AXGO ),
 • Realizace řízení výkonnosti OVM (UQ704AXGO ).

Doporučená komplexní řešení s využitím komponent MBI jsou v následujících paragrafech. Komponenty MBI jsou zde podkladem pro řešení vymezující jejich základní obsah a některá doporučení.

4.3. Řešení rozvoje řízení OVM
 • formulace strategie a cílů OVM,
 • vyhodnocení obsahu oblastí řízení OVM,
 • vyhodnocení obsahu jednotlivých úloh řízení,
  • dokumentace každé z úloh obsahuje její účel, analytické otázky, role, vstupy a výstupy, klíčové aktivity, např. úloha „Řízení územního rozvoje“ (UQ742AXGO ),
 • analýza úlohy dle sady analytických otázek ve scénářích,
  • skupiny scénářů (SGQ000 )a (SGQ700), např. scénář Řeší se územní rozvoj v působnosti OVM (SQ741XGO ) pro úlohu (UQ742AXGO ),
 • analýzy podstatných faktorů ovlivňující průběh úloh v dané oblasti řízení,
  • např. faktor „Stav hospodářského prostředí“ (F030 ) pro úlohu (UQ742AXGO ),
 • analýzy dalších komponent řízení a jejich souvislostí - v dalších paragrafech jsou uvedeny přehledy a odkazy na pro danou oblast adekvátní metriky, role, aplikace, dokumenty a metody řízení ,
 • rozvoj řízení IT OVM,
  • vše – v doméně „Řízení IT podniku“ (DO001 ), specificky ve skupině úloh „Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě“ (TGQ810XGO ),
 • návrhy, formulace a dokumentace změn v rámci daných úloh, resp. návrh nových úloh,
  • ve vlastních pracovních dokumentech – již mimo MBI.
4.4. Řešení projektu pro nasazení transakčních aplikací v OVM
 • naplánování, posouzení a zadání nového projektu,
 • vymezení obsahu projektu, např. obsahem úloh dle typů,
  • přehledy - na této stránce – paragraf 2,
 • pokud je záměr externí dodávky - postup a základní doporučení pro výběr externího dodavatele ,
  • úloha - Příprava veřejné zakázky (UQ762EXGO ),
  • úloha - Průběh veřejné zakázky (UQ762FXGO ),
 • nastavení řízení a organizace projektu,
 • postup řešení aplikačního projektu ,
 • úvodní studie a analýza v rámci projektu,
  • je účelné vycházet z analytických otázek ve scénářích definovaných v úvodu každé stránky úlohy, např. scénář „Řeší se územní rozvoj v působnosti OVM“ (SQ741XGO ) pro úlohu „Řízení územního rozvoje“ (UQ742AXGO ),
  • jako podklad - zobecněný obsah úloh OVM v paragrafu 2, např. pro řešení úlohy „Řízení staveb, výstavby a vodního hospodářství“ (UQ742BXGO ),
  • součástí každé úlohy OVM jsou i vstupy a výstupy a klíčové aktivity,
 • hodnocení a respektování škály ovlivňujících faktorů ,
  • zejména skupiny faktorů Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely (FG100 ),
  • aplikačních - kategorie ERP (F300 ), CRM (F371 ), eBusinessu (F350 ), (F351 ), nebo (F354 ) a ECM (F500 ),
 • návrhy na kastomizaci aplikací, návrhy nových aplikací, jejich implementaci a provoz,
  • ve vlastních pracovních dokumentech – již mimo MBI.
4.5. Řešení projektu pro nasazení analytických a plánovacích aplikací v OVM
 • naplánování a posouzení nového projektu,
 • vymezení obsahu projektu , např. obsahem úloh dle typů,
  • přehledy - na této stránce – paragraf 2,
 • postup a základní doporučení pro výběr externího dodavatele ,
  • úloha - Příprava veřejné zakázky (UQ762EXGO ),
  • úloha - Průběh veřejné zakázky (UQ762FXGO ),
 • nastavení řízení a organizace projektu,
 • postup řešení projektu BI / SSBI ,
  • pro Business Intelligence - skupina úloh (TG430 ),
  • pro Self Service Business Intelligence - skupina úloh (TG450 ),
 • úvodní studie, analýza a modelování v rámci projektu BI / SSBI,
  • je účelné vycházet z analytických otázek ve scénářích definovaných v úvodu každé stránky úlohy OVM,
  • jako podklad - zobecněný obsah úloh OVM v paragraf2.1, např. pro řešení „Analýzy územního rozvoje“ (UQ744AXGO ),
  • součástí každé úlohy OVM jsou i funkcionalita na základě vybraných ukazatelů a dimenzí, datové zdroje, adekvátní IT nástroje,
 • hodnocení a respektování škály ovlivňujících faktorů ,
  • zejména skupiny faktorů Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely (FG100 ),
  • komponenty a nástroje pro BI a SSBI (FG400 ) a (ASGQ00 ), (ASGQ05 ),
 • návrhy na BI / SSBI aplikace, jejich implementaci a provoz,
  • ve vlastních pracovních dokumentech – již mimo MBI.
4.6. Řešení rozvoje pokročilé analytiky firmy
 • naplánování a posouzení nového projektu,
 • vymezení obsahu projektu , např. obsahem úloh,
  • na této stránce – paragraf 2,
 • vytvoření celkového obrazu o obsahu podnikové a zejména pokročilé analytiky,
  • skupina faktorů (FG400 ), pokročilé analytiky - podskupina faktorů (FSG440 ),
 • doporučení pro výběr externího dodavatele a nastavení řízení a organizace projektu – obdobné, částečně redukované jako u analytických aplikací,
 • analýza a modelování v rámci projektu pokročilé podnikové analytiky,
  • je účelné vycházet z analytických otázek ve scénářích definovaných v úvodu každé stránky byznys úlohy,
  • jako podklad - zobecněný obsah úloh v paragrafu 2,
 • hodnocení a respektování škály ovlivňujících faktorů,
  • zejména skupiny faktorů Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely (FG100 ),
 • návrhy aplikací pokročilé analytiky,
  • ve vlastních modelech a nástrojích – již mimo MBI.
5. Kategorizace úloh řízení OVM v MBI
 • Každá skupina úloh řízení OVM obsahuje standardně 6 základních úloh a člení se na:
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
  • Zajištění ekonomických, provozních a dalších transakcí ,
  • Reporting OVM - vytváření požadovaných typů sestav,
  • Analytické úlohy v řízení OVM - analýzy jednotlivých ukazatelů podle jejich dimenzí,
  • Plánovací úlohy v řízení OVM - s respektováním relevantních dimenzí,
  • Úlohy pokročilé analytiky – úlohy data miningu, text miningu, prediktivní úlohy a další.
 • Kromě základních úloh obsahují skupiny úloh další specifické úlohy v řízení OVM.
6. Scénáře – analytické otázky řízení OVM
 • Souhrnný přehled scénářů je na stránkách (SGQ700) a (SGQ000 ).
7. Metriky uplatňované v řízení orgánu samosprávy
 • Souhrnný přehled metrik je na stránkce (IGQ7XGO ).
8. Aplikace uplatňované v prostředí samosprávy
 • Celkový přehled a charakteristiky vybraných aplikací jsou k dispozici na stránce "Aplikace a nástroje dostupné v rámci služeb eGovernmentu" (AGB00XGO ).
9. Metody uplatňované v řízení OVM
 • Souhrnný přehled metod řízení OVM je na stránkách (MG000 ) a (MG030 ).
10. Faktory – vymezující prostředí řízení orgánu samosprávy
 • Velikost orgánu VS (FSG000 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ).
11. Poznámky, reference
 • POMAHAČ Richard a kol. - Veřejná správa - (C.H. Beck 2013) – ISBN 9788074004476,
 • PEKOVÁ, Jitka. - Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. - (1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR 2011) – ISBN 9788073576981,
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně