Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Samospráva, orgány veřejné moci (OVM)
Samospráva, orgány veřejné moci (OVM)
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO011
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Zaměření a účel domény
 • Doména Samospráva představuje úlohy, které dokumentují v rámci jednotlivých skupin úloh obsah oblastí řízení orgánů samosprávy.
 • Řešení úloh a jejich vazeb na ostatní objekty řízení musí brát vždy v úvahu specifika řízení orgánu veřejné správy viz faktor (F013 ).
2. Přehled skupin úloh řízení OVM - orgánu samosprávy
 • Strategické řízení OVM - orgánu samosprávy - (TGQ700XGO ),
 • Řízení ekonomiky OVM - (TGQ710XGO ),
 • Podpora podnikání - (TGQ720XGO ),
 • Sociální rozvoj (TGQ730XGO ),
 • Územní rozvoj (TGQ740XGO ),
 • Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (TGQ750XGO ),
 • Správa majetku, řízení veřejných zakázek a nákupu (TGQ760XGO ),
 • Řízení nákupu zboží, materiálu služeb pro OVM (TGQ770XGO ),
 • Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy (TGQ780XGO ),
 • Řízení třetích stran a komunikace (TGQ790XGO ),
 • Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy (TGQ800XGO ),
 • Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě (TGQ810XGO ).
3. Úlohy řízení výkonnosti OVM
 • Nastavení řízení výkonnosti OVM (UQ703AXGO ),
 • Realizace řízení výkonnosti OVM (UQ704AXGO ).
4. Scénáře dle oblastí řízení OVM
 • Řeší se strategické řízení OVM (SQ701XGO ),
 • Řeší se nastavení a řízení výkonnosti OVM (SQ703XGO ),
 • Řeší se finanční řízení OVM (SQ711XGO ),
 • Řeší se řízení závazků OVM (SQ712XGO ),
 • Řeší se řízení pohledávek OVM (SQ713XGO ),
 • Řeší se podpora podnikání v působnosti OVM (SQ721XGO ),
 • Řeší se sociální rozvoj v působnosti OVM (SQ731XGO ),
 • Řeší se územní rozvoj v působnosti OVM (SQ741XGO ),
 • Řeší se řízení kultury, sportu a cestovního ruchu OVM (SQ751XGO ),
 • Řeší se řízení majetku OVM (SQ761XGO ),
 • Řeší se řízení investic a údržby OVM (SQ762XGO ),
 • Řeší se řízení nákupu v OVM (SQ771XGO ),
 • Řeší se personální řízení OVM (SQ781XGO ),
 • Řeší se řízení mezd pracovníků OVM (SQ782XGO ),
 • Řeší se řízení komunikace OVM s externími partnery (SQ791XGO ),
 • Řeší se právní a administrativní zajištění OVM (SQ801XGO ),
 • Řeší se řízení IT služeb (SG100 ), řízení zdrojů IT (SG200 ) a řízení IT ekonomiky (SG300 ).
5. Scénáře dle typů úloh řízení OVM:
 • Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS (SQ001 ),
 • Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS (SQ002 ),
 • Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS (SQ003 ),
 • Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS (SQ004 ),
 • Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS (SQ005 ).
6. Metriky uplatňované v řízení orgánu samosprávy
7. Aplikace uplatňované v prostředí samosprávy
 • Celkový přehled a charakteristiky vybraných aplikací jsou k dispozici na stránce "Aplikace a nástroje dostupné v rámci služeb eGovernmentu" (AGB00XGO ). Pro řízení OVM jsou významné zejména následující služby a aplikace:
  • ISZR (Informační systém základních registrů) (AB01AXGO ),
  • Registr osob (ROS) (AB02AXGO ),
  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) (AB03AXGO ),
  • Registr obyvatel (ROB) (AB04AXGO ),
  • Registr práv a povinností (RPP) (AB05AXGO ),
  • IS celně deklarační (AB07AXGO ),
  • Katastr nemovitostí České republiky (AB08AXGO ),
  • Monitor – informační portál Ministerstva financí ČR (AB10AXGO ),
  • Portál veřejné správy (AB11AXGO ),
  • Informační systém o datových prvcích (ISDP) (AB12AXGO ),
  • Informační systém centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) (AB13AXGO ),
  • CRAB - Centrální registr administrativních budov (AB14AXGO ),
  • Automatizovaný daňový informační systém (ADIS) (AB17AXGO ),
  • Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) (AB21AXGO ),
  • ISDS – Informační systém datových schránek (AB22AXGO ),
  • ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů (AB31AXGO ),
  • Insolvenční rejstřík (AB32AXGO )
  • eLegislativa (AB34AXGO ),
  • eSbírka (AB35AXGO ),
  • Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) (AB36AXGO ),
  • Centrální adresa, CADR (AB41AXGO ),
  • Věstník veřejných zakázek (AB42AXGO ),
  • Centrální registr vozidel (AB51AXGO ),
  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) (AB52AXGO ),
  • MonumNet - internetově orientovaný informační systém památkové péče (AB53AXGO ),
  • Mapový server Centra pro regionální rozvoj ČR (AB55AXGO ),
  • Vodohospodářský informační portál/Informační systém VODA (AB56AXGO ),
  • eVPE – Editor vodoprávní evidence (AB57AXGO ),
  • Portál farmáře (AB58AXGO ),
  • DES – Domovní Evidenční systém (AB72AXGO ),
  • EVI – Evidence odpadů (AB73AXGO ).
8. Metody uplatňované v řízení OVM
 • Celkový přehled metod je k dispozici na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ). Pro řízení OVM jsou nejdůležitější tyto metody:
 • Metody a metodiky řízení celého OVM :
  • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
  • Metodika Corset společnosti Cortis,
  • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
  • TOGAF (M301 ),
  • Metodika MMABP,
 • Metody pro řízení kvality veřejné správy :
  • CAF - Common Assesment Framework - Společný hodnotící rámec,
  • Benchlearning,
  • Benchmarking (M005 ),
  • Místní Agenda 21,
 • Metody finančního řízení:
  • Manažerské účetnictví (M033 ),
  • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
  • Total Cost of Ownership (M037 ),
  • Metody řízení investic (M038 ),
 • Metody a metodiky řízení provozu a rozvoje IT :
  • ITIL, IT Infrastructure Library, (M101 ),
  • COBIT (M102 ),
  • PRINCE2, Projects in Controlled Environments (M402 ),
  • Multidimesional Management and Development of Information Systém, MMDIS (M131 ),
  • Knowledge Based Process Reengineering, KBPR (M132 ).
9. Hlavní faktory – vymezující prostředí řízení orgánu samosprávy
 • Velikost orgánu VS (FSG000 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů orgánu VS (FSG350 ) – pouze vybrané typy aplikací,
 • Business intelligence (FSG400 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ).
10. Poznámky, reference
 • POMAHAČ Richard a kol. - Veřejná správa - (C.H. Beck 2013) – ISBN 9788074004476,
 • PEKOVÁ, Jitka. - Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. - (1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR 2011) – ISBN 9788073576981,
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně