Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Veřejná správa
Veřejná správa
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO011
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh řízení orgánu veřejné správy

Doména představuje kombinaci standardních podnikových skupin úloh a skupin úloh a několika vybraných specifických pro veřejnou správu.

 1. Strategické řízení (TGQ000 ),
 2. Finanční řízení (TGQ050 ),
 3. Řízení nákupu (TGQ150 ),
 4. Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ),
 5. Řízení majetku (TGQ300 ),
 6. Příprava veřejné zakázky (TGQ600XGO ),
 7. Průběh veřejné zakázky (TGQ610XGO ),
 8. Řízení a poskytování služeb ve VS (TGQ630XGO),
 9. Řízení IT a IT služeb ve VS (TGQ650XGO).
2. Zaměření a účel domény

Doména Řízení orgánu veřejné správy (VS) představuje úlohy, které dokumentují v rámci jednotlivých skupin úloh obsah oblastí řízení orgánů VS ve vazbě na standardní v MBI definované úlohy podnikového řízení, a to tam, kde je to účelné. Smyslem domény je kategorizovat tyto úlohy převážně z pohledu operací s daty (evidenční, transakční atd.). Takto vymezené základní úlohy jsou podle potřeby doplněny i specifickými úlohami, např. úlohami pro řízení G-Cloudu, úlohami řízení veřejných zakázek atd. Komplex všech těchto úloh vytváří základ pro analýzy vazeb mezi úlohami řízení orgánu VS a úlohami řízení IT.

3. Obsah skupin úloh řízení orgánu VS -

Skupiny úloh a úlohy řízení orgánu VS a všechny další objekty se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem objektu. Specifické úlohy a jejich skupiny pro VS mají na konci kódu znaky „XGO“ :

 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ) :
  • Strategické analýzy (UQ001A ), Formulace podnikové strategie (UQ002A ), Řízení podnikové výkonnosti, KPI, KGI (UQ003A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ) - s respektováním specifik VS, viz literatura (PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 644 s. ISBN 978-80-7357-698-1. a PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav, JETMAR, Marek. Veřejný sektor – řízení a financování. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 488 s. ISBN 978-80-7357-936-4.):
  • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ), Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Pokladna (UQ057A ),
  • Závazky – evidence (UQ061A ), Závazky – transakce (UQ062A ), Závazky - standardní reporting (UQ063A ), Závazky – analýzy (UQ064A ),
  • Pohledávky – evidence (UQ071A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ), Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ), Pohledávky – analýzy (UQ074A ),
  • PAM – evidence (UQ081A ), PAM – transakce (UQ082A ), PAM - standardní reporting (UQ083A ), PAM – analýzy (UQ084A ), PAM – plánování (UQ085A ),
 • Řízení nákupu – zboží, služeb (TGQ150 ) :
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ), Realizace nákupních transakcí (UQ152A ), Nákup - standardní reporting (UQ153A ), Analýzy nákupů zboží a služeb (UQ154A ), Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ) :
  • Personální evidence (UQ251A ), Personální řízení - základní transakce (UQ252A ), Personalistika - standardní reporting (UQ253A ), Personální analýzy (UQ254A ), Personální plánování (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov atd. (TGQ300 ):
  • Evidence majetku (UQ301A ), Řízení majetku – transakce (UQ302A ), Majetek - standardní reporting (UQ303A ), Analýzy majetku (UQ304A ), Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Příprava veřejné zakázky (TGQ600XGO ):
 • Průběh veřejné zakázky (TGQ610XGO ):
  • VS: Příprava dokumentů ke zveřejnění (UQ611AXGO), VS: Zahájení řízení (UQ612AXGO), VS: Návrh dodavatelů (UQ613AXGO), VS: Evidence došlých nabídek (UQ614AXGO), VS: Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace (UQ615AXGO), VS: Sezvání komise pro otevírání nabídek (UQ616AXGO), VS: Otevírání nabídek (UQ621AXGO), VS: Hodnocení a posouzení nabídek (UQ622AXGO), VS: Oznámení o výběru dodavatele (UQ623AXGO), VS: Dodržení ochranných lhůt a řízení o námitkách (UQ624AXGO),VS: Podpis smlouvy (UQ625AXGO), VS: Uveřejnění na profilu zadavatele po podpisu smlouvy (UQ626AXGO), VS: Uveřejňování formulářů do věstníků (UQ631AXGO), VS: Uchování dokumentace o zadávacím řízení (UQ632AXGO),
 • Řízení a poskytování služeb ve VS (TGQ630XGO),
 • Řízení IT a IT služeb ve VS (TGQ650XGO) :
  • VS: Návrh architektury IT služeb eGovernmentu (UQ651AXGO), VS: Analýza produktů a služeb ve veřejné správě (UQ652AXGO), VS: Vytvoření katalogu aplikací - veřejná správa (UQ653AXGO ), VS: Napojení agendového informačního systému k základním registrům (UQ661AXGO).
4. Typy úloh řízení orgánu VS v MBI

Většina skupin úloh řízení orgánu VS obsahuje standardně 5 základních úloh, které se člení na:

 • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
 • Zajištění transakcí , převážně ve vztahu k poskytování služeb VS,
 • Výkaznictví orgánu VS - vytváření požadovaných typů sestav,
 • Analytické úlohy v řízení orgánu VS - analýzy poskytovaných služeb, nákladů atd., podle zvolených dimenzí,
 • Plánovací úlohy v řízení orgánu VS podle zvolených dimenzí,
 • Další specifické úlohy pro jednotlivé oblasti řízení.
5. Metriky – ukazatelé využívané v řízení VS, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky finančního řízení (IGQ0 ),
 • Metriky řízení nákupu (IGQ3 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ).
6. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů ve veřejné správě
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Ekonomické dimenze (DIGQ05 ),
 • Externí partneři orgánu VS,
 • (DIGQ10 ) – pouze vybrané z celkové nabídky,
 • Lidské zdroje orgánu VS a mzdy (DIGQ20 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ).
7. Faktory – vymezující prostředí řízení orgánu VS
 • Velikost orgánu VS (FSG000 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ) – pouze vybrané typy aplikací,
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ).
8. Aplikace – dokumentační příklady aplikací VS
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ).

Aplikace eGovernmentu zařazené do MBI pracovně rozčleněné do následujících podskupin:

9. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti

MBI ve vazbě k VS aktuálně obsahuje, kromě základní skupin rolí, zejména role vymezené ve vztahu k řízení veřejných zakázek:

10. Poznámky, reference
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně