Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Strategické řízení orgánu samosprávy
Strategické řízení orgánu samosprávy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ700XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „ Strategické řízení OVM“ – přehled úloh
 • Dále uvedené úlohy přestavují společný základ, který musí být doplněn a konkretizován o úlohy odpovídající specifickým potřebám OVM a jeho velikosti. Spadají sem zejména tyto úlohy:
  • Strategické analýzy OVM - (UQ701AXGO ) – zejména analýzy klíčových metrik pro řízení OVM, analýzy faktorů a změn prostředí – v organizaci, v legislativě apod.,
  • Formulace strategie OVM - (UQ702AXGO ) - specifikace cílů OVM v dané oblasti působnosti a cílových hodnot klíčových, strategických metrik,
  • Nastavení řízení podnikové výkonnosti - (UQ703AXGO ) - analýza faktorů ovlivňujících výkonnost OVM, Vymezení základního přístupu a zdrojů k nastavení systému řízení výkonnosti podniku, vymezení obsahu základních komponent výkonnosti,
  • Realizace řízení podnikové výkonnosti - (UQ704AXGO ) - plán realizace podnikové výkonnosti, řízení výkonnosti OVM v jednotlivých oblastech řízení,
  • Řízení technologického rozvoje služeb OVM (UQ705AXGO ) - řízení pořízení a instalace progresivních technologií pro zajíštění služeb OVM,
  • Řízení rizik eGovernmentu a OVM (UQ706AXGO ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Strategické řízení OVM lze chápat jako základ a vstup pro formulaci všech jeho dalších plánů a projektů .
 • Do strategického řízení, které je primárně úlohou nejvyššího vedení OVM, patří definování poslání orgánu, tj. smysl existence orgánu VS ve vztahu k občanům, podnikatelským subjektům i k ostatním orgánům státní správy a samosprávy.
 • Součástí strategie může být vypracování architektury OVM .
 • V návaznosti na všechny uvedené aktivity se formulují jednotlivé strategie pro dílčí oblasti řízení nebo působení orgánu, tj. strategie poskytování služeb, strategie ve správě majetku, personální strategie atd., včetně řešení jejich vzájemné provázanosti. Je účelné, pokud strategické řízení orgánu zahrnuje, nebo alespoň úzce souvisí se strategickým řízením IT.
3. Scénáře skupiny úloh:
 • Řeší se strategické řízení OVM (SQ701XGO ),
 • Řeší se nastavení a řízení výkonnosti OVM (SQ703XGO ).
4. Poznámky, reference
 • POMAHAČ Richard a kol. - Veřejná správa - (C.H. Beck 2013) – ISBN 9788074004476,
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J., PETERA, P.: Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-743-0.
 • PEKOVÁ, Jitka. - Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. - (1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR 2011) – ISBN 9788073576981
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.