Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Strategické řízení orgánu samosprávy
Strategické řízení orgánu samosprávy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ700XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh strategického řízení OVM
 • Do strategického řízení patří definování poslání orgánu, tj. smysl existence orgánu VS ve vztahu k občanům, podnikatelským subjektům i k ostatním orgánům státní správy a samosprávy.
 • Součástí strategie může být vypracování architektury OVM.
3. Přehled úloh strategického řízení OVM:
 • Strategické analýzy OVM - (UQ701AXGO ) – zejména analýzy klíčových metrik pro řízení OVM, analýzy faktorů a změn prostředí – v organizaci, v legislativě apod. - (Analýza),
 • Formulace strategie OVM - (UQ702AXGO ) - specifikace cílů OVM v dané oblasti působnosti a cílových hodnot klíčových, strategických metrik - (Návrh),
 • Nastavení řízení výkonnosti OVM - (UQ703AXGO ) - analýza faktorů ovlivňujících výkonnost OVM, Vymezení základního přístupu a zdrojů k nastavení systému řízení výkonnosti podniku, vymezení obsahu základních komponent výkonnosti - (Nastavení),
 • Realizace řízení výkonnosti OVM - (UQ704AXGO ) - plán realizace podnikové výkonnosti, řízení výkonnosti OVM v jednotlivých oblastech řízení - (Výkon),
 • Řízení technologického rozvoje služeb OVM (UQ705AXGO ) - řízení pořízení a instalace progresivních technologií pro zajištění služeb OVM - (Technol.),
 • Řízení rizik OVM (UQ706AXGO) – klasifikace a řešení jednotlivých rizik - (Rizika).
4. Scénáře strategického řízení OVM:
 • „Řeší se strategické řízení OVM“ (SQ701XGO ),
 • “Řeší se nastavení a řízení výkonnosti OVM“ (SQ703XGO ),
 • Všechny scénáře podle oblastí řízení OVM: „Scénáře k řízení samosprávy, OVM“ (SGQ700),
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role ve strategickém řízení OVM
 • Role řízení samosprávy: „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ).
 • Vybrané role pro strategické řízení OVM:
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh strategického řízení OVM
 • Přehled hlavních strategických dokumentů je na stránce „Strategické dokumenty pro řízení OVM“ (DSGQ70XGO ), přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení je na stránce „Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM“ (DSGQ71XGO ).
 • Vybrané dokumenty pro danou oblast řízení:
  • Strategie OVM a dílčí strategické dokumenty (DQ701AXGO), Organizační a řídící dokumenty OVM (DQ702AXGO), Procesní dokumentace OVM (DQ703AXGO),
  • Katalog cílů OVM (DQ704AXGO), KPI / KGI OVM (DQ705AXGO),
  • Finanční výkazy OVM (Výkazy účetnictví) (DQ706AXGO), Rozpočet OVM (DQ707AXGO),
  • Analytické dokumenty řízení a správy majetku a veřejných zakázek (DQ763AXGO), Plánovací dokumenty pro řízení majetku a veřejných zakázek (DQ764AXGO).
7. Metriky úloh strategického řízení OVM
 • Přehled metrik pro strategické řízení OVM je na stránce „Metriky pro strategické řízení OVM a řízení výkonnosti“ (ISGQ71XGO ),
 • Vybrané metriky pro strategické řízení OVM:
  • Počet poskytovaných služeb podnikatelským subjektům (IQ7101XGO),
  • Počet poskytovaných služeb občanům (IQ7102XGO),
  • Hodnoty cílů OVM ve finančním vyjádření (IQ7103XGO), Hodnoty cílů OVM v naturálním vyjádření (IQ7104XGO),
  • Hospodářský výsledek OVM (IQ7209XGO),
  • Počet a objem realizovaných staveb (IQ7503XGO), Počet objektů občanské vybavenosti (IQ7504XGO),
  • Objem majetku OVM (IQ7705XGO), Úroveň využití majetku (IQ7707XGO), Počet a objem investic (IQ7708XGO),
  • Počet pracovníků (IQ7801XGO).
8. Faktory strategického řízení OVM
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ),
 • Vybrané faktory strategického řízení OVM:
  • Zaměření IT služeb (F082 ), Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • Cloud computing (F100 ), Úroveň a formy sourcingu (F120 ),
  • Aplikační architektura (F152 ),
  • Business intelligence, BI (F400 ), Self Service Business Intelligence, SSBI (F455 ),
  • Řízení výkonnosti eGovernmentu (F433 ), Plánovací aplikace a nástroje (F453 ).
9. Metody strategického řízení OVM
 • Přehled hlavních metod řízení je na stránce „Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Vybrané metody pro strategické řízení:
  • Corporate Performance Management, CPM (M001 ), Balanced Scorecard, BSC (M002 ), Benchmarking (M005 ),
  • Common Assesment Framework (CAF) (M014), Benchlearning (M015), Místní Agenda 21 (M016),
  • Metody řízení investic (M038 )m
  • Procesní modelování (M502 ), Dimenzionální modelování (M504 ).
10. Aplikace pro strategické řízení OVM
 • Přehled služeb a aplikací centrálního charakteru pro veřejnou správu je na stránce „Aplikace a nástroje dostupné v rámci služeb eGovernmentu“ (AGB00XGO ),
 • Vybrané aplikace a nástroje:
  • Power Pivot (AQ001A ), Power BI (AQ002A ), Tableau (AQ006A )
  • ISZR, Informační systém základních registrů (AB01AXGO ), Registr osob (AB02AXGO ),
  • Katastr nemovitostí České republiky (AB08AXGO ), Monitor – informační portál Ministerstva financí ČR (AB10AXGO ),
  • Portál veřejné správy (AB11AXGO ), ISDS – Informační systém datových schránek (AB22AXGO ),
  • ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů (AB31AXGO ),
  • Věstník veřejných zakázek (AB42AXGO ), Tender Market (AB43AXGO ), Elektronické tržiště Gemin.cz (AB44AXGO ).
11. Poznámky, reference
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J., PETERA, P.: Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-743-0.
 • PEKOVÁ, Jitka. - Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. - (1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR 2011) – ISBN 9788073576981
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.