Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Strategické řízení orgánu veřejné správy, VS (samosprávy)
Strategické řízení orgánu veřejné správy, VS (samosprávy)
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ700XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Strategické řízení orgánu veřejné správy“ - přehled úloh
 • Dále uvedené úlohy přestavují společný základ, který musí být doplněn a konkretizován o úlohy odpovídající specifickým potřebám podniku a jeho velikosti. Spadají sem zejména tyto úlohy:
  • Strategické analýzy - (UQ001A ) – např. monitorování a analýzy změn prostředí – v organizaci, legislativě, apod.,
  • Formulace strategie orgánu VS - (UQ002A ) - specifikace cílů orgánu VS v dané oblasti působnosti,
  • Řízení podnikovévýkonnosti - (UQ003A ) - vymezení systému KPI (Key Performance Indicators) a KGI (Key Goal Indicators), i definování jejich cílových hodnot.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Strategické řízení orgánu veřejné správy lze chápat jako základ a vstup pro formulaci všech jeho dalších plánů a projektů .
 • Do strategického řízení, které je primárně úlohou nejvyššího vedení orgánu, patří d efinování poslání orgánu (mission), tj. smysl existence orgánu VS ve vztahu k občanům, podnikatelským subjektům i k ostatním orgánům státní správy a samosprávy.
 • Strategické řízení zahrnuje i zpracování vize orgánu VS , specifikace hlavních a dílčích cílů a formulaci vlastní strategie.
 • Součástí strategie je vypracování architektury orgánu VS .
 • V návaznosti na všechny uvedené aktivity se formulují jednotlivé strategie pro dílčí oblasti řízení nebo působení orgánu, tj. strategie poskytování služeb, strategie nákupu, personální strategie atd., včetně řešení jejich vzájemné provázanosti. Je účelné, pokud strategické řízení orgánu zahrnuje, nebo alespoň úzce souvisí se strategickým řízením IT.
3. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.