Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Rozpočet OVM
Rozpočet OVM
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ707AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-03-22
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Rozpočet OVM“ - účel dokumentu
 • Účelem je zkvalitnit řídící procesy, především v oblasti plánování a rozhodování, a to na základě zobrazení informací o budoucím vývoji aktivit OVM a jejich dopadů na finanční situaci.
2. Obsah dokumentu
 1. Tř. 1 Příjmy daňové:
  1. Svěřené daně,
  2. Sdílené daně,
  3. Místní poplatky,
  4. Správní poplatky,
 2. Tř. 2 Příjmy nedaňové:
  1. Příjmy z pronájmu majetku,
  2. Příjmy od organizací a příspěvkových organizací,
  3. Zisk municipiálních podniků, podíl na zisku po zdanění,
  4. Dividendy z akcií, přijaté úroky,
  5. Přijaté sankční pokuty,
 3. Tř. 3 Příjmy kapitálové:
  1. Příjmy z prodeje majetku,
  2. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů,
 4. Tř. 3 Přijaté dotace:
  1. Běžné neinvestiční dotace (neúčelové, účelové),
  2. Kapitálové dotace – investiční transfery (neúčelové, účelové),
 5. Tř. 8 Úvěry:
  1. Přijaté splátky půjček,
  2. Přijaté střednědobé a dlouhodobé úvěry,
  3. Příjmy z emise komunálních obligací,
 6. Tř. 5 Výdaje běžné (neinvestiční):
  1. Mzdy a platy,
  2. Povinné pojistné za zaměstnance,
  3. Materiálové výdaje,
  4. Výdaje za energie,
  5. Nájemné,
  6. Sociální dávky,
  7. Výdaje na municipiální podniky,
  8. Sankce za porušení rozpočtové kázně,
  9. Placené pokuty,
  10. Placené úroky,
  11. Dotace vlastním organizačním složkám a jiným subjektům,
  12. Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím,
  13. Výdaje na sdružování neinvestičních finančních prostředků,
  14. Příspěvky do rozpočtu DSO (Dobrovolného svazku obcí),
  15. Poskytnuté dary apod.
 7. Tř. 6 Výdaje kapitálové (investiční):
  1. Výdaje na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,
  2. Nákup cenných papírů,
  3. Kapitálové investiční dotace organizačním složkám,
  4. Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím,
 8. Tř. 8 Úvěry:
  1. Splátky úvěrů, minulých emisí komunálních obligací,
  2. Investiční půjčky.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Finanční plánování a tvorba rozpočtu (UQ715AXGO ).