Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Monitor – informační portál Ministerstva financí ČR
Monitor – informační portál Ministerstva financí ČR
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB10AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fialková, V. (KIT VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
C42
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Monitor – informační portál Ministerstva financí ČR - obsahové vymezení

Aplikace Monitor je informační portál Ministerstva financí České republiky, který poskytuje veřejnosti volný přístup k datům o hospodaření státní správy a samosprávných celků. Prostřednictvím této aplikace jsou zveřejňovány rozpočtové (finanční) a účetní informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy za roky 2010 – (3. čtvrtletí) 2014. Kromě toho poskytuje také data o účetních závěrkách organizačních složek státu.

1.1. Zdroje informací

Informace, které jsou na tomto webu zobrazeny, pocházejí z:

 • IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny,
 • CSÚIS – Centrální systém účetních informací.

Tato zdrojová data jsou zpřístupněna na základě principů Open Data, který poskytuje uživatelům volný přístup jak k transakčním tak kmenovým datům (číselníkům) a umožňuje jejich další zpracování. Výhodou především pro uživatele je, že se nemusí pro přístup do portálu nijak autorizovat. Data z centrálního systému účetních informací jsou aktualizovaná jednou za čtvrtletí, zpravidla zpětně za dané období a rozpočtové informace jsou aktualizována jednou za měsíc. V prosinci 2013 byl tento portál obohacen o analytickou část, která umožňuje uživatelům nad zveřejněnými daty provádět analýzy, prostřednictvím reportingového nástroje.

2. Členění aplikace

Webovou aplikaci monitor lze rozdělit do tří částí:

 • Analýza dat,
 • Státní monitor,
 • Územní monitor.

V následujícím textu jsou tyto tři části detailněji charakterizovány.

2.1. Analýza dat

Nabízí možnost vytvářet reporty nad daty, které jsou na tomto informačním portále k dispozici. Uživatelé tak mohou tvořit vlastní sestavy prostřednictvím výběru dimenzí a ukazatelů. Vytvořené reporty ve formě tabulky lze exportovat do formátu MS Excel a PDF a vytvořené grafy zase do formátu PDF nebo PNG. Lze zde generovat 3 druhy reportů:

 1. Analytické reporty – př. porovnání finančních a účetních ukazatelů,
 2. Finanční reporty – př. příjmy a výdaje státu,
 3. Účetní reporty – př. přehled o peněžních tocích, rozvahu,

2.2. Státní monitor

Zobrazuje hospodaření státu a státních organizací (Poslanecká sněmovna, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.). Na úvodní straně jsou zobrazeny grafy znázorňující výdaje státního rozpočtu dle kapitol, příjmy státního rozpočtu dle jejich povahy a plnění státního rozpočtu za sledované období. V pravé části obrazovky jsou vyčísleny celkové výdaje, příjmy a jejich rozdíl. Ve spodní části lze přejít na rozpočet, kde je možné si zobrazit celkovou výši výdajů dle organizačního (Senát Parlamentu, Ministerstvo Financí) a druhového dělení (neinvestiční výdaje, transferové výdaje obyvatelstvu, investiční nákupy a transfery apod.). Dále pak výši příjmu dle druhového třídění, způsob financování státu a souhrnný rozpočet, kde jsou zobrazeny všechny výdaje a příjmy státu. U státních institucí jako například Ministerstvo obrany, financí apod. si mohou uživatelé ještě navíc zobrazit informace o účetní závěrce dané organizace. Lze tak zjistit rozvahu, výkazu zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu dané státní instituce. U všech těchto částí jsou uvedeny tři druhy rozpočtu:

 1. Schválený rozpočet,
 2. Rozpočet po změnách,
 3. Konečný rozpočet.

2.3. Územní monitor

Zobrazuje příjmy a výdaje samosprávných celků státu (krajů a obcí) a regionálních rad řazených dle krajů. Po otevření této části se zobrazí mapa České republiky rozdělena na kraje. Po zvolení nějakého kraje se v pravé části zobrazí základní informace o kraji (sídlo, celkové příjmy, celkové výdaje, saldo příjmů a výdajů, počet obyvatel, počet obcí a počet DSO). V dolní části je pak uveden seznam obcí daného kraje (IČO, název, okres, kraj). V pravé části dole si lze zobrazit profil kraje či regionální rady soudružnosti, do které vybraný kraj patří. V dolní části pro podřízené organizace jsou uvedeny informace o příspěvkových organizacích daného kraje. V části rozpočtu si lze zobrazit výdaje členěné dle odvětví a druhů, stejně tak příjmy členěné dle druhů, financování kraje a souhrnný rozpočet a účetní závěrky. Stejné informace jako u kraje si lze zobrazit i u regionálních rad regionu soudružnosti. Oproti předchozím sekcím je zde navíc soustava informativních a monitorujících ukazatelů, která slouží k monitoringu hospodaření. Zde jsou zveřejněny informace jako například počet obyvatel, celkové příjmy, úroky, celková výše aktiv a pasiv, cizích zdrojů a zadluženosti, podíl zadluženosti na cizích zdrojích v %, 8-leté saldo apod. Jsou zde zachyceny také monitorující ukazatele jako podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celková běžná likvidita. V rámci územního monitoru lze získat informace nejen o hospodaření samosprávných celků (krajů, obcí), ale také o hospodaření jeho příspěvkových organizací (př. mateřské školky, základní školy, stacionáře apod.), u kterých je zveřejněna účetní závěrka.

3. Funkcionalita aplikace

Webová aplikaci Monitor představuje dvě hlavní části. První - informační zpřístupňuje informace o subjektech veřejné správy a samosprávných celcích a jejich hospodaření. Obsahuje dvě podskupiny, a to Státní monitor zobrazuje příjmy a výdaje státu v dělení dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a dle jednotlivých druhů výdajů a Uzemní monitor s přehledy příjmů a výdajů samosprávných celků (obcí, krajů) a regionálních rad. Druhá část je analytická - umožňuje provádět různé reporty nad daty pocházející z IISSP a CSÚIS.

3.1. Analýza dat
 1. Vytváření analytických reportů,
 2. Vytváření finančních reportů,
 3. Vytváření účetních reportů,

3.2. Grafická prezentace analyzovaných dat

3.3. Exportování vytvořených sestav do formátu PDF, MS Excel a PNG

3.4. Přehled o hospodaření státu
 1. Zobrazení rozpočtu státu,
 2. Zobrazení státního závěrečného účtu státu,

3.5. Přehled o hospodaření ministerstev
 1. Zobrazení informací o podřízených OSS a státních fondech jednotlivých ministerstev (IČO, název, účetní závěrka, rozpočet, příspěvkové organizace),
 2. Zobrazení účetní závěrky ministerstev (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách VK, přílohy účetní závěrky),
 3. Zobrazení rozpočtu jednotlivých ministerstev,
 4. Zobrazení informací o státním závěrečném účtu,

3.6. Přehled o hospodaření krajů
 1. Přehled obcí spadajících do jednotlivých krajů (IČO, název, okres, kraj),
 2. Zobrazení příspěvkových organizací daného kraje (IČO, název, klasifikace) a jejich účetní závěrky,
 3. Zveřejnění účetní závěrky jednotlivých krajů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách VK, přílohy účetní závěrky),
 4. Zobrazení rozpočtů jednotlivých obcí,

3.7. Přehled o hospodaření regionálních rad regionu soudružnosti
 1. Zobrazení účetní závěrky jednotlivých regionálních rad soudružnosti (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách VK, přílohy účetní závěrky),
 2. Zobrazení rozpočtů jednotlivých regionálních rad regionu soudružnosti,

3.8. Přehled o hospodaření obcí
 1. Zobrazení příspěvkových organizací dané obce (IČO, název, klasifikace) a jejich účetní závěrky,
 2. Zobrazení účetní závěrky jednotlivých měst a obcí (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách VK, přílohy účetní závěrky),
 3. Zobrazení rozpočtů jednotlivých obcí,
 4. Zobrazení soustavy informativních a monitorujících ukazatelů,

3.9. Porovnání dvou zvolených obcí dle
 1. Finančních ukazatelů,
 2. Dluhové služby,
 3. Majetku,
 4. Závazků,
 5. Hospodaření

4. Odkazy na demo a další zdroje

Monitor,

O aplikaci. In: MINISTERSTVO FINANCÍ ČŘ. MONITOR [online]. 2013 [cit. 2014-12-17]. O aplikaci  http://monitor.statnipokladna.cz/2014/o-aplikaci/,

Spuštění specializovaného informačního portálu MONITOR. In: Ministerstvo financí ČR: Státní pokladna. Praha, 2013. Spuštění ,

ZDROJOVÁ DATA. In: MINISTERSTVO FINANCÍ ČŘ. MONITOR [online]. 2013 [cit. 2014-12-17]. Data  http://monitor.statnipokladna.cz/2014/data/

5. Poznámky, reference

Legislativa, která se vztahuje k informačnímu portálu Monitor a informacím na nich zveřejněných a k podmínkám užívání dat zveřejněných na webové aplikaci Monitor:

 1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - § 21 - z tohoto zákona se k informacím vztahuje především 3 část zákona, která upravuje účetní závěrku, resp. z čeho se musí účetní závěrka skládat. § 21 se věnuje povinnosti zveřejňování účetních závěrek a vymezení účetních jednotek, které tuto povinnost mají,
 2. Vyhláška ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě - udává skladbu rozpočtu organizačních složek státu a jednotné třídění příjmů a výdajů. Jsou zde uvedeny druhy třídění příjmů a výdajů a hlediska jejich členění,
 3. Vyhláška č. 64/2008 Sb.,  o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a Zákon č. 81/2006 Sb. Upravují povinnost institucí veřejné správy postupovat při zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek tak, aby byl umožněn přístup k těmto informacím i osobám se zdravotním postižením,
 4. Podmínky užívání dat zveřejněných na serveru Monitor - uživatel může informace, které jsou volně k dispozici na tomto portálu:
  1. Užívat při jakékoliv činnosti vykonávané v souladu se zákonem,
  2. Šířit, sdělovat a dále distribuovat veřejnosti,
  3. Zpracovávat a začleňovat do děl, která jsou chráněna autorských právem či jiným právem na ochranu duševního vlastnictví.