Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Organizační a řídící dokumenty OVM
Organizační a řídící dokumenty OVM
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ702AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-03-20
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Organizační a řídící dokumenty OVM“ - účel dokumentu
 • Účelem je definovat základní pravidla fungování OVM (organizaci, schvalování dokumentů atd.) a tím zvyšovat zkvalitňovat celkovou úroveň řízení a následně i výkonnost a úsěšnost OVM.
2. #Obsah - přehled dokumentů
 • Organizační a řídící dokumenty vyjadřují celou třídu dokumentů, kam patří zejména:
  • organizační řád,
  • funkční náplň pracovních pozic,
  • pracovní řád,
  • podpisový řád,
  • spisový řád,
 • Na základní organizační dokumenty pak navazují:
  • všechny organizační směrnice a nařízení, např. bezpečnostní předpisy, předpisy týkající se služebních cest atd.,
  • předpisy ve vztahu k IT, např. předpisy pro schvalování projektů, specifikace požadavků, změnová řízení atd.,
 • Za součást celé této třídy dokumentů lze považovat i relevantní zákony, předpisy, nařízení, celostátní i mezinárodní standardy.
2.1. Organizační řád
 • Dokument Organizační řád vychází ze zvoleného typu organizace – viz faktor (F051 ),
 • Obsahuje strukturu jednotlivých útvarů OVM, jejich typ a vzájemné vazby,
 • Specifikuje funkční náplň jednotlivých útvarů, počet pracovních pozic,
 • Definuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti útvarů, a obvykle s využitím organizačních schémat.
2.2. Funkční náplň pracovních pozic
 • Představuje přehled pracovních pozic,
 • Pro každou pozici specifikuje funkční, resp. pracovní náplň a další charakteristiky jako nároky na kvalifikaci, kompetence, zodpovědnosti,
 • Dokument váže na specifikaci rolí – viz „Role“ a jejich členění v MBI.
2.3. Pracovní řád
 • Definuje práva, kompetence a povinnosti pracovníků.
 • Musí respektovat ustanovení zákoníku práce,
 • Součástí Pracovního řádu, případně na něj navazuje Platový řád.
2.4. Podpisový řád
 • Určuje kompetence vzhledem k podpisu jednotlivých dokumentů, resp. jejich typů,
 • Navazuje na dokument „Funkční náplň pracovních pozic“ s určením jejich kompetencí.
2.5. Spisový řád
 • Definuje pravidla toku písemných, resp. elektronických dokladů v OVM,
 • Určuje pravidla pro archivaci a skartaci jednotlivých typů dokumentů.