Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Registr osob (ROS)
Registr osob (ROS)
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB02AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Němcová, J. (ICZ)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Správce: Český statistický úřad (ČSÚ), Implementátor: Adastra, s.r.o.
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Registr osob (ROS) - obsahové vymezení
 • Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (zkráceně registr osob) je jedním ze čtyř základních registrů.
1.1. Osoby vedené v registru
 • Osoby, o nichž se vedou v registru osob údaje , jsou:
  • právnická osoba,
  • organizační složka právnické osoby, organizační složka státu,
  • podnikající fyzická osoba,
  • zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby,
  • organizace s mezinárodním prvkem.
 • O osobě se vedou referenční údaje (závislé na typu osoby) a identifikátor identifikační číslo osoby (IČO).
1.2. Právnické osoby (PO) - primární editor
 1. Obchodní firma nebo název právnické osoby,
 2. Právní forma - Kód a název právní formy dle číselníku právních forem ROS (např. 100 - Podnikající fyzická osoba tuzemská),
 3. Datum vzniku,
 4. Datum zániku,
 5. Adresa sídla:
  1. České republice - referenční vazba do RUIAN,
  2. zahraničí - adresa volným textem,
 6. Statutární orgán – pokud je statutárním orgánem:
  1. fyzická osoba – je vedena v ROB - referenční vazba do ROB, nebo není vedena v ROB - jméno a příjmení a adresa pobytu volným textem,
  2. právnická osoba – je vedena v ROS - referenční vazba do ROS,
  3. není vedena v ROS - název a adresa sídla volným textem.
1.3. Podnikající fyzické osoby (PFO) - primární editor
 1. Název nebo jméno a příjmení osoby,
 2. Právní forma - kód a název právní formy dle číselníku právních forem ROS (např. 111 - Veřejná obchodní společnost),
 3. Datum zápisu do evidence,
 4. Datum výmazu z evidence - využívá se též pro přerušení činnosti. Při obnovení se maže,
 5. Adresa místa podnikání:
  1. v České republice - referenční vazba do RUIAN,
  2. v zahraničí - adresa volným textem,
 6. Údaje fyzické osoby (údaje o podnikateli) - fyzická osoba je:
  1. vedena v ROB - referenční vazba do ROB,
  2. není vedena v ROB - jméno a příjmení a adresa pobytu textem.
1.4. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby - sekundární editor
 1. Identifikátor a typ datové schránky - zapisuje Informační systém datových schránek (ISDS),
 2. Identifikační číslo provozovny, datum zahájení provozování činnosti v provozovně, datum ukončení provozování činnosti v provozovně a adresa místa provozovny - zapisuje pouze Rejstřík živnostenského podnikání (RŽP),
 3. Právní stav - zapisuje evidence úpadců a insolvenční rejstřík.

Osoby jsou v registru identifikovány prostřednictvím unikátního identifikátoru IČO . IČO je přidělováno z ROS na vyžádání příslušného editora při registraci nové osoby.

1.5. ROS - věcná pravidla
 • každá evidovaná osoba může mít přiděleno pouze jedno unikátní IČO,
 • každá evidovaná provozovna má přiděleno unikátní IČP a je svázaná s IČO osoby,
 • právnická osoba je evidována jen v agendě primárního editora,
 • podnikající fyzická osoba může být evidována ve více agendách editorů podle činností, které vykonává a ve více OVM podle místa vykonávání činnosti.
 • Editorskými agendami jsou obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění, evidence a informační systémy vybraných ministerstev, ústředních OVM, profesních komor, obcí, krajů apod.
 • Editoři mohou číst, zapisovat, měnit a mazat údaje v ROS prostřednictvím webové aplikace ROS-IAIS (Integrační agendový informační systém registru osob) bez nutnosti napojovat vlastní agendový informační systém k základním registrům či jej jinak upravovat.
2. Funkcionalita aplikace

2.1. Základní funkce
 • evidování a poskytování referenčních údajů,
 • reklamování referenčních údajů,
 • evidování provozních údajů o provedených změnách v referenčních údajích a vydaných informací,
 • změna stavu (přidělené, zapsané apod.) identifikačního čísla osoby (IČO) a identifikačního čísla provozovny (IČP).

2.2. Neveřejný výpis údajů z registru osob
 1. Žádost může podat podnikající fyzická osoba nebo oprávněna osoba, o které jsou údaje v registru vedeny.
 2. Je umožněno žádat o všechny referenční údaje.
 3. Žádost lze podat prostřednictvím:
  1. kontaktního místa CzechPOINT,
  2. internetového kontaktního místa CzechPOINT (CzechPOINT@home).

2.3. Veřejný výpis údajů z registru osob
 1. Žádost může podat jakákoli fyzická osoba. Pro získání výpisu je nutné znát IČO osoby, o které se údaje požadují. Je umožněno žádat o všechny referenční údaje týkající se právnické osoby. V případě podnikající fyzické osoby se nevydávají údaje o jméně, příjmení a adrese pobytu.
 2. Žádost lze podat prostřednictvím:
  1. kontaktního místa CzechPOINT (nutné předložit platný doklad totožnosti),
  2. internetového kontaktního místa CzechPOINT (CzechPOINT@home).

2.4. Záznam o využívání údajů z registru osob
 1. Žádost může podat podnikající fyzická osoba nebo oprávněna osoba, o které jsou údaje v registru vedeny. V žádosti se uvádí časové období, za které je výpis vyžadován.
 2. Žádost lze podat prostřednictvím:
  1. kontaktního místa CzechPOINT,
  2. internetového kontaktního místa CzechPOINT (CzechPOINT@home).

2.5. Žádost o změnu v registru osob
 1. Žádost může podat podnikající fyzická osoba nebo oprávněna osoba, o které jsou údaje v registru vedeny, v případě nesouladu referenčních údajů se skutečným stavem.
 2. Žádost lze podat prostřednictvím:
  1. kontaktního místa CzechPOINT,
  2. internetového kontaktního místa CzechPOINT (CzechPOINT@home).

3. Odkazy na demo a další zdroje
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech . Dostupné z:
 • Informace o ROS poskytované Správou základních registrů. Dostupné z:
 • Dokument „Seznam osob a editorů ROS“ , 2014, Správa základních registrů. Dostupné z:
 • Číselníky v ROS - právní formy, právní stavy, typy datových schránek. Dostupné z:
 • Dokument „Příručka pro uživatele údajů základního registru osob“ , Správa základních registrů. Dostupné z:
 • Seznam služeb poskytovaných základními registry prostřednictvím CzechPOINT@home. Dostupné z:/
 • Přístup do aplikace „ROS-IAIS“ . Dostupné z:
 • Dokument „Příručka pro práci v ROS-IAIS“ verze 1.0, 2013, Český statistický úřad. Dostupné z:
4. Poznámky, reference
 1. Základní registry představují jednotné místo pro ukládání a sdílení referenčních údajů v procesech veřejné správy . Referenční údaj je takový údaj, který je zaručený, platný a aktuální. Není u něj nutnost jeho ověření. To také znamená, že registry si neudržují historické údaje. Některé referenční údaje jsou vedeny ve formě referenční vazby. Referenční vazba je identifikátor, pomocí je odkazováno na referenční údaje v základních registrech. Změny údajů v základních registrech provádí příslušné editorské agendové informační systémy. Významnou součástí základních registrů je převodník identifikátorů fyzických osob tzv. ORG. Fyzické osoby mají přiděleny bezvýznamové identifikátory, které jsou v jednotlivých informačních systémech jiné tzv. AIFO. ORG zajišťuje generování AIFO a jejich převody AIFO mezi agendovými informačními systémy,
 2. Kontaktní místo CzechPOINT je univerzální kontaktní místo občana s veřejnou správou. Kontaktními místy jsou obecní a městské úřady, české zastupitelské úřady v zahraničí, pobočky České pošty, notáři atd. Občan může bez nutnosti návštěvy daného úřadu:
  1. získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, například výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče apod.,
  2. úředně ověřit dokumenty,
  3. převést listinné dokumenty do elektronické a naopak (autorizovaná konverze dokumentů),
  4. získat informace o průběhu správních řízení,
 3. Internetové kontaktní místo CzechPOINT (CzechPOINT@home) je elektronickou obdobou „fyzického“ kontaktního místa s tím rozdílem, že umožňuje získání výpisů z informačních systémů veřejné správy prostřednictvím datové schránky. Výpisy jsou poskytovány zdarma a v elektronické podobě spolu s elektronickým podpisem.