Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Úroveň a formy sourcingu
Úroveň a formy sourcingu
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F120
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Krejčí, P. (FIT, ČVUT), Antony, M. (FIT, ČVUT), Přibáň, M. (FIT, ČVUT),Karkošková, S. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-18
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení

Rozlišují se základní modely sourcingu:

 • Interní sdílené služby - veškeré IT služby jsou zajišťovány pomocí interních kapacit a řada z nich často není standardizována. Společnost má nad službami největší kontrolu, avšak omezujícím faktorem je velikost podnikového IT a schopnosti a kompetence jeho pracovníků.
 • Jeden hlavní dodavatel IT - v tomto modelu je typický přesun většiny aktiv dodavateli, který pomocí nich služby zajišťuje. Často tento model obnáší i přesun zaměstnanců. Výhodou tohoto modelu a relativně jednoduché zajištění integrace jednotlivých systémů (provádí dodavatel) a vyjednávání pouze s jedním parterem. Nevýhodou modelu je riziko přílišné závislosti na dodavateli, které se může projevovat například následujícími způsoby :
  • dodavatel může svými rozhodnutími ovlivnit kvalitu výstupu nebo pověst odběratele,
  • odběratel outsourcuje svoji strategickou službu, kterou tvoří svoji konkurenční výhodu. Jeho úspěch se tak stává závislý na kvalitě dodavatele a jeho schopnosti službu inovovat.
 • Využití jednoho dodavatele jako brokera IT - jeden hlavní dodavatel řídící dodávku IT služeb, avšak od rozdílných dodavatelů. V tomto modelu je třeba zajistit pravidla pro výběr dodavatelů ze strany brokera, aby měl odběratel stále kontrolu nad tím, kdo danou službu poskytuje. Výhodou je menší závislost, než u předchozího modelu. Stoupá však složitost řízení takovéhoto vztahu.
 • Selektivní outsourcing - několik různých dodavatelů IT služeb řízených odběratelskou společností. Riziko závislosti na dodavateli je zde (pří správném výběru dodavatelů a služeb) nejnižší, avšak výrazně stoupá složitost řízení vztahů s dodavateli. Odběratel je zodpovědný za integraci jednotlivých služeb a případné řešení konfliktů mezi dodavateli z důvodu outsourcovaných služeb.
2. Efekty a výhody
 1. Efektivnější využití vlastních podnikových zdrojů ,
 2. Rychlejší postupy v implementaci nových aplikací a technologií,
 3. Snížení nároků na šíři vlastních IT specialistů .
3. Problémy a omezení
 1. Předpokladem je kvalifikovaná volba formy sourcingu vzhledem k vlastním disponibilním finančním i personálním zdrojům,
 2. Ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant musí zahrnovat jak analýzu jejich nákladů a případných rizik, tak zhodnocení ekonomických i mimoekonomických efektů,
 3. Strategie podniku vzhledem k sourcingu,
 4. IT strategie má respektovat varianty sourcingu,
 5. Vnější faktory (odvětví, lokalita) ,
 6. Řešená oblast IT ,
 7. Funkcionalita ,
 8. Finanční faktory ,
 9. Bezpečnost , důvěryhodnost,
 10. Legislativní požadavky .