Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Metody řízení investic
Metody řízení investic
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M038
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Metody řízení investic - celková charakteristika

Metody pro řízení investic jsou postaveny na celém systému ukazatelů - metrik (viz Metriky v MBI).

1.1. ROI - Return on Investment

ROI říká, jaká je návratnost investice. Z ROI je možné rovněž zjistit dobu, po kterou se bude investice splácet, než začne generovat kladný výsledek v účetnictví. Ukazatel ROI umožňuje analyzovat rentabilitu/výnosnost investic v dlouhém období. Ukazatelů výnosnosti/rentability existuje dále celá řada:

  1. rentabilita celkového kapitálu (ROA),
  2. rentabilita vlastního kapitálu (ROE),
  3. rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE),
  4. rentabilita investice (ROI),
  5. rentabilita nákladů (ROC),
  6. rentabilita tržeb (ROS).

1.2. Doba splacení investice

Definuje období (počet let), po které bude trvat, než výnosy z investice (Cash-Flow) přinesou objem finančních prostředků rovnající se hodnotě původní investice (nákladům na investici). Je nutné vzít v úvahu, zda budou výnosy z investice po celou dobu její životnosti totožné,

1.3. NPV (Net Present Value) - Čistá současná hodnota

NPV je rozdílem mezi diskontovanými příjmy z podnikové informatiky (či její konkrétní akce) v porovnání s výdaji na danou činnost. Diskontovaná hodnota představuje přepočtenou hodnotu určité peněžní částky, jejíž výdej/příjem je plánován v budoucnosti, avšak její vyjádření je požadováno v dnešní cenové hladině, tedy v dnešní hodnotě. Diskontovaná hodnota se odvíjí od diskontní míry, která mimo jiné zohledňuje rizika, která jsou se získáním dané hodnoty (výnosu) spojena,

1.4. Vnitřní výnosové procento (IRR)

IRR je metoda vnitřního výnosového procenta je stejně jako předchozí založena na současné hodnotě. V případě vnitřního výnosového procenta (IRR) je diskontní míra zjišťovanou proměnnou. V případě IRR je zjišťována taková diskontní míra, při které se současné očekávané výnosy z provedené/plánované investiční akce rovnají současné hodnotě všech výdajů, které byly s investiční akcí spojeny. Jedna základní nevýhoda této metody je nutnost iterativního postupu. Pro zjištění IRR je třeba postupně stanovovat takové hodnoty úrokové míry, jejichž postupnou úpravou budeme přibližovat výsledek následující rovnice hodnotě nula (předpokládáme, že Cash-Flow je v jednotlivých letech životnosti dáno),

1.5. Analýza likvidity investice

Analýza likvidity investice je proměnlivá hodnota, ovlivnitelná především typem investice a její specifičností (do jaké míry je přizpůsobená konkrétnímu podniku a v důsledku toho není použitelná jinde),

1.6. Analýza kritických faktorů a rizik

Analýza kritických faktorů a rizik je analýza jednotlivých scénářů vývoje konkrétní investice, jejich pravděpodobnosti a dopadů.