Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Metody řízení investic
Metody řízení investic
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M038
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Metody řízení investic - celková charakteristika
 • Metody pro řízení investic jsou postaveny na celém systému ukazatelů - metrik (viz Metriky v MBI).
1.1. ROI - Return on Investment
 • ROI říká, jaká je návratnost investice. Z ROI je možné rovněž zjistit dobu, po kterou se bude investice splácet, než začne generovat kladný výsledek v účetnictví.
 • Ukazatel ROI umožňuje analyzovat rentabilitu/výnosnost investic v dlouhém období. Ukazatelů výnosnosti/rentability existuje dále celá řada:
  • rentabilita celkového kapitálu (ROA),
  • rentabilita vlastního kapitálu (ROE),
  • rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE),
  • rentabilita investice (ROI),
  • rentabilita nákladů (ROC),
  • rentabilita tržeb (ROS).
1.2. Doba splacení investice
 • Definuje období (počet let), po které bude trvat, než výnosy z investice (Cash-Flow) přinesou objem finančních prostředků rovnající se hodnotě původní investice (nákladům na investici). Je nutné vzít v úvahu, zda budou výnosy z investice po celou dobu její životnosti totožné.
1.3. NPV (Net Present Value) - Čistá současná hodnota
 • NPV je rozdílem mezi diskontovanými příjmy z podnikové informatiky (či její konkrétní akce) v porovnání s výdaji na danou činnost.
 • Diskontovaná hodnota představuje přepočtenou hodnotu určité peněžní částky, jejíž výdej/příjem je plánován v budoucnosti, avšak její vyjádření je požadováno v dnešní cenové hladině, tedy v dnešní hodnotě.
 • Diskontovaná hodnota se odvíjí od diskontní míry , která mimo jiné zohledňuje rizika, která jsou se získáním dané hodnoty (výnosu) spojena.
1.4. Vnitřní výnosové procento (IRR)
 • IRR je metoda vnitřního výnosového procenta je založena na současné hodnotě . V případě vnitřního výnosového procenta (IRR) je diskontní míra zjišťovanou proměnnou .
 • V případě IRR je zjišťována taková diskontní míra, při které se současné očekávané výnosy z provedené/plánované investiční akce rovnají současné hodnotě všech výdajů , které byly s investiční akcí spojeny.
 • Jedna základní nevýhoda této metody je nutnost iterativního postupu. Pro zjištění IRR je třeba postupně stanovovat takové hodnoty úrokové míry , jejichž postupnou úpravou budeme přibližovat výsledek následující rovnice hodnotě nula (předpokládáme, že Cash-Flow je v jednotlivých letech životnosti dáno).
1.5. Analýza likvidity investice
 • Analýza likvidity investice je proměnlivá hodnota, ovlivnitelná především typem investice a její specifičností (do jaké míry je přizpůsobená konkrétnímu podniku a v důsledku toho není použitelná jinde).
1.6. Analýza kritických faktorů a rizik
 • Analýza kritických faktorů a rizik je analýza jednotlivých scénářů vývoje konkrétní investice, jejich pravděpodobnosti a dopadů.