Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Globální analýza a návrh aplikace - IASW
Globální analýza a návrh aplikace - IASW
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U412B
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-03-18
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „Globální analýza a návrh aplikace – IASW“
 • Účelem úlohy je:
  • specifikace funkčních, technologických, bezpečnostních, kvalitativních a dalších požadavků a stanovení jejich priorit , konceptuální návrh systému (nezávislý na implementačním prostředí),
  • upřesnit technologické architektury systému,
  • rozdělit celé řešení na samostatně realizovatelné části – přírůstky včetně specifikace jejich rozhraní,
 • Další paragrafy obsahují komplexně různé aspekty a pohledy na řešení globální analýzy a návrhu – IASW a je na uživateli, aby vybral ty, které jsou v dané situaci relevantní.
2. Scénáře, analytické otázky a problém
 • Ve vztahu k řešení jednotlivých oblastí podnikového řízení je dobré vycházet z analytických otázek definovaných ve specifických scénářích pro tyto oblasti řízení podniku: „Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Úloha má rovněž řešit problémy a otázky definované ve scénáři „Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu“ (S407 ).
3. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Podniková architektura (D051A ) a navazující Architektura IT služeb (D052A ),
 • Architektury stávající podnikové informatiky – a s tím související Aplikační architektura (D053A ), Datová architektura (D055A ), Technologická architektura (D054A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Dokumentace stávající podnikové informatiky.
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu : globální analýza a návrh aplikace (D422A ), zahrnující:
  • popis vedením odsouhlasených změn v byznys procesech (nový stav byznys procesů),
  • konceptuální model cílového systému,
  • návrh zajištění bezpečnosti systému,
  • hrubý model změn v organizaci (organizační struktury a odpovědností funkčních míst),
  • věcné vymezení přírůstků, plán iterací a kritéria ukončení přírůstku,
  • standardy pro kódování a implementaci,
  • strategie zajištění kvality,
  • aktualizovaný seznam rizik,
  • strategie zajištění bezpečnosti systému,
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný o specifikaci funkčních požadavků o priority a typy požadavků, jejich ohodnocení dle způsobu realizace – standard/parametrizace/změna postupu byznysu/customizace a vývoj specifické funkcionality, specifikace nefunkčních požadavků (D042A ),
 • Aplikační architektura, aktualizovaná (D053A ) a Softwarová architektura (D056A ) navrhované aplikace.
5. Řešení úlohy v kontextu řízení podniku – obsah řešení
 • Obsah řízení podniku je vymezen ve skupinách úloh odpovídajících jednotlivým oblastem řízení , viz (DO00 ), (DO005 ), nebo (DO011 ).
 • Z analytického hlediska a kvality celého výsledného řešení je podstatné pochopení, analýzy a odpovídající řešení vazeb mezi jednotlivými skupinami úloh – jejich základní specifikace je součástí každé skupiny úloh,
 • Obvyklé problémy a otázky k řešení podle jednotlivých skupin úloh (oblastí řízení jsou uvedeny ve scénářích „Scénáře k řízení firmy a byznys analytice“ (SGQ100), např. „Řeší se rozvoj řízení nákupu“ (SQ151 ).
6. Typy úloh podnikového řízení v MBI
 • Každá skupina úloh je rozdělena do úloh dle jejich typů, v nichž úloha analýzy a návrhu aplikace pokrývá specifické otázky – viz další přehled,
 • Evidenční úlohy – viz scénář (SQ001 ),
 • Transakční úlohy (SQ002 ),
 • Úlohy reportingu (SQ003 ),
 • Analytické úlohy (SQ004 ),
 • Plánovací úlohy (SQ005 ).
7. Klíčové faktory ovlivňující kvalitu řešení
 • Faktor velikosti podniku (F000),
 • Faktor příslušnosti podniku k odvětví ekonomiky (F006 ),
 • Stav legislativy (F034),
 • Podniková kultura (F050 ),
 • Podniková organizace (F051 ),
 • Využití reengineeringu podnikových procesů (F057 ),
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
 • Podniková architektura (F150 ),
 • Aplikační architektura (F152 ),
 • Softwarová architektura (F155 ),
 • Technologická architektura (F153 ),
 • Datová architektura (F154 ).
8. Hlavní pracovní metody pro řešení úlohy
 • Datové modelování (M501 ,
 • Procesní modelování (M502 ).
9. Hlavní metriky uplatňované v řešení úlohy
 • Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
 • Objem nákladů na IT podle druhů (I401 ),
 • Náklady na činnosti v IT (I406 ),
 • Náklady na projekt (I502 ),
 • Rozsah projektových zpoždění (I503 ),
 • Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ),
 • Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ),
 • Podíl dokončení práce v % (I533 ),
 • Náklady na změny IT projektů (I534 )
 • Metriky ve vztahu k oblastem řízení podniku jsou součástí dokumentace jednotlivých úloh a jejich skupin.
10. Podstatné charakteristiky řešení úlohy „Globální analýza a návrh aplikace - IASW“
 • Jednotlivé charakteristiky jsou detailně uvedeny v přiloženém PDF dokumentu.
11. Role v úloze:
 • Informační manažer (CIO) (R101 ):
  • Konzultuje a řeší zejména sporné otázky v průběhu řešení vyvíjené aplikace, zásadní spory jsou řešeny na úrovni řídící komise projektu,
 • Manažer projektu (R103 ):
  • Řídí analýzu a návrh aplikace, zejména funkcionalitu v kooperaci klíčovými uživateli. Zajišťuje kooperaci s externím dodavatelem,
 • Dodavate l (R109 ):
  • Podle situace a nastavené kooperace zajišťuje část řešení úlohy, a to v kooperaci s interními analytiky a vývojáři a s klíčovými uživateli podniku,
 • Byznys analytik (R302 ):Řeší všechny součásti a činnosti v rámci úlohy, tj. zejména analýzy a návrh podnikových procesů, požadavky na funkcionalitu, datové báze a na další otázky, jako přístupy podle rolí apod.,
 • IT architekt (R401 ):
  • Řeší nároky aplikace na technologickou strukturu, určuje standardy pro vývoj aplikace, připravuje a zajišťuje potřebné změny infrastruktury,
 • Vývojář softwaru (R402 ):
  • Kooperuje na analytických činnostech v rámci úlohy, v kooperaci s interními analytiky a uživateli podniku,
 • Vývojář webu a multimédií (R403 ):
  • Podílí se na analýze a návrhu v kooperaci s dodavatelem na přípravě funkcionality aplikace spojené s webovým rozhraním,
 • Tester (R404 ):
  • Zajišťuje přípravu dílčích testů navrhovaných řešení a požadavky na dokumentaci jejich výsledků,
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ):
  • Konzultuje analýzy a návrh podnikových procesů a zejména pak požadavky na funkcionalitu aplikace,
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ):
  • Konzultuje analýzy a návrh podnikových procesů ve své působnosti a zejména pak požadavky na funkcionalitu aplikace.
12. Řešení úlohy v kontextu domén řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO000):
  • Aktualizace Aplikační architektury (D053A ), Technologické architektury (D054A ) a Datové architektury (D055A ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ):
  • Aktualizace Katalogu IT služeb (D111A ) o nově navrhované IT služby,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • Aktuální výsledky úloh Analýza datových zdrojů (U201A ), Personální analýzy v IT (U221A ), Analýzy ASW zdrojů (U241A ), Analýzy IT infrastruktury (U242A ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • Průběžné zpřesňování nákladů a očekávaných efektů projektu jako vstup zejména pro úlohy Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) a Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Vstupy pro průběžné řízení projektu ve skupině úloh Řízení projektu (TG401 ), zejména v úlohách Řešení projektu (U404A ) a Analýzy průběhu a výsledků projektu (U405A ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ):
  • Podklady pro aktualizaci uživatelských požadavků z výstupů úloh Řízení uživatelských požadavků (U733A ), Řízení externího service-desku (U734A ), Řízení interního service-desku (U734B ).
13. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Je vhodné v návrhu aplikace dělat inkrementální změny a vždy je konzultovat s kompetentními osobami (zákazníky, vývojáři),
 • Při vytváření návrhů obrazovek je vhodné rovnou vytvářet prototypy, aby na nich bylo možné simulovat daný use-case,
 • Výsledná analýza není finální řešení a musí ji být možné v dalších fázi upravovat,
 • Do úlohy by měli být zapojeni i vývojáři.
14. Klíčové aktivity úlohy „Globální analýza a návrh aplikace - IASW“

14.1. Analýza a specifikace požadavků
 • Zahrnuje detailní specifikaci funkčních, technologických, bezpečnostních, kvalitativních a dalších požadavků a stanovení jejich priorit.
14.2. Řešení procesních modelů
 • V modelovacím nástroji se dokumentují procesy, které by měl systém podporovat,
 • Definují se veškeré vazby na jiné IS v rámci firmy a na straně obchodních partnerů.
14.3. Řešení datového modelu
 • Ve vybraném modelovacím nástroji se vytvoří nejprve schéma objektů, které se v systému vyskytují a vazby mezi nimi. V první iteraci, která by měla být velmi krátká, se nemusí zadávat jednotlivé atributy, resp. stačí pouze ty základní,
 • Postupně se do datového modelu přidávají další informace - jejich atributy a datové typy. Tento model se vytváří nezávisle na prostředí, ve kterém se bude systém vyvíjet.
14.4. Řešení funkčního modelu
 • Definuje se hlavní funkcionalita aplikace, u malých projektů většinou stačí zapisovat jen nestandardní funkcionalitu,
 • Je možné tyto funkce zaznamenávat do tabulek společně s moduly, které je budou pokrývat nebo do textového souboru. Složitější funkce se dělí na jednotlivé transakce, činnosti, které je třeba provést najednou,
 • U každé funkce se definuje vazba na uchovávané informace (data).
14.5. Návrh SW architektury systému
 • Architektura systému, její moduly a komunikaci s okolím a možné alternativy jednotlivých funkcionalit (moduly),
 • Návrh výměny informací s dalšími aplikacemi, nezávisle na technologickém prostředí popis toho, jak by měl probíhat přenos informací mezi jednotlivými systémy. Zda půjde o společnou databázi nebo budou data replikována,
 • Určení, která aplikace bude data přijímat a jestli bude přenos fungovat na základě pull nebo push metody,
 • Výběr použité technologie - seznam technologií, výběr nejvhodnější. Některé projekty je někdy snadnější postavit na webových technologiích, kvůli jednoduchosti a lepšímu napojení v komunikační vrstvě. Důležitým aspektem při výběru rozhraní je množství vývojářů, kteří v něm pracují a jejich dostupnost.
14.6. Návrh HW architektury
 • Tento krok týká spíše náročných aplikací anebo firem se zastaralou infrastrukturou. Závisí na tom, kolik uživatelů bude k aplikaci přistupovat a na jakých serverech musí běžet databáze, aby jejich požadavky systém splňoval bez zbytečných prodlev nebo výpadků,
 • Určení, kolik strojů a o jakém výkonu bude třeba pořídit. Určení, jaké konkrétní vybavení je třeba nakoupit, zpracování požadavků a poskytovatele. Součástí této činnosti je i harmonogram nákupu a instalace HW a cenový odhad.
14.7. Harmonogram implementace a testování systému
 • Odhad časové náročnosti jednotlivých kroků, programování nebo implementace modulů. Tato činnost je velmi závislá na praxi hlavního programátora,
 • Určení, které úkony při vývoji jsou na sobě závislé a jak by měly postupně probíhat.