Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : WMS - ERP: Úvodní studie
WMS - ERP: Úvodní studie
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U426A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-11-15
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “WMS: Úvodní studie“ – cíl, účel
 • Cíl úvodní studie spočívá zpracování požadavků pro zlepšení současného stavu, v stanovení vizí a směru formou návrhu koncepce řešení (výběr nejvhodnějšího dodavatele a řešení WMS, definice typu uživatelů, návrh variantní koncepce řešení aplikace, hrubé vymezení funkcionality a dat), dále sestavení projektového týmu, tvorbě plánu projektu, a v neposlední míře v časovém harmonogramu, cenotvorbě a odhadu přínosu projektu pro podnik.
2. Obsah úlohy
 • Z pohledu Úvodní studie dochází zpravidla po schválení projektu k jeho postupné realizaci – zaměřuje se na detailní posouzení možné realizovatelnosti jednotlivých požadavků na projekt. Z pohledu WMS projektu se může vycházet z cílů vymezených v podnikové a informační strategii podniku, možností integrační platformy, projektového plánu a typu aplikace.
3. Vstupy úlohy:
 • Projektový záměr (D124A ),
 • Smlouva na úvodní studii (D420A ),
 • Výkazy skladu (DQ211A ),
 • Analýzy skladů (DQ221A),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Informační strategie (D001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Výběr vhodného dodavatele WMS systému, kontraktační řízení,
 • Volba vhodného WMS řešení – nastínění řešení hlavních procesů WMS,
 • Analýza implementačních a integračních možností na nadřízený informační systém (zpravidla ERP systém),
 • Specifikace požadavků WMS řešení a hrubý popis organizačních změn (struktura organizace, struktura skladových prostor apod.).
 • Výběr vhodného dodavatele a produktu – je potřeba dbát na reference a nešetřit na výběru vhodného a především spolehlivého dodavatele, který má několikaleté zkušenosti s vybraným typem řešení. Právě v rámci této studie je potřeba si uvědomit, zda je nasazení vybraného druhu WMS řešení pro organizaci přínosné.
 • Zpracování dokumentace Úvodní studie – dokument, na který se váže příprava smlouvy a kontraktační řízení, by měl být obsažen o důležité informace týkající se přesného popisu požadovaných funkcionalit, dopadů na jednotlivé aplikace, či předpokládané náročnosti projektu a dalších důležitých součástí, ze kterých se následně provede celkové zhodnocení a rozhodnutí o dalším osudu celého projektu.
 • Výběr vhodné metodiky – volba nejvhodnější metodiky pro realizaci implementačního a integračního projektu.
 • Návrh a příprava smlouvy projektu (základní parametry SLA) – Smlouva, jako součást kontraktačního řízení by měla obsahovat reálné stanovení podmínek, časovou a finanční náročnost projektu a dalších podmínek souvisejících s customizací řešení.
 • Analýza implementačního řešení - Je potřeba si objasnit, jaký způsob implementace WMS si podnik může zvolit, kde jsou zpravidla dvě základní možnosti:
  • První a zároveň finančně náročnější volbou, je vytvoření si vlastního postupu a vývoje software (IASW) na zelené louce. Výhodou tohoto způsobu šití na míru je možnost přizpůsobení systému skladovým procesům s detailní funkčností, což si však vyžádá obtížnou integraci vzájemně komunikujících systémů a dražší budoucí údržbu.
  • Druhá, variantně vhodnější volba spočívá v nákupu typového softvérového řešení (TASW), v rámci kterého se provede parametrické přizpůsobení řešení k vybranému prostředí (v případě WMS systému – skladu a skladových prostor) na implementovaný, nebo již zaužívaný ERP systém.
 • Analýza integrovaného řešení - Projekt, který řeší právě integrační proces systému, je pro každý podnik individuální záležitostí. Tomuto kroku předchází důkladné analýzy a realistické stanovení cílů a požadavek projektu, s cílem odhalení problémů jednotlivých procesů ve firmě a včetně těch, které zákazník ani nebere na vědomí. Tento úkon si nevyžaduje na realizaci náročné HW vybavení (z praxe vyplývá, že ve většině případů se WMS systém aplikuje přímo na užívaný ERP systém společnosti).
 • Z pohledu ERP systému, můžou nastat zpravidla tyto základní situace :
  • Zákazník bude integrovat nově implementovaný WMS systém (TASW) s již zaužívaným ERP systémem – jádro systému má zákazník již k dispozici,
  • Zákazník vyřadí doposud užívaný ERP a rozhodne se pro implementaci nového ERP systému s WMS modulem.
  • Třetím (méně zaužívaným a poměrně finančně zatěžujícím) způsobem je vývoj, nasazení, údržba a integrace WMS (IASW) prováděna vlastním vývojovým centrem.
 • Aktivní vzájemná spolupráce - Co je neméně důležité, proces si žádá kromě časové náročnosti a poměrné složitosti i vzájemnou spolupráci dodavatele a zákazníka WMS systému – kteří budou zahrnuti do celého vývojového procesu prostřednictvím klíčových uživatelů, a proces si také vyžádá účast některých zaměstnanců ze strany logistických procesů zákazníka – zejména pro školící procesy.
 • Kvalitní projektový management - Důležitým klíčem k úspěchu je profesionální a kvalitní přístup projektového managementu, což v případě WMS , řeší role účastníků týmu implementátorů a systémových integrátorů, kteří jsou postupem času nuceni neustále navyšovat svoje kvalifikační znalosti a rozhled v podpůrných metodologiích, přístupů a procesů, aby byli schopni držet tempo a navrhovat rozsáhlá řešení pro zákazníky s cílem „posunu“ optimálního návrhu řešení od IT technologií směrem k obchodním procesům a zákazníkům. Kromě stanovení rolí implementace na straně dodavatele je potřeba vyřešit problém v stanovení klíčových osob také na straně zákazníka – je potřeba dbát především na procesní dovednosti (z pohledu skladu a skladových procesů), ale i komunikační a další lidské vlastnosti.
 • Finanční plánování – stanovení celkového rozpočtu projektu - při odhadu finančních potřeb je třeba vzít v potaz nejen počet rozhraní jednotlivých implementačních a integračních případů, ale také jejích vlastnosti – typ rozhraní, požadavky na implementaci byznys logiky, náročnosti mapování dat, směr toku dat (jednosměrný, či obousměrný), nebo typ migrace.
6. Doporučené praktiky
 • Důležitou součástí Úvodní studie je definovat především podrobný seznam úkolů, časový harmonogram, rozpočet, metriky nebo seznam rizik . Vše však samozřejmě závisí na velikosti projektu a užité technologii.
 • Celý proces tohoto druhu implementačního a integračního projektu by neměl trvat víc než rok , protože může postupně nabývat na neefektivitě, což by si vyžádalo další nárůst nákladů a koncentrace jednotlivých účastníků by časem pravděpodobně taky polevila.
7. WMS: Zpracování úvodní studie“ - klíčové aktivity
 • Formulace cílů projektu WMS - ve vazbě na základní podnikové cíle v řízení skladů.
 • Analýza současného stavu IT a řízení skladů - tj. stávajících zdrojů z hlediska jejich využitelnosti v dalším řešení, definování potřebných úprav. Nová WMS aplikace může vyžadovat změny v technologické infrastruktuře nebo např. nový operační či databázový systém.
 • Definování klíčových požadavků na WMS aplikaci - definování funkčních, provozních a technologických požadavků na typovou WMS aplikaci. Také se provádí analýza realizovatelnosti těchto požadavků.
 • Návrh celkového konceptu řešení projektu WMS - určení pozice projektu v podnikové IT architektuře. Vytvoření funkčního a procesního návrhu projektu včetně hrubého návrhu datových zdrojů.
 • Návrh aplikačního software pro jednotlivé oblasti / moduly - definice modulů aplikace, určení pořadí a priority jejich zavedení, návrh vazeb mezi moduly.
 • Návrh základního software - specifikace základního provozního prostředí, operačních systémů, databázových systémů. Návrh požadavků na hardware – provozní nároky projektu (doba odezvy, spolehlivost), potřebné rozšiřování komponent, vzájemná integrace.
 • Specifikace vlivu projektu na organizaci podniku - plánované změny v organizaci způsobené zavedením nové aplikace – změny v organizační struktuře, změny povinností a odpovědností jednotlivých rolí, požadavky na rekvalifikaci a školení pracovníků.
 • Návrh způsobu řízení projektu - určení struktury týmů, pracovních metod, předávacích procedur, změnových řízení, standardů a konvencí.
 • Rámcový návrh způsobu migrace na nové řešení - naplánování činností souvisejících s přechodem na nové řešení – návrh konverze datové základny, identifikace vazeb na stávající aplikace, požadavky na změnu hardwarové infrastruktury, organizace migračních činností.
 • Specifikace poskytovaných doprovodných služeb dodavatelem - školení, podpora, aktualizace, konzultace a další doprovodné služby poskytované dodavatelem.
 • Návrh harmonogramu řešení - definovat etapy řešení, jejich obsah, termíny zahájení a ukončení (včetně milníků, kterými jsou etapy ukončovány), návaznosti jednotlivých etap, vstupy a výstupy etap, určení osob zodpovědných za realizaci činností definovaných v rámci.
 • Ekonomický rozbor projektu - stanovení pořizovacích a provozních nákladů aplikace a jejích ekonomických i mimoekonomických efektů. Určení nezbytných předpokladů pro dosažení plánovaných efektů.