Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zpracování úvodní studie - IASW
Zpracování úvodní studie - IASW
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U411B
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-03-18
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „Zpracování úvodní studie – IASW“
 • Účelem úlohy Úvodní studie – IASW je:
  • posoudit realizovatelnost požadavků na projekt ,
  • formulovat celkovou koncepci a přístup k řešení aplikace,
  • definovat zadání výstupního produktu a způsob využití individuálního ASW,
  • navrhnout  alternativní řešení a vybrat z nich nejvhodnější,
  • zpracovat kontrakt na řešení projektu ,
  • sestavit časový harmonogram realizace,
  • stanovit metriky hodnocení projektu,
 • Úvodní studie bývá často řešena jako samostatný projekt , kdy teprve na základě jeho výsledku je rozhodnuto o projektu realizačním.
2. Scénáře, analytické otázky a problémy
 • Ve vztahu k řešení jednotlivých oblastí podnikového řízení je dobré vycházet z analytických otázek definovaných ve specifických scénářích pro tyto oblasti řízení podniku: „Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Úloha má rovněž řešit problémy a otázky definované ve scénáři „Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu“ (S407 ).
3. Vstupy úlohy:
 • Informační strategie (D001A ),
 • Smlouva na úvodní studii (D420A ), včetně zadání projektu Úvodní studie,
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Stávající projektová dokumentace IT podniku,
 • Podniková architektura (D051A ) a navazující Architektura IT služeb (D052A ),
 • Architektury stávající podnikové informatiky – a s tím související Aplikační architektura (D053A ), Datová architektura (D055A ), Technologická architektura (D054A ),
 • Nabídka na dodávku IT služeb a produktů (D132A ),
 • Plán projektů (D123A ) a Projektový záměr (D124A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu , včetně konceptuálního modelu tříd, procesního modelu, vymezení podstatných parametrů aplikace pro customizaci a personalizaci, vymezení alternativ vývojového a provozního prostředí aplikace, návrhu kontraktu na řešení – obvykle v příloze (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný o nové byznys požadavky, kvalitativní požadavky včetně bezpečnostních (D042A ),
 • Katalog IT služeb , aktualizovaný o nově plánované služby v rámci projektu (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ), včetně seznamu rizik, harmonogramu řešení,
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ).
5. Řešení úlohy v kontextu řízení podniku - obsah řešení
 • Obsah řízení podniku je klíčovým podkladem pro kvalitní řešení Úvodní studie. V MBI je vymezen ve skupinách úloh odpovídajících jednotlivým oblastem řízení, a to v doménách Řízení podniku (DO00 ), Odvětvové řešení: maloobchod, retail (DO005 ).
 • Přehled jednotlivých skupin úloh dle uvedených domén je pak obsahem úlohy globální analýzy a návrhu (U412B ).
6. Klíčové faktory ovlivňující kvalitu řešení
 • Faktor velikosti podniku (F000),
 • Faktor příslušnosti podniku k odvětví ekonomiky (F006 ),
 • Stav legislativy (F034),
 • Podniková kultura (F050 ),
 • Podniková organizace (F051 ),
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
 • Cloud computing (F100 ),
 • SaaS – Software as a Service (F106 ),
 • Úroveň a formy sourcingu (F120 ),
 • Podniková architektura (F150 ),
 • Aplikační architektura (F152 ),
 • Technologická architektura (F153 ),
 • Datová architektura (F154 ),
 • ERP (F300 ).
7. Hlavní metriky uplatňované v řešení úlohy
 • Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
 • Počty softwarových licencí (I242 ),
 • Objem nákladů na IT podle druhů (I401 ),
 • Náklady na projekt (I502 ),
 • Rozsah projektových zpoždění (I503 ),
 • Procentuální odchylka od plánovaných člověkodnů (I532 ),
 • Podíl dokončení práce v % (I533 ),
 • Náklady na změny IT projektů (I534 )
 • Metriky ve vztahu k oblastem řízení podniku jsou součástí dokumentace jednotlivých úloh a jejich skupin.
8. Podstatné charakteristiky Zpracování Úvodní studie - IASW
 • Jednotlivé charakteristiky jsou detailně uvedeny v přiloženém PDF dokumentu.
9. Role v úloze:
 • Informační manažer (CIO) (R101 ):
  • Konzultuje řešení úlohy a přípravu projektu z hlediska celkové koncepce podnikové informatiky a z hlediska vazeb na ostatní projekty a aplikace. Podílí se na schvalování Úvodní studie na úrovni vedení podniku, případně na schvalování jejích dílčích částí. Určuje, kdo a jakým způsobem bude vývoj plánované aplikace řešit,
 • Manažer IT služeb (R102 ):
  • Definuje celé spektrum služeb ve vazbě na aplikaci a podle toho se postupně upravuje i katalog IT služeb,
 • Manažer projektu (R103 ):
  • Je zodpovědný za celé řešení úlohy a za výstupní Úvodní studii, řídí řešení úlohy a kooperaci s externím dodavatelem. Určuje v kooperaci s manažerem rozvoje IT i aplikované metody, přístupy a nástroje pro vývoj aplikace,
 • Manažer rozvoje IT (R104 ):
  • Konzultuje koncepci nasazení aplikace z pohledu celkového rozvoje podnikové informatiky, vazby na ostatní aplikace, překrývání jejich funkcionality apod. Konzultuje rovněž výběr metod, přístupů a nástrojů pro vývoj aplikace,
 • Byznys analytik (R302 ):
  • Řeší v kooperaci s externím dodavatelem všechny jednotlivé části Úvodní studie, zajišťuje i vazby a konzultace s interními manažery, metodiky, klíčovými uživateli,
 • IT architekt (R401 ):
  • Je zodpovědný za promítnutí plánované aplikace do IT architektury, konkretizuje nebo schvaluje nároky na úpravy IT architektury, pořizování nových technologií a nároky na upgrade. Stanovuje technologické standardy pro vývoj aplikace. Předkládá návrh vhodných dodavatelů a parametrů pro výběrové řízení nově nakupovaných infrastrukturních komponent,
 • Generální manažer (CEO, Chief Executive Officer) (RQ001 ):
  • Je informován o výsledné Úvodní studii a schvaluje ji zejména z hlediska navrženého harmonogramu a rozpočtu,
 • Byznys manažer (RQ009 ):
  • Byznys manažeři se účastní interview v rámci vstupních analýz. Posuzují plánovanou funkcionalitu a zejména očekávané efekty celého řešení. Dostávají k dispozici Úvodní studii a obvykle se na úrovni vedení podniku podílejí na jejím schvalování,
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ):
  • Konzultuje požadavky na aplikaci, její funkcionalitu, efekty a dopady do byznysu v rámci interview vstupních analýz,
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ):
  • Konzultuje požadavky na aplikaci na aplikaci, její funkcionalitu, efekty a dopady do byznysu v rámci jemu přiřazeného byznys procesu.
10. Řešení úlohy v kontextu domén řízení IT:
 • Strategické řízení IT (DO090 ):
  • Vstupy ze skupin úloh strategického řízení, zejména kompletní informační strategie, včetně jednotlivých typů architektur z úloh Návrh architektury IT služeb (U033A ) a Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ):
  • Vstupy z úlohy Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ), zejména Projektový záměr,
  • Vstupy z úlohy Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ), zejména nabídka vybraného dodavatele,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • Vstupy k vyhodnocení a posouzení disponibilních zdrojů pro řešení projektu, tj. z úloh Analýza datových zdrojů (U201A ), Personální analýzy v IT (U221A ), Analýzy ASW zdrojů (U241A ), Analýzy IT infrastruktury (U242A ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • Vytvoření podkladů pro přípravu rozpočtu projektu s respektováním hodnot a pravidel pro celou podnikovou informatiku v úloze Tvorba rozpočtu na IT (U304A ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Vstupy a pravidla pro řízení projektu ve skupině úloh Řízení projektu (TG401 ), zejména v úlohách Řešení projektu (U404A ) a Analýzy průběhu a výsledků projektu (U405A ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ):
  • Podklady pro konkretizaci uživatelských požadavků na vyvíjenou aplikaci z výstupů úloh Řízení uživatelských požadavků (U733A ), Řízení externího service-desku (U734A ), Řízení interního service-desku (U734B ).
11. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • V rámci úlohy je pro úspěšné zahájení a další řešení projektu třeba:
  • zvolit adekvátní metody analýzy a vývoje vzhledem k charakteru vyvíjené aplikace,
  • zajistit přístup k podnikovým dokumentům a specialistům a vytvořit jim i potřebný časový prostor motivaci na řešení projektu,
  • vyhodnotit situaci, kdy je lepší projekt aplikace zastavit z nejrůznějších důvodů (očekávaný nedostatek zdrojů, očekávané organizační změny, pravděpodobné využití nových technologií apod.),
  • Je účelné již v průběhu řešení Úvodní studie nastavit jasná a efektivní pravidla kooperace mezi dodavatelem a zákazníkem.
12. Klíčové aktivity úlohy „Zpracování úvodní studie – IASW“

12.1. Vstupní analýza pro řešení projektu
 • Vstupní analýza má posoudit projekt vyvíjené aplikace z pohledu celkové koncepce podnikové informatiky, resp. informační strategie podniku a z pohledu aktuálních uživatelských požadavků na aplikaci,
 • Smyslem analýzy uživatelských požadavků na aplikaci je požadavky zjistit, dokumentovat a posoudit jejich oprávněnost vzhledem k cílům a možnostem podniku. Posouzení požadavků tak sleduje nejen jejich smysluplnost vzhledem k cílům podniku, ale snaží se i odhalit jejich duplicity,
 • Výsledkem je nastavení priorit pro řešení projektu, a jaké jsou jeho předpokládané efekty, učení zodpovědnosti za dosažení jednotlivých efektů a definování metrik.
12.2. Zahájení zpracování úvodní studie
 • Vymezení obsahu aplikačního projektu, určení spolupracujících a ovlivněných subjektů, určení toho, čím se projekt zabývá a čím se na druhé straně nezabývá.
 • Zmapování okolí projektu , a to na úrovni softwarové, technologické, legislativní, organizační, procesní a projektové.
12.3. Definování typů uživatelů aplikace a jim poskytovaných služeb
 • Zmapování všech zainteresovaných jednotlivců, skupin a oddělení, které budou jakkoli ovlivněny aplikací, a jim poskytovaných služeb.
 • Provádí se analýza uživatelů aplikace a jejich rozdělení do jednotlivých skupin a přiřazují se jim poskytované služby, oprávnění a omezení.
12.4. Zasazení řešené aplikace do podnikových architektur
 • Rozhoduje se, zda se bude zapojení aplikace do již stávající aplikační architektury.
 • V souvislosti se zasazením aplikace do architektur podniku se řeší tyto dílčí aktivity:
  • určení aplikací, s nimiž bude aplikace integrována a kde bude docházet ke sdílení, nebo výměně dat, s přesnějším určením jejich obsahu, periodicity, technologické realizace,
  • určení technologii pro aplikaci, na všech úrovních technologických vrstev, možnosti využití již instalovaných a provozovaných technologií,
  • určení databázových systémů a databází, využití již existujících databází.
12.5. Kontrola shody projektu s informační strategií a projektovým záměrem
 • V navrhovaném projektu musí být zohledněny a zkontrolovány všechny souvislosti plánované aplikace s Informační strategií podniku a s Projektovým záměrem,
 • Pokud nedochází ke shodě, je třeba projekt pozastavit a zajistit konsistenci všech základních dokumentů.
12.6. Definování zdrojů použitých pro řešení, budoucího provozu, údržby a jejich rozsahu
 • Definují se všechny zdroje potřebné pro projekt a zdroje, které budou potřebné pro budoucí provoz a údržbu aplikace. Určují se tyto zdroje:
  • Základní software (databázový systém, OS), rozsah pořízení nových produktů, resp. nezbytných upgrade stávajících,
  • Vývojové nástroje a CASE nástroje,
  • HW zdroje, rozsah pořízení nových produktů, resp. nezbytných upgrade stávajících,
  • Lidské zdroje,
  • Ostatní – energie, vozový park, budovy,
 • Je nutné tyto zdroje alokovat a zajistit pro jednotlivé části projektu, aby nedošlo ke konfliktům využití zdrojů.
12.7. Zpracování rozpočtu projektu
 • Určují se náklady na tvorbu, nákup, provoz a údržbu (dále jsou uvedeny hlavní z možných nákladů), tj. určují se náklady na:
  • vývojové prostředí,
  • strojový čas a spotřební materiál,
  • mzdové náklady na čas projektantů,
  • programátorů a uživatelů a další,
  • školení,
  • HW,
  • licence SW - ZSW (vč. SŘBD),
 • Náklady na provoz a údržbu zahrnují:
  • odpisy investic,
  • provozní materiál,
  • poplatky za komunikační cesty,
  • provozní personál,
  • service-desk,
  • drobné úpravy,
  • poplatky za roční údržbu HW a SW.
12.8. Vytvoření harmonogramu projektu
 • Harmonogram projektu je vytvořen pro celé období projektu od počátečních analýz až po zavedení do provozu. Následný provoz a údržba zde již není brán jako součást projektu, ale jsou součástí jednotlivých úloh domény Řízení provozu podnikové informatiky,
 • Při vytváření harmonogramu projektu je nezbytné vytvářet jednotlivé etapy s reálnými časovými odhady ,
 • K jednotlivým činnostem je nutné nadefinovat a přiřadit plán potřeby zdrojů a to jak finančních, tak personálních, datových a technologických.
12.9. Nastavení metrik na měření postupu a naplňování cílů projektu
 • Před zahájením projektu se definuje množina metrik, které budou sloužit pro sledování a měření postupu projektu.
 • Také mají sloužit pro případné upozornění na problémovou situaci a signalizovat stav, kdy je vhodné projekt přerušit.
12.10. Kompletace úvodní studie projektu
 • Úvodní studie je dokument, ve kterém jsou shrnuty všechny výsledky této úlohy, a obsahuje celkovou koncepci řešení aplikace,
 • Úvodní studie je často podkladem i pro zpracování kontraktu na celý projekt, neboť teprve v jejím rámci jsou upřesněny a konkretizovány všechny nezbytné obchodní parametry projektu.