Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Implementace aplikace - TASW
Implementace aplikace - TASW
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U413A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-03-18
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „Implementace aplikace – TASW“
 • Účelem úlohy je vytvořit a otestovat komponenty systému dle specifikace definované a schválené v detailní analýze a návrhu, a to včetně přizpůsobení, rozvoj e nových částí, realizace rozhraní a integrace do celkového prostředí podnikové informatiky i včetně migrace dat a přizpůsobení byznys procesů funkcím TASW,
 • Účelem je i realizace neautomatizovaných částí systému, kompletace dokumentace.
2. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: detailní analýza a návrh aplikace (D422A ), zahrnující:
  • funkční specifikace pro konfiguraci TASW (nastavení parametrů),
  • funkční specifikace pro konfiguraci systému pro přizpůsobení TASW,
  • funkční specifikace pro chybějící funkcionalitu ve standardním řešení TASW (doprogramování),
  • funkční specifikace pro konfiguraci systému pro přizpůsobení TASW,
  • požadavky na rozhraní a integraci,
  • funkční specifikace pro migraci dat požadavky,
  • detailní projektová dokumentace technologické infrastruktury,
  • dokumentace návrhu,
 • Testovací strategie (D117A ), testovací scénáře,
 • Návrh testů a testovacích případů (D428A),
 • Protokol o testování IT služby (D112A ) – prototypů,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
3. Výstupy úlohy:
 • Realizovaná část systému zahrnující :
  • kompletně nakonfigurovanou (parametrizovanou) část TASW, která byla předmětem realizace přírůstku,
  • dokončený zdrojový kód pro customizaci (specificky vyvíjené části TASW),
  • realizované integrační rozhraní na ostatní aplikace infomačního systému,
  • realizované rozhraní na ostatní aplikace a na externí infomační systémy,
  • spustitelné řešení,
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ), zahrnující:
  • otestované migrační procedury a postupy,
  • migrovaná data (alespoň vzorky všech datových záznamů) a logy z provedené zkušební migrace,
  • školící materiály / dokumentace,
  • finální modely byznys procesů,
  • dokončené testy řešení (procesní, integrační, testy správnosti dat),
  • specifikace scénářů závěrečných akceptačních testů,
  • konečná specifikace provozního prostředí,
  • implementační dokumentace (nastavení TASW),
  • plán nasazení,
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ).
4. Řešení úlohy v kontextu řízení podniku - obsah řešení
 • Obsah řízení podniku a jeho analýza je základ implementace aplikace TASW a podle jednotlivých skupin úloh je vymezen již v úloze „Globální analýzy a návrh – TASW“ (U412A ). Obdobně jsou jednotlivé typy úloh řízení, které jsou rovněž vstupem do analýzy jsou definovány v úloze globální analýzy (U412A ).
5. Podstatné charakteristiky řešení úlohy „Implementace aplikace - TASW“
 • Jednotlivé charakteristiky jsou detailně uvedeny v přiloženém PDF dokumentu.
6. Role v úloze:
 • Informační manažer (CIO) (R101 ):
  • Konzultuje vývoj řešené aplikace v souladu s koncepcí celkového rozvoje podnikové informatiky a s ekonomickou efektivností vývojových prací,
 • Manažer projektu (R103 ):
  • Řídí celou úlohu Implementace a kooperaci interních pracovníků podniku s dodavatelem. Provádí kontroly implementovaných modulů, jejich dokumentaci a další charakteristiky,
 • Dodavatel (R109 ):
  • Plně zajišťuje customizaci dodávaného TASW a podle dohody se zákazníkem i požadované dovývoje, případně v kooperaci s interními vývojáři,
 • Byznys analytik (R302 ):
  • Realizuje nastavení TASW a kontroluje nastavené parametry dodavatelem vzhledem k požadavkům určeným v rámci úlohy Analýza a návrh,
 • IT architekt (R401 ):
  • Řídí a zajišťuje realizaci úprav IT infrastruktury podle požadavků projektu, realizuje a kontroluje výsledky integračních testů,
 • Vývojář softwaru (R402 ):
  • Realizuje především dovývoje požadované funkcionality, kterou TASW nepokrývá, včetně testování a dokumentace realizovaných modulů,
 • Vývojář webu a multimédií (R403 ):
  • Zajišťuje implementaci webové aplikace, resp. webového rozhraní v kooperaci s dodavatelem, obvykle v rámci tzv. dovývojů,
 • Tester (R404 ):
  • Provádí testování implementovaných modulů a zpracovává dokumentaci testů její předání k dalším úpravám modulů,
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ):
  • Konzultuje případné sporné nebo nejasné požadavky na customizaci definované v úloze Analýza a návrh,
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ):
  • Konzultuje případné sporné nebo nejasné požadavky na customizaci definované v úloze Analýza a návrh.
7. Řešení úlohy v kontextu domén řízení IT:
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Vstupy pro průběžné řízení projektu ve skupině úloh Řízení projektu (TG401 ), zejména v úlohách Řešení projektu (U404A ) a Analýzy průběhu a výsledků projektu (U405A ),
  • ÚlohaImplementace aplikace - TASW“je rámcovým podkladem pro řešení obdobných úloh pro jednotlivé typy projektů.
8. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Průběžná komunikace implementačních týmů s vedením podniku a klíčovými uživateli ,
 • Precizní plánování projektu s vymezenými časovými nárazníky a dodržení stanovených termínů,
 • Důkladné testování , které pokryje veškerou funkcionalitu aplikací, kvalitní dokumentace výsledků testování,
 • Značný důraz je účelné věnovat akceptačním řízením , jejich přípravě, dokumentaci, výběru členů akceptačních týmů.
9. Klíčové aktivity úlohy „Implementace aplikace - TASW“

9.1. Vytvoření pravidel provozu a uživatelské dokumentace aplikace
 • Pro úspěšné nasazení TASW do podniku se stanovují pravidla, které budou platit během nasazování i při provozu , včetně přidělení práv a odpovědností jednotlivým členům integračního týmu, stanovení četnosti zálohování dat v období a jejich archivace, přirazení odpovědné osoby za provoz aplikace a další pravidla vyplývající z dokumentu analýza a návrh aplikace,
 • Původní uživatelskou dokumentaci je nutné rozšířit a změnit dle nastavených požadavků . Většinou se jedná o vyjmutí dokumentace modulů, které nejsou součástí požadavků, a tudíž nebudou implementovány ani nasazeny.
9.2. Definování a tvorba provozního prostředí
 • Z dokumentů úlohy Analýza a návrh se přebírá výsledek analýzy kompatibility zařízení s nasazovaným TASW a podle výsledků analýzy se připravují a realizují změny v infrastruktuře.
9.3. Parametrizace aplikace a dovývoje
 • Podmínkou snadného a efektivního nasazení TASW v podniku je jeho snadné přizpůsobení specifickým požadavkům podniku. Protože přizpůsobování TASW pomocí úprav programů je riskantní (s příchodem každé nové verze TASW je nutné provádět programové změny znovu), prosazuje se vysoká parametrizace TASW ,
 • Pomocí parametrů lze v TASW např. nastavit : organizační strukturu podniku, jeho hospodářská střediska, účetní osnovu, strukturu výstupních dat apod.,
 • Parametrizace TASW není významná pouze pro prvotní přizpůsobení TASW specifickým podmínkám a požadavkům daného podniku, ale také pro nutnou flexibilitu TASW vzhledem ke změnám hospodářského prostředí (např. změna daňových sazeb) a vnitropodnikových podmínek (např. reorganizace, reengineering podnikových procesů apod.). Do této části spadá i nastavení jazyka nebo souboru jazyků,
 • Customizace typového software pak představuje již skutečné nastavení parametrů modulů podle podmínek konkrétního typového ASW, testování takto upravených modulů a dokumentaci provedených úprav,
 • Vývoje nebo dovývoje specializovaných, tedy nestandardních programových modulů zahrnují jejich programovou realizaci s pomocí zvolených vývojových prostředků (programovacích jazyků a dalších), realizaci datových rozhraní k ostatním existujícím aplikacím systémů, testování vyvíjených modulů a jejich dokumentaci.
9.4. Úprava základních obrazovek dle požadavků
 • Protože je TASW často velice komplikovaný a obsahuje i několik desítek modulů, jednou z kritických částí jeho implementace je redukce množství zobrazených údajů . Pro přehlednost, jednoduchost a uživatelskou přívětivost by měly být odstraněny všechny obrazovky a další prvky uživatelského rozhraní, které nejsou součástí řešení. Podobně je nutné upravit dle parametrizace i další ukazatele.
9.5. Realizace výstupních sestav
 • Výstupní sestavy jsou jedny z nejdůležitějších částí customizovaného TASW, protože se jedná o automatickou generaci finančních, obchodních nebo jiných sestav z aplikace,
 • Kromě běžných změn (hlavičkový papír, údaje o firmě, firemní barvy,...) se např. definují finanční sestavy, aby obsahovaly všechny potřebné údaje, které mohou být požadovány finančním úřadem při kontrole,
 • Často je samotný TASW již vybaven standardními parametry pro jednotlivé národní systémy účetnictví. Dalšími běžnými nastaveními jsou počet řádků na stranu, výstupní formát, číslování stránek, přirazení tiskáren, apod.
9.6. Integrační testy
 • Po implementaci musí být ověřena bezchybná komunikace mezi jednotlivými komponentami uvnitř aplikace,
 • Integrace se však ověřuje nejen mezi komponentami, ale také mezi komponentou a operačním systémem, hardwarem či rozhraním různých systémů . V této fázi se tak testuje integrace dosud jednotlivě ověřených částí,
 • Integrační testy mohou být jak manuální , tak i automatizované .
9.7. Akceptační řízení
 • Akceptační řízení se mohou vztahovat i k  dílčím projekčním řešením nebo projektu aplikace jako celku,
 • V každém případě akceptační procedury znamenají přípravu a instalaci testovaných modulů , přípravu testovacích dat odpovídajících reálné situaci informačního systému zákazníka, kontrolu dokumentace k testované funkcionalitě,
 • Do této úlohy patří i adekvátní výběr pracovníků podniku pro testování, tj. pracovníků nejen odborně vybavených, ale vybavených i odpovídajícími kompetencemi pro posouzení a případné schválení testovaných řešení,
 • Na základě průběhu testovacích procedur se zpracovávají protokoly o průběhu a výsledcích testů .