Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Detailní analýza a návrh aplikace - IASW
Detailní analýza a návrh aplikace - IASW
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U412D
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-03-18
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „Detailní analýza a návrh aplikace – IASW“
 • Účelem úlohy je detailní specifikace definované části (přírůstku) nejprve na konceptuální úrovni a poté na platformově specifické úrovni, výsledkem je platformově specifický model ,
 • Provádí se pro každý přírůstek definovaný v úloze „Globální analýza a návrh“ a velmi těsně se prolíná s implementací.
2. Scénáře, analytické otázky a problémy
 • Ve vztahu k řešení jednotlivých oblastí podnikového řízení je dobré vycházet z analytických otázek definovaných ve specifických scénářích pro tyto oblasti řízení podniku: „Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Úloha má rovněž řešit problémy a otázky definované ve scénáři „Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu“ (S407 ).
3. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Dokumentace řešení projektu : globální analýza a návrh aplikace (D422A ), zahrnující:
  • specifikace požadavků,
  • konceptuální doménový model (tříd anebo entit),
  • dokumentace vybraného TASW,
  • rozdělení systému do přírůstků,
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ) - procesní model podniku resp. vybraných oblastí, které jsou předmětem projektu,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: detailní analýza a návrh aplikace (D422A ), zahrnující:
  • platformově nezávislý model aplikace (model služeb, model tříd, use case diagram, sekvenční diagram),
  • platformově specifický model (návrh programových modulů),
  • návrh uživatelského rozhraní,
  • návrh fyzické struktury dat,
  • návrh migrace dat,
  • návrh rozhraní na ostatní aplikace,
 • Testovací strategie (D117A ), včetně plán testů,
 • Návrh testů a testovacích případů (D428A),
 • Protokol o testování IT služby (D112A ).
5. Řešení úlohy v kontextu řízení podniku - obsah řešení
 • Obsah řízení podniku jako základ detailní analýzy a návrhu řešení aplikace IASW podle jednotlivých skupin úloh je vymezen již v úloze „Globální analýzy a návrh – IASW“ (U412B ). Obdobně jsou jednotlivé typy úloh řízení definovány v úloze globální analýzy (U412B ).
6. Podstatné charakteristiky řešení úlohy „Detailní analýza a návrh aplikace - TASW“
 • Jednotlivé charakteristiky jsou detailně uvedeny v přiloženém PDF dokumentu.
7. Role v úloze:
 • Informační manažer (CIO) (R101 ):
  • Připravuje a organizuje posouzení dokumentace výstupní analýzy, připravuje posouzení a dokumentaci prototypů,
 • Manažer projektu (R103 ):
  • Řídí a zajišťuje řešení jednotlivých klíčových aktivit detailní analýzy a návrhu individuálně vyvíjené aplikace, připravuje projektové podklady a organizuje přípravu a posouzení prototypů,
 • Dodavate l (R109 ):
  • Zajišťuje převážnou část řešení detailní analýzy, specifikuje detailní nároky na vývoj nové aplikace, její funkcionalitu, použité technologie, vývojářské přístupy a metody,
 • Byznys analytik (R302 ):
  • Řeší všechny součásti a jednotlivé aktivity v rámci detailní analýzy, tj. zejména zajištění požadavků na funkcionalitu vyvíjené aplikace, specifikace nových datových bází, přístupy k aplikaci podle rolí apod.,
 • IT architekt (R401 ):
  • Řeší detailní nároky vyvíjené aplikace na technologickou infrastrukturu, připravuje a zajišťuje potřebné změny infrastruktury, zajišťuje s dodavatelem výběr požadovaných prostředků infrastruktury,
 • Vývojář softwaru (R402 ):
  • Podílí se na detailní analytické specifikaci vývoje jednotlivých programových modulů a jejich vazeb,
 • Vývojář webu a multimédií (R403 ):
  • Podílí se na detailní specifikaci funkcionality aplikace spojené s webovým rozhraním,
 • Tester (R404 ):
  • Připravuje datový obsah a pravidla dílčích testů navrhovaných řešení,
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ):
  • Konzultuje navrhovanou funkcionalitu vyvíjené aplikace, posuzuje analytickou dokumentaci a posuzuje a schvaluje prototypová řešení,
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ):
  • Konzultuje analýzy a návrh funkcionality vyvíjené aplikace v rámci svých byznys procesů, posuzuje a schvaluje prototypová řešení.
8. Klíčové aktivity úlohy „Detailní analýza a návrh aplikace – IASW“

8.1. Detailní analýza současného stavu IT
 • Analyzuje se současný stav IT řešícího vybrané byznys procesy , jak probíhá komunikace, kde jsou chyby, nebo problémy. Z velké části lze vycházet z dokumentu úvodní studie.
8.2. Řešení uživatelského rozhraní
 • Uživatelské rozhraní , rozdělení uživatelů do jednotlivých kategorií a v závislosti na tom i nastavení přístupových práv. Je vhodné vytvořit tzv. wireframes - návrhy obrazovek a prodiskutovat je buď s odborníkem na UX nebo klíčovým uživatelem, zda pokrývají veškerou potřebnou funkcionalitu,
 • V závislosti na analýze informací, funkčním modelu a kategoriích uživatelů se tvoří tabulka, v níž budou k jednotlivým rolím přiřazeny přístupová práva a omezení v rámci systému.
8.3. Návrh detailního datového modelu
 • Při tvorbě detailního datového modelu se již vychází z technologie, na které bude systém postaven ,
 • Probíhá zde normalizace databáze, případně její denormalizace v závislosti na potřebném výkonu a rychlosti,
 • Dále je třeba zajistit způsob zálohování a recovery databáze v případě jejího poškození.
8.4. Detailní návrh SW architektury
 • Pro vybrané moduly z analýzy se definují vybrané technologie a webové služby a jejich uspořádání v rámci systému,
 • Určení, jak budou moduly spolupracovat , jakým způsobem budou spravovány verze při vývoji systému, zda pomocí GIT, SVN nebo jinou metodou, jakým způsobem by měli programátoři fungovat, nastavení konvencí a standardů .
8.5. Plán testování systému
 • Návrh dat, se kterými se bude pracovat při testování systému, potřebné množství záznamů s dostatečnou diverzitou, metod , pomocí nichž se bude k jednotlivým testům přistupovat.
8.6. Prototypování individuálního ASW
 • Řešení s použitím prototypu se doporučuje jako cesta důkladnějšího prověření skutečných potřeb uživatelů a snížení rizika omylů při formulaci jednotlivých aplikací a funkcionality.