Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Detailní analýza a návrh aplikace - TASW
Detailní analýza a návrh aplikace - TASW
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U412C
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „Detailní analýza a návrh aplikace – TASW“
 • Účelem úlohy je detailní specifikace definované části (přírůstku) řešení a detailní návrh jeho realizace,
 • Provádí se pro každý přírůstek definovaný v úloze „Globální analýza a návrh“ a velmi těsně se prolíná s implementací,
 • Probíhá iterativně pro každou navrženou funkcionalitu její realizace v TASW, ověření klíčovými uživateli a případně úpravy specifikace a návrhu,
 • Je nasazeno vývojové a testovací prostředí a stanoveny testovací případy a postupy.
2. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Dokumentace řešení projektu : globální analýza a návrh aplikace (D422A ), zahrnující:
  • specifikace požadavků,
  • konceptuální doménový model (tříd anebo entit),
  • dokumentace vybraného TASW,
  • rozdělení systému do přírůstků,
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ) - procesní model podniku resp. vybraných oblastí, které jsou předmětem projektu,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
3. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: detailní analýza a návrh aplikace (D422A ), zahrnující:
  • funkční specifikace,
  • upravený detailní model a popis procesů, které jsou dotčeny přírůstkem, včetně mapování funkcí TASW na činnosti procesů, vymezení změn v pracovních postupech,
  • návrh úprav uživatelského rozhraní TASW,
  • návrh integrace ostatních aplikací na TASW,
  • návrh migrace dat,
 • Testovací strategie (D117A ), včetně plán testů,
 • Návrh testů a testovacích případů (D428A),
 • Protokol o testování IT služby (D112A ).
4. Podstatné charakteristiky řešení úlohy „Detailní analýza a návrh aplikace - TASW“
 • Funkce / procesy:
  • popis nastavení parametrů části TASW, které je předmětem realizace přírůstku,
  • pro každou použitou standardní funkci detailní popis nastavení parametrů systému,
  • pro každou nově vyvíjenou funkci specifikace případu užití (základní i alternativní scénáře užití),
  • mapování funkcí TASW na činnosti byznys procesů,
 • Data:
  • popis nastavení systémových číselníků a konstantních hodnot,
  • návrh persistence dat s ohledem na výkonnost a dobu odezvy,
  • návrh testovacích dat,
  • určení zdrojů dat pro výchozí naplnění datové základny, jejich mapování na datový model TASW, návrh migračních postupů a programů pro tato data,
 • Aplikační SW:
  • nasazení TASW do vývojového prostředí,
  • nastavení hodnot parametrů TASW dle funkční specifikace, ověření standardní funkcionality na prototypech a doplnění specifikace požadavků dle závěrů ověření,
  • detailní návrh rozhraní TASW na ostatní ASWIS/ICT a na externí informační systémy, návrh způsobu realizace rozhraní prostředky TASW – API,
  • specifikace nově vyvíjených funkcionalit / funkčních celků / programových modulů a jejich integrace do TASW (vstupy a jejich kontroly, výstupy, použité soubory, volané moduly, resp. procedury, algoritmus, možné chybové stavy a jejich ošetření),
 • Technologická infrastruktura:
  • detailní návrh konfigurace jednotlivých počítačů,
  • návrh umístění jednotlivých zařízení v místnostech,
  • návrh úprav budov a místností,
  • detailní návrh přenosových cest (typ, použité protokoly, propočty propustnosti sítě),
  • harmonogram instalace HW,
 • Uživatelské rozhraní:
  • návrh úprav na standardních formulářích TASW, pokud takové úpravy umožňuje,
  • návrh uživatelského rozhraní pro formuláře nově vyvíjených funkcí a odsouhlasení s uživateli,
  • návrh komunikace pro jednotlivé kategorie uživatelů,
  • návrh úprav a doplnění systému nápovědy a chybových hlášení,
 • Personální, sociální, etická stránka projektu:
  • definice odpovědnosti za provádění funkcí TASW,
  • detailní plán školení včetně školení změn pracovních postupů,
  • návrh školících materiálů,
 • Organizace a legislativa:
  • promítnutí navrhovaných funkcí do organizačních a pracovních předpisů a do funkčních náplní pracovních pozic,
  • definitivní návrh přístupových práv ve vazbě na organizační strukturu, strukturu automatizačních funkcí a strukturu komunikace),
 • Bezpečnost a kvalita:
  • detailních návrh aplikačních rolí a přístupových práv rolí (přístup k funkcím, přístup k datům – horizontální a vertikální práva) a popis způsobu jejich zajištění v TASW,
  • zakotvení detailních parametrů SLA podle modulů resp. funkcionality TASW (doba provozu, dostupnost, specifické parametry pro kritické funkcionality a potvrzení parametrů reakce na incidenty),
 • Ekonomika:
  • kontroly rozpočtu projektu.
5. Role v úloze:
 • Informační manažer (CIO) (R101 ):
  • Připravuje posouzení dokumentace výstupní analýzy, připravuje posouzení a dokumentaci prototypů,
 • Manažer projektu (R103 ):
  • Řídí a zajišťuje řešení jednotlivých klíčových aktivit detailní analýzy a návrhu, připravuje projektové podklady a organizuje přípravu a posouzení prototypů,
 • Dodavate l (R109 ):
  • Zajišťuje převážnou část řešení detailní analýzy, specifikuje detailní nároky na customizaci dodávaného typového ASW,
 • Byznys analytik (R302 ):
  • Řeší všechny součásti a jednotlivé aktivity v rámci detailní analýzy, tj. zejména zajištění požadavků na funkcionalitu a na customizaci typového ASW, případné dílčí úpravy datových bází, přístupy k aplikaci podle rolí apod.,
 • IT architekt (R401 ):
  • Řeší detailní nároky aplikace na technologickou infrastrukturu, připravuje a zajišťuje potřebné změny infrastruktury, zajišťuje s dodavatelem výběr požadovaných prostředků infrastruktury,
 • Vývojář softwaru (R402 ):
  • Podílí se na detailní specifikaci případných dovývojů k implementovanému TASW,
 • Vývojář webu a multimédií (R403 ):
  • Podílí se na detailní specifikaci funkcionality aplikace spojené s webovým rozhraním,
 • Tester (R404 ):
 • Připravuje datový obsah a pravidla dílčích testů navrhovaných řešení,
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ):
  • Konzultuje navrhovanou funkcionalitu aplikace a potřebné customizace, posuzuje analytickou dokumentaci a posuzuje a schvaluje prototypová řešení,
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ):
  • Konzultuje analýzy a návrh funkcionality a navrhované customizace v rámci svých byznys procesů, posuzuje a schvaluje prototypová řešení.
6. Řešení úlohy v kontextu řízení podniku:
 • Obsah řízení podniku je klíčovým podkladem pro kvalitní řešení analýzy a návrhu aplikace. V MBI je vymezen ve skupinách úloh odpovídajících jednotlivým oblastem řízení, a to v doménách Řízení podniku (DO00 ), Odvětvové řešení: maloobchod, retail (DO005 ), Odvětvové řešení: Výroba (DO006 ),
 • Každá skupina úloh je rozdělena do úloh dle jejich typů (viz základní informace k doménám), v nichž úloha analýzy a návrhu aplikace pokrývá specifické otázky – viz další přehled,
 • Evidenční úlohy:
  • popis nastavení systémových číselníků a konstantních hodnot, návrh testovacích dat, určení zdrojů dat pro výchozí naplnění datové základny, např. u úloh Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ), Personální evidence (UQ251A ) a obdobně dalších,
 • Transakční úlohy:
  • pro každou použitou standardní funkci detailní popis nastavení parametrů systému atd., např. u úloh Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ), Personální řízení - základní transakce (UQ252A ) a obdobně dalších,
 • Úlohy reportingu:
  • detailní návrh obsahu a formy požadovaných reportů, např. v úlohách Sklady - standardní reporting (UQ203A ), Personalistika - standardní reporting (UQ253A )a obdobně dalších,
 • Analytické úlohy :
  • detailní vymezení obsahu a požadované funkcionality analytických úloh (ukazatelé, dimenze, funkce), např. v úlohách Analýzy skladů (UQ204A ), Personální analýzy (UQ254A ) a obdobně dalších,
 • Plánovací úlohy:
  • detailní vymezení obsahu a požadované funkcionality plánovacích úloh (ukazatelé, dimenze, funkce), např. v úloze Personální plánování (UQ255A ) a obdobně dalších,
 • Specifické úlohy:
  • detailní specifikace funkcionality a popis nastavení parametrů systému např. v úlohách Inventury skladů (UQ206A ), Řízení expedičních skladů (UQ207A ) a obdobně dalších,
 • U všech typů úloh je určeno jejich pokrytí, či nepokrytí vybraným typovým aplikačním software.
7. Klíčové aktivity úlohy „Detailní analýza a návrh aplikace - TASW“

7.1. Detailní specifikace funkcionality TASW
 • Na základě základní specifikace funkčních požadavků z předchozí úlohy „Globální analýza a návrh“ se detailně dokumentují jednotlivé požadavky na customizace a dovývoje :
  • funkci TASW zahrnuje a není ji třeba upravit,
  • funkci TASW zahrnuje a je třeba ji customizovat se specifikací obsahu customizace (parametrizace, změna číselníků, např. různé DPH, nastavení jiných kalkulací apod.),
  • funkci je třeba vyloučit, nenabízet, redukce menu apod.,
  • funkci TASW nezahrnuje a je třeba ji dovyvinout.
7.2. Analýza a návrh nasazení typového ASW
 • Cílové řešení aplikace je třeba rozdělit na dvě základní úrovně logickou vymezující její obsah a f yzickou představující již její technologické nároky. Zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti :
  • Návrh funkcí a funkcionality ve strukturované formě vyplývající z předchozích činností, a to se všemi podstatnými atributy těchto funkcí, tj. vymezení jejich obsahu, výpočtů, vstupních a výstupních dat, případných legislativních nároků a z toho vyplývající nároky na customizaci – viz výše,
  • Návrh standardních výstupních informací - tištěných formulářů, jejich grafické formy, standardních textů, tiskových sestav, interních /externích výkazů, rozložení formulářů, chybové hlášky a nápovědy, názvy polí, jejich barvy a význam,
  • Detailní specifikace interních vazeb i vazeb na ostatní aplikační software, ostatní databáze a technologie, tj. návrh datových rozhraní - mezi moduly ASW i k ostatním aplikačním software,
  • Definování potřebné technologické architektury pro aplikaci a technických konfigurací, výběr HW a ZSW potřebného pro běh systému. Většinou jsou udávány minimální požadavky na výpočetní kapacitu dodavatelem,
  • Specifikace přístupů , přístupových práv k datům podle specifikovaných uživatelských rolí, tj. kdo (která role) může která data číst, kdo zapisovat nebo rušit,
  • Určení nároků na bezpečnost systému , možnosti zabezpečení, rizika neoprávněné manipulace s daty apod. Týká se to aplikace samotné, opatření a směrnic ve firmě a také komunikace mezi jednotlivými aplikacemi,
 • Podle charakteru aplikace se definují nároky na případné úpravy organizační struktury .
7.3. Prototypování typového ASW
 • Řešení s použitím prototypu se doporučuje jako cesta důkladnějšího prověření skutečných potřeb uživatelů a snížení rizika omylů při formulaci jednotlivých aplikací a funkcionality,
 • Příprava prototypů , tj. zkušebních vzorů řešení, zahrnuje návrh datové základny pro prototyp a určení osob pro testování prototypu,
 • Realizace a verifikace prototypových řešení zahrnuje zejména tyto dílčí aktivity :
  • zpracování prototypového řešení na vzorku dat uživatele, případně vygenerovaných datech,
  • presentace a oponentura prototypu,
  • zpracování připomínek k návrhu,
  • zpracování protokolu k oponentuře prototypu s návrhem řešení připomínek,
  • promítnutí úprav do projektové dokumentace.