Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Příprava na zavedení do provozu, migrace - TASW
Příprava na zavedení do provozu, migrace - TASW
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U414A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-03-18
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „Příprava na zavedení do provozu, migrace – TASW“
 • Účelem úlohy je úspěšný přechod na nové řešení implementované části TASW,
 • Navazuje na úspěšné akceptační testy a zkušební migraci dat,
 • Probíhá školení a aktivní příprava všech koncových uživatelů na užití systému,
 • Systém je nasazen do provozního prostředí , jsou načtena migrovaná data z původního systému,
 • Probíhá převzetí systému do užívání, předání do provozu,
 • Je zahájena činnost podpory uživatelů ( help desk ) a zahájeno měření SLA parametrů.
2. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ) zahrnující:
  • dokumentace implementačních úprav TASW,
  • plán nasazení,
 • Dokumentace řešení projektu: detailní analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Uživatelská dokumentace ,
 • Podniková personální evidence (DQ250A ) - účastníci školení, podklad pro přiřazení uživatelů k aplikačním rolím,
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ).
3. Výstupy úlohy:
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Dokumentace průběhu projektu – pro ukončení projektu (D412A ),
 • Katalog datových zdrojů , aktualizovaný (D211A ),
 • Katalog IT služeb , aktualizovaný (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Realizovaná aplikace, tj.:
  • kompletovaná uživatelská, programátorská a provozní dokumentace,
  • vyškolení uživatelé anebo budoucí školitelé a školící dokumentace,
  • data migrovaná z původního systému,
  • systém připravený k ostrému provozu,
  • provozní prostředí,
  • provozní dokumentace,
  • ukončený ověřovací provoz.
4. Řešení úlohy v kontextu řízení podniku - obsah řešení
 • Obsah řízení podniku a jeho analýza je základ migrace řešení aplikace TASW a podle jednotlivých skupin úloh je vymezen již v úloze „Globální analýzy a návrh – TASW“ (U412A ). Obdobně jsou jednotlivé typy úloh řízení, které jsou rovněž vstupem do analýzy jsou definovány v úloze globální analýzy (U412A ).
5. Podstatné charakteristiky řešení úlohy „Příprava na zavedení do provozu, migrace – TASW“
 • Jednotlivé charakteristiky jsou detailně uvedeny v přiloženém PDF dokumentu.
6. Role v úloze:
 • Informační manažer (CIO) (R101 ):
  • Kontroluje průběh úlohy Migrace, zejména s ohledem na vazby k ostatním provozovaným aplikacím a řešeným projektům,
 • Manažer projektu (R103 ):
  • Řídí provedení celé úlohy, zajišťuje kooperace s externím dodavatelem, řídí účast uživatelů na nezbytné součinnosti při migraci dat,
 • Dodavatel (R109 ):
  • Kompletně zajišťuje celou úlohu, podílí se podle dohodnutých podmínek i na migraci dat,
 • Byznys analytik (R302 ):
  • Zajišťuje zejména obsahovou stránku migrace dat, řeší vyčištění transformovaných dat do nových databází,
 • IT architekt (R401 ):
  • Zajišťuje kompletní přípravu infrastruktury pro aplikaci, podílí se na technologickém řešení migrace dat.
 • Návrhář databází (R501 ):
  • Kooperuje na přípravě provozních podmínek pro migraci dat z původních databází a na přípravě transformačních procedur mezi původními a novými datovými zdroji,
 • Databázový vývojář (R504 ):
  • Zajišťuje pro migraci dat z původních databází transformační procedury mezi původními a novými datovými zdroji,
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ):
  • Podílí se na přípravě školení uživatelů, konzultuje problémy spojené s migrací dat,
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ):
  • Podílí se na přípravě školení celé uživatelské sféry a účastní se předávacích procedur.
7. Řešení úlohy v kontextu domén řízení IT:
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Vstupy pro průběžné řízení projektu ve skupině úloh Řízení projektu (TG401 ), zejména v úlohách Řešení projektu (U404A ) a Analýzy průběhu a výsledků projektu (U405A ),
  • Úloha „Příprava na zavedení do provozu aplikace - TASW“je rámcovým podkladem pro řešení obdobných úloh pro jednotlivé typy projektů.
8. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • V rámci strategie migrace je třeba určit její základní koncepci (okamžitý přechod na novou aplikaci, souběžný provoz původní i nové aplikace po určitou dobu) vyhodnotit nároky a náklady a oproti tomu možná rizika obou variant,
 • V rámci strategie a následně plánu migrace je třeba definovat tzv. roll out, tj. instalaci aplikace na jednotlivé dislokované jednotky podniku (závody, pobočky apod.),
 • V rámci kontraktu s externím dodavatelem je nutné specifikovat jeho účast a rozsah kooperace zejména na datové migraci,
 • Pro datovou migraci je třeba disponovat dokumentací dat původního systému ,
 • Je účelné dobře vyhodnotit kvalitu původních databází a podle toho upravit i plán a harmonogram migrace,
 • V případě rozsáhlých systémů (se stovkami a více uživateli) je účelné s předstihem plánovat jejich školení a zajistit odpovídající materiální a personální kapacity.
9. Klíčové aktivity úlohy „Příprava na zavedení do provozu, migrace – TASW“

9.1. Detailní specifikace plánu a harmonogramu migrace
 • Zpracování celkového harmonogramu migrace a zavedení aplikace do provozu, tj. stanovení jednotlivých činností, termínů jejich zahájení a ukončení vychází ze stanovené strategie migrace,
 • Jednou z možností je ukončení původní aplikace a okamžitý přechod na provoz nové aplikace. Druhou možností je postupný přechod na novou aplikaci, tj. kdy původní i nové aplikace jsou po určitou dobu provozovány společně a porovnávají se získané výsledky,
 • Pokud je zvolena druhá varianta, je nutné i určení charakteru, rozsahu a délky trvání zkušebního provozu,
 • Je zřejmé, že zatímco v prvním případě se snižuje zatížení pracovníků s provozem obou aplikací, pak v druhé variantě se snižují rizika dopadů případných chyb nebo výpadků na počátku provozu pro chod podniku. Obě varianty je tak nutné, vzhledem k situaci podniku i charakteru a významu aplikace, vždy pečlivě uvážit,
 • Specifický charakter migrace mají projekty s velkým počtem dislokovaných jednotek (závodů, obchodních míst, úřadů apod.). V těchto případech je nutné řídit instalace aplikací, IT komponent, přípravu uživatelů v tomto širokém komplexu, např. v rozměru celorepublikovém, případně i do zahraničí. Tady se provádí tzv. „roll-out“, tj. provozní rozšíření projektu na všechny určené organizační jednotky. Příklady takových projektů jsou systémy pro podniky obchodu s rozsáhlou obchodní sítí apod.
9.2. Instalace aplikace a infrastruktury
 • Činnost představuje přípravu realizace potřebné technologické infrastruktury pro aplikaci, tj. instalace aplikačního software na servery, klientské stanice, instalace nebo upgrade potřebných technických zařízení a základního software,
 • Instalace technologické infrastruktury v rámci zavedení aplikace do provozu je součástí celkového systému řízení infrastruktury.
9.3. Datová migrace
 • Migrace dat vytvoření všech prvotních databází, tzn. konverzemi z původních databází, případně manuálním vytvořením nových databází, což je v některých případech s ohledem na kvalitu původních databází velmi časově a pracovně náročný problém,
 • Efektivnost této úlohy do značné míry ovlivňuje provedená analýza stávajících databází,
 • Datová migrace zahrnuje tyto dílčí činnosti:
  • analýza všech datových struktur, ze kterých je vhodné čerpat data pro migraci,
  • analýza cílového systému a jeho databází - je nutné zanalyzovat struktury dat v cílovém systému, resp. v cílových databázích tak, aby se mohla data přenést do této struktury,
  • tvorba mapování dat mezi zdrojovými systémy a cílovým systémem, testování správnosti mapování,
  • přenos dat ze zdrojových systémů do transformační vrstvy,
  • transformace dat - vytvoření nutných transformací pro přenos dat ze zdrojových systémů do cílového systému,
  • testování realizovaných transformací – před samotným nahráním dat ze zdrojových systémů do cílového systému je nutné otestovat správnost vytvářených transformací,
  • přenos dat do cílového systému, resp. do cílových databází.
9.4. Plošná školení uživatelů
 • Školení všech uživatelů podle jednotlivých součástí (modulů) aplikace a podle rolí uživatelů a jejich funkcí v podniku.
9.5. Organizační příprava provozu aplikace
 • Organizační příprava provozu aplikace představuje různá organizační opatření spojená se zahájením provozu nové aplikace, úpravy popisu funkčních míst, případně organizačního řádu, předpisů, standardních podnikových dokumentů atd.
9.6. Realizace předávacích procedur
 • Na základě úspěšného průběhu a dokumentace migrace projektu se provádějí předávací procedury,
 • To znamená, že se potvrdí a vzájemně zákazníkem i dodavatelem se odsouhlasí požadovaná funkcionalita a provozní charakteristiky aplikace (doba odezvy, spolehlivost, atd.),
 • Předávací protokol je formálním ukončením projektu a od této doby se jeho další rozvoj a úpravy zakládají na změnových řízeních.