Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Implementace aplikace - IASW
Implementace aplikace - IASW
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U413B
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-03-18
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „Implementace aplikace – IASW“
 • Účelem úlohy je vytvořit a otestovat komponenty systému dle specifikace definované a schválené v detailní analýze a návrhu, a to včetně přizpůsobení, rozvoj e nových částí, realizace rozhraní a integrace do celkového prostředí podnikové informatiky i včetně migrace dat ,
 • Účelem je i realizace neautomatizovaných částí systému, kompletace dokumentace.
2. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: detailní analýza a návrh aplikace (D422A ), zahrnující:
  • požadavky na rozhraní a integraci,
  • funkční specifikace pro migraci dat požadavky,
  • detailní projektová dokumentace technologické infrastruktury,
  • dokumentace návrhu,
 • Testovací strategie (D117A ), testovací scénáře,
 • Návrh testů a testovacích případů (D428A),
 • Protokol o testování IT služby (D112A ) – prototypů,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
3. Výstupy úlohy:
 • Realizovaná část systému zahrnující :
  • dokončený zdrojový kód,
  • realizované integrační rozhraní na ostatní aplikace infomačního systému,
  • realizované rozhraní na ostatní aplikace a na externí infomační systémy,
  • spustitelné řešení,
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ), zahrnující:
  • otestované migrační procedury a postupy,
  • migrovaná data (alespoň vzorky všech datových záznamů) a logy z provedené zkušební migrace,
  • školící materiály / dokumentace,
  • finální modely byznys procesů,
  • dokončené testy řešení (procesní, integrační, testy správnosti dat),
  • specifikace scénářů závěrečných akceptačních testů,
  • konečná specifikace provozního prostředí,
  • implementační dokumentace,
  • plán nasazení,
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ).
4. Řešení úlohy v kontextu řízení podniku - obsah řešení
 • Obsah řízení podniku a jeho analýza je základ implementace aplikace IASW a podle jednotlivých skupin úloh je vymezen již v úloze „Globální analýzy a návrh – TASW“ (U412A ), v paragrafu 4. Obdobně jsou jednotlivé typy úloh řízení, které jsou rovněž vstupem do analýzy jsou definovány v úloze globální analýzy (U412A ), v paragrafu 5.
5. Podstatné charakteristiky řešení úlohy „Implementace aplikace - IASW“
 • Jednotlivé charakteristiky jsou detailně uvedeny v přiloženém PDF dokumentu.
6. Role v úloze:
 • Informační manažer (CIO ) (R101 ):
  • Konzultuje vývoj individuálně řešené aplikace v souladu s koncepcí celkového rozvoje podnikové informatiky,
 • Manažer projektu (R103 ):
  • Řídí celou úlohu Implementace, tj. vývoj jednotlivých programových modulů a kooperaci interních pracovníků podniku s dodavatelem. Provádí kontroly vyvíjených modulů, jejich dokumentaci a další charakteristiky,
 • Dodavatel (R109 ):
  • Zajišťuje vlastní vývoj jednotlivých modulů a podle dohody se zákazníkem, případně v kooperaci s interními vývojáři,
 • Byznys analytik (R302 ):
  • Realizuje upřesňování funkcionality vyvíjených modulů vzhledem k požadavkům určeným v rámci úlohy Analýza a návrh,
 • IT architekt (R401 ):
  • Řídí a zajišťuje realizaci úprav IT infrastruktury podle požadavků projektu, realizuje a kontroluje výsledky integračních testů,
 • Vývojář softwaru (R402 ):
  • Realizuje především vývoj požadované funkcionality, včetně testování a dokumentace realizovaných modulů,
 • Vývojář webu a multimédií (R403 ):
  • Zajišťuje implementaci webové aplikace, resp. webového rozhraní jako součásti případně celé aplikace vyvíjené na zakázku,
 • Tester (R404 ):
  • Provádí testování implementovaných modulů a zpracovává dokumentaci testů její předání k dalším úpravám modulů,
 • Návrhář databází (R501 )
  • Podílí se na implementaci databáze, na analýze a návrhu databázových skriptů aplikačního i provozního charakteru, vyhodnocování databázových logů apod.,
 • Databázový vývojář (R504 ):
  • Zajišťuje implementaci databázových skriptů aplikačního i provozního charakteru, včetně jejich dokumentace, vyhodnocování databázových logů apod.,
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ):
  • Konzultuje případné sporné nebo nejasné požadavky na vývoj funkcionality definované v úloze Analýza a návrh,
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ):
  • Konzultuje případné sporné nebo nejasné požadavky na vývoj definované v úloze Analýza a návrh.
7. Řešení úlohy v kontextu domén řízení IT:
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Vstupy pro průběžné řízení projektu ve skupině úloh Řízení projektu (TG401 ), zejména v úlohách Řešení projektu (U404A ) a Analýzy průběhu a výsledků projektu (U405A ).
8. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Průběžná komunikace implementačních týmů s vedením podniku a klíčovými uživateli ,
 • Precizní plánování projektu s vymezenými časovými nárazníky a dodržení stanovených termínů,
 • Důkladné testování , které pokryje veškerou funkcionalitu aplikací, kvalitní dokumentace výsledků testování,
 • Značný důraz je účelné věnovat akceptačním řízením , jejich přípravě, dokumentaci, výběru členů akceptačních týmů.
9. Klíčové aktivity úlohy „Implementace aplikace - IASW“

9.1. Příprava prostředí pro řešení projektu
 • Pro účinné a efektivní psaní kódu a tvorby celé aplikace je vhodné si předem stanovit standardy a nástroje, které budou využívány, a to z důvodu unifikace postupů práce celého vývojářského týmu, který bude na vývoji pracovat a také zvyklostí vývojářských týmů s určitými nástroji. Za nástroj tvorby se považuje vývojové prostředí (tzv. IDE),
 • Zvolení konkrétního IDE je závislé především od podporovaného programovacího jazyka a souboru vyžadovaných doplňkových nástrojů (např. import tříd z UML diagramů). Ze známých IDEs, které jsou běžně používány pro jazyky PHP a JAVA patří Eclipse a Netbeans,
 • Navrhování standardů a konvencí je opět dáno především typem programovacího jazyka nebo zvyklostí vývojového týmu. Nejdůležitější částí je zvolení vhodné metodiky vývoje ,
 • V současné době se upouští od rigorózních metodik (typu RUP) a více se využívají agilní metodiky typu SCRUM, Lean Software Development nebo Extrémní programování (XP).
9.2. Vývoj aplikace (vytváření programů a procedur)
 • Vlastní psaní kódu znamená psaní podprogramů, procedur, tříd a metod ve zvoleném vývojovém prostředí dle specifikace z analýzy a návrhu systému. Celý vývoj probíhá v iteracích, kdy se každý funkční celek posuzuje dle napsaných požadavků, aby se zajistil jejich soulad.
9.3. Vytvoření hierarchie knihoven pro klasifikaci kódu
 • Specifikace kódu je důležitá z důvodu možných budoucích změn v programu a z důvodu přehlednosti napsaného kódu. Používá se proto logické strukturování dle běžně zavedených standardů spojených ne s obsahem aplikaci, ale spíše s její povahou. Protože je současný trend vývoje aplikací směrován k MVC frameworkům (Model-View-Controller), hierarchie kódu často odpovídá právě této struktuře:
  • Model – třídy, které se starají o databázové funkce (připojení, vložení řádku, smazání,...),
  • View – třídy, které zobrazují data na obrazovce neboli uživatelské rozhraní aplikace,
  • Controller – třídy, které se starají o řízení.
9.4. Dokumentace programů a procedur
 • Podobně jako při hierarchii a klasifikaci kódu je nutné dle standardů zavést i dokumentaci, která zlepšuje čitelnost kódu a je kritická pro znovupoužití kódu či jeho doprogramování a rozšíření.
9.5. Zpracování definitivní verze uživatelské a provozní příručky
 • Uživatelská příručka je důležitá zejména pro koncové uživatele, který budou s aplikací pracovat. Proto by měla být napsána co nejsrozumitelněji, nejlépe s co nejmenším počtem technických výrazů a výjimkou nejsou ani vícejazyčné mutace,
 • Provozní příručka obsahuje běžné provozní postupy a nastavení aplikací administrátorem, případně jiným pracovníkem pověřeným vnitropodnikovou správou aplikace.
9.6. Testování programových modulů a dat
 • Testují se jednotlivé funkční celky na konkrétních případech užití. Podstatnými jsou taky hraniční nebo chybné hodnoty zadané do polí (např. dělení nulou, znak v místě čísla,...),
 • Správným způsobem je také nutné otestovat komunikaci s databází, případně zátěžové testování systému.
9.7. Ladění výkonových parametrů mezi hardwarem, základním softwarem a aplikačním
 • Některé aplikace funkčností přímo zasahují do několika skupin IT prostředků a proto je nutné otestovat a odladit jejich vzájemnou spolupráci,
 • Již při dokumentaci analýzy a návrhu je nutné zjistit jejich kompatibilitu (zjistit nekompatibilitu prostředků až po naprogramování aplikace je fatální chyba),
 • Příkladem může být defaultní nastavení některých databázových systémů, které využívají mnohem méně operační paměti, než jsou možnosti serveru, na kterém běží. Proto je nutné zajistit vyšší přirazení paměťové kapacity změnou parametru databázového softwaru.
9.8. Plán distribuce SW na určené časti IS
 • V případě, že je potřebné nasazovat aplikaci na konkrétní počítače nebo jiné části IS, je nutné vypracovat plán, který určí konkrétní zařízení, množství instalací, různá nastavení aplikací, případně další specifika instalací na jednotlivá zařízení.