Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Příprava na zavedení do provozu, migrace - IASW
Příprava na zavedení do provozu, migrace - IASW
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U414B
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-03-18
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „Příprava na zavedení do provozu, migrace – IASW“
 • Účelem úlohy je úspěšný přechod na nové řešení implementované části ASW,
 • Navazuje na úspěšné akceptační testy a zkušební migraci dat,
 • Probíhá školení a aktivní příprava všech koncových uživatelů na užití systému,
 • Systém je nasazen do provozního prostředí , jsou načtena migrovaná data z původního systému,
 • Probíhá převzetí systému do užívání, předání do provozu,
 • Je zahájena činnost podpory uživatelů ( help desk ) a zahájeno měření SLA parametrů.
2. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Dokumentace řešení projektu: detailní analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Uživatelská dokumentace ,
 • Podniková personální evidence (DQ250A ) - účastníci školení, podklad pro přiřazení uživatelů k aplikačním rolím,
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ).
3. Výstupy úlohy:
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Dokumentace průběhu projektu – pro ukončení projektu (D412A ),
 • Katalog datových zdrojů , aktualizovaný (D211A ),
 • Katalog IT služeb , aktualizovaný (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Realizovaná aplikace, tj.:
  • kompletovaná uživatelská, programátorská a provozní dokumentace,
  • vyškolení uživatelé anebo budoucí školitelé a školící dokumentace,
  • data migrovaná z původního systému,
  • systém připravený k ostrému provozu,
  • provozní prostředí,
  • provozní dokumentace,
  • ukončený ověřovací provoz.
4. Řešení úlohy v kontextu řízení podniku - obsah řešení
 • Obsah řízení podniku a jeho analýza je základ migrace aplikace IASW a podle jednotlivých skupin úloh je vymezen již v úloze „Globální analýzy a návrh – TASW“ (U412A ). Obdobně jsou jednotlivé typy úloh řízení, které jsou rovněž vstupem do analýzy jsou definovány v úloze globální analýzy (U412A ).
5. Podstatné charakteristiky řešení úlohy „Příprava na zavedení do provozu, migrace – IASW“
 • Jednotlivé charakteristiky jsou detailně uvedeny v přiloženém PDF dokumentu.
6. Role v úloze:
 • Informační manažer (CIO) (R101 ):
  • Kontroluje průběh úlohy Migrace, zejména s ohledem na vazby k ostatním provozovaným aplikacím a řešeným projektům,
 • Manažer projektu (R103 ):
  • Řídí provedení celé úlohy, zajišťuje kooperace s externím dodavatelem, řídí účast uživatelů na nezbytné součinnosti při migraci dat,
 • Dodavatel (R109 ):
  • Kompletně zajišťuje celou úlohu, podílí se podle dohodnutých podmínek i na migraci dat,
 • Byznys analytik (R302 ):
  • Zajišťuje zejména obsahovou stránku migrace dat, řeší vyčištění transformovaných dat do nových databází,
 • IT architekt (R401 ):
  • Zajišťuje kompletní přípravu infrastruktury pro aplikaci, podílí se na technologickém řešení migrace dat,
 • Návrhář databází (R501 ):
  • Kooperuje na přípravě provozních podmínek pro migraci dat z původních databází a na přípravě transformačních procedur mezi původními a novými datovými zdroji,
 • Databázový vývojář (R504 ):
  • Zajišťuje pro migraci dat z původních databází transformační procedury mezi původními a novými datovými zdroji,
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ):
  • Podílí se na přípravě školení uživatelů, konzultuje problémy spojené s migrací dat,
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ):
  • Podílí se na přípravě školení celé uživatelské sféry a účastní se předávacích procedur.
7. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • V rámci strategie migrace je třeba určit její základní koncepci (okamžitý přechod na novou aplikaci, souběžný provoz původní i nové aplikace po určitou dobu) vyhodnotit nároky a náklady a oproti tomu možná rizika obou variant,
 • V rámci strategie a následně plánu migrace je třeba definovat tzv. roll out, tj. instalaci aplikace na jednotlivé dislokované jednotky podniku (závody, pobočky apod.),
 • V rámci kontraktu s externím dodavatelem je nutné specifikovat jeho účast a rozsah kooperace zejména na datové migraci,
 • Pro datovou migraci je třeba disponovat dokumentací dat původního systému ,
 • Je účelné dobře vyhodnotit kvalitu původních databází a podle toho upravit i plán a harmonogram migrace,
 • V případě rozsáhlých systémů (se stovkami a více uživateli) je účelné s předstihem plánovat jejich školení a zajistit odpovídající materiální a personální kapacity.
8. Klíčové aktivity úlohy „Příprava na zavedení do provozu, migrace – IASW“

8.1. Detailní specifikace plánu a harmonogramu migrace
 • Zpracování celkového harmonogramu migrace a zavedení aplikace do provozu, tj. stanovení jednotlivých činností, termínů jejich zahájení a ukončení vychází ze stanovené strategie migrace,
 • Specifický charakter migrace mají projekty s velkým počtem dislokovaných jednotek (závodů, obchodních míst, úřadů apod.). V těchto případech je nutné řídit instalace aplikací, IT komponent, přípravu uživatelů v tomto širokém komplexu, např. v rozměru celorepublikovém, případně i do zahraničí. Tady se provádí tzv. „ roll-out “, tj. provozní rozšíření projektu na všechny určené organizační jednotky. Příklady takových projektů jsou systémy pro podniky obchodu s rozsáhlou obchodní sítí apod.
8.2. Instalace aplikace a infrastruktury
 • Činnost představuje přípravu realizace potřebné technologické infrastruktury pro aplikaci, tj. instalace aplikačního software na servery, klientské stanice, instalace nebo upgrade potřebných technických zařízení a základního software.
8.3. Datová migrace
 • Migrace dat vytvoření všech prvotních databází, tzn. konverzemi z původních databází, případně manuálním vytvořením nových databází, což je v některých případech s ohledem na kvalitu původních databází velmi časově a pracovně náročný problém,
 • Efektivnost této úlohy do značné míry ovlivňuje provedená analýza stávajících databází.
8.4. Plošná školení uživatelů
 • Školení všech uživatelů podle jednotlivých součástí (modulů) aplikace a podle rolí uživatelů a jejich funkcí v podniku.
8.5. Organizační příprava provozu aplikace
 • Organizační příprava provozu aplikace představuje různá organizační opatření spojená se zahájením provozu nové aplikace, úpravy popisu funkčních míst, případně organizačního řádu, předpisů, standardních podnikových dokumentů atd.
8.6. Realizace předávacích procedur
 • Na základě úspěšného průběhu a dokumentace migrace projektu se provádějí předávací procedury,
 • To znamená, že se potvrdí a vzájemně zákazníkem i dodavatelem se odsouhlasí požadovaná funkcionalita a provozní charakteristiky aplikace (doba odezvy, spolehlivost, atd.),
 • Předávací protokol je formálním ukončením projektu a od této doby se jeho další rozvoj a úpravy zakládají na změnových řízeních.