Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT
Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG003
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT“, přehled
 • Analýza a hodnocení trendů v IT a znalostí IT komunity, především očekávaných trendů v IT technologiích, aplikacích a poskytovaných IT službách – s promítáním jejich dopadů do rozvoje byznysu a nároků na jeho změny (U021A ),
 • Analýza konkurence z pohledu IT , nabídka IT služeb konkurenčními firmami, posilování konkurenceschopnosti firmy a získávání konkurenčních výhod díky IT apod. (U022A ),
 • Analýza IT obchodních partnerů , např. jejich požadavky na komunikaci v rámci eBusinessu, vyhodnocování informací na sociálních sítích apod. (U023A ),
 • Analýza požadavků legislativy na IS a specifikace očekávaných změn v legislativě s dopady do byznysu i do IT (U024A ),
 • Analýza podnikové kultury , zralosti podnikových procesů, úrovně jejich dokumentace a využití, znalostí zaměstnanců (U026A ),
 • Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku, hlavní problémy, co je třeba zachovat nahradit, doplnit atd., vyhodnocení aplikací a IT infrastruktury vzhledem k aktuálním i očekávaným požadavkům uživatelů (U027A ),
 • Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu , a to jak na tuzemském IT trhu, tak zahraničních trzích (U028A ),
 • Konsolidace a prioritizace požadavků na podnikovou informatiku (U029A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh "Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT"

Účelem skupiny úloh je shromáždit a konsolidovat všechny podstatné požadavky na budoucí stav podnikové informatiky (s cca tříletým výhledem). Analyzuje se proto, jak stav a problémy vlastní informatiky podniku a řízení podniku, tak stav a požadavky okolí, zejména obchodních partnerů, veřejné správy, legislativy. Oproti tomu se hodnotí disponibilní personální zdroje a zdroje dostupné na IT trhu a jejich očekávaný vývoj.

3. Scénáře – problémy, otázky ve vztahu k úlohám:
 • IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku (S032 ),
 • Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu (S033 ),
 • Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity (S034 ),
 • Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu (S035 ),
 • Je třeba sledovat, zda je podniková informatika ve shodě s legislativou (S036 ),
 • Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou (S037 ),
 • Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní (S038 ),
 • Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní (S039 ),
 • Je třeba splňovat nová regulatorní opatření související s IT (S040 ).
4. Faktory ovlivňující úlohy skupiny

Úlohy Analýzy podnikové informatiky jsou ovlivněny celou škálou faktorů definovaných v rámci MBI. Vzhledem k tomu, že jde o analýzu na strategické globální úrovni, je nutné v různé míře detailu brát v úvahu naprostou většinu faktorů . V dalším přehledu jsou uvedeny nejvýznamnější z faktorů, případně pouze jejich hlavní skupiny a podskupiny ve vztahu k výše uvedeným úlohám:

 • Situace na IT trhu (F031 ),
 • Competitive Intelligence (F481 ), Social Computing (F033 ),
 • Stav legislativy (F034),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ), Sourcing (FSG120 ),
 • ERP (F300 ), WMS, Warehouse Management Systém (F310 ), eShop, (F350 ), Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ), Řízení dodavatelských řetězců (F354 ), Dodavatelem řízené zásobování (F355 ), Řízení vztahů se zákazníky, CRM- Customer Relationship Management (F371 ), BI: Business intelligence (F400 ), ECM: Správa podnikového obsahu (F500 ), Mobilní aplikace (F550 ),
 • Faktory IT infrastruktury (FG800 )
5. "Analýza podnikové informatiky“ – v kontextu podnikového řízení

Úlohy Analýzy podnikové informatiky se komplexně váží na jednotlivé úlohy podnikového řízení rozdělených do následujících oblastí, resp. skupin úloh:

 • Strategické řízení podniku, tj. strategické analýzy, formulace podnikové strategie atd. (TGQ000 ),
 • Finanční řízení podniku, tj. hlavní kniha, závazky, pohledávky, pokladna, finanční analýzy a plánování (TGQ050 ),
 • Podnikový controlling (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb, včetně řízení kategorií zboží, přípravy ceníků zboží atd. (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ),
 • Řízení skladů, řízení inventur, řízení expedičních skladů atd. (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ),
 • Marketing – marketingové analýzy, plánování a řízení marketingových kampaní apod. (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy – zajišťování požadavků na dopravu interními kapacitami i externím dopravci (TGQ400 ),
 • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ).

Analýza podle skupin úloh podnikového řízení odpovídá na otázky převážně definované ve scénářích (viz bod 2), zejména:

 • jak probíhají a jak jsou efektivní podnikové procesy v rámci jednotlivých oblastí i napříč podnikem?
 • do jaké míry je zajištěna požadovaná funkcionalita aplikací v jednotlivých skupinách úloh?
 • zda odpovídají provozní podmínky, jako dostupnost, doba odezvy, bezpečnost aplikací potřebám podniku?
 • jak jsou provozované aplikace a IT reálně využívané.
6. "Analýza podnikové informatiky“ – v kontextu řízení IT

Úlohy „Analýzy podnikové informatiky“ jako součást strategického řízení IT vytvářejí analytické podklady pro navazující skupiny úloh , a to „Definice cílového stavu IT podniku“ (TG004 ) a následně pak „Plán transformace IT podniku do cílového stavu“ (TG005 ). Analytické podklady se vytvářejí v rámci dané skupiny, ale dílčí vstupy je lze získat i z analytických úloh v rámci dalších domén řízení IT, a to:

 • Řízení IT služeb (DO100 ) - Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ),
  • Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ),
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ),
  • Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ),
  • Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ),
  • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ),
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) - Ukončení a vyhodnocení projektu (U404A ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ),
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
7. Metriky a aplikace pro úlohy skupiny

Metriky využívané ve skupině zahrnují zejména Metriky kvality podnikové informatiky jako celku (ISG050 ) a metriky sourcingu (ISG060 ) a dále podle potřeby metriky vázané k analytickým úlohám z ostatních domén řízení IT (viz předchozí bod). Pro zpracování úloh ve skupině lze využít i aplikace vytvořené a dokumentované v rámci MBI, které jsou k dispozici ke stažení, a to speciálně zaměřené na úlohy dané skupiny:

 • Plnění cílů podniku s podporou IT (A001A ),
 • Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT (A002A ).

Další skupinou aplikací jsou analytické aplikace orientované na potřeby ostatních domén řízení IT a, které pro úlohy Analýzy podnikové informatiky mohou poskytovat doplňující podklady (podle jednotlivých domén):

 • Hodnocení IT služeb (A101A ), Analýzy plnění SLA (A102A ), Analýzy kvality IT služeb (A104A ), Analýzy bezpečnosti IT (A105A ),
 • Analýzy datových zdrojů (A201A ), Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace (A202A ), Analýzy technologických zdrojů (A203A ), Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT (A204A ),
 • Analýzy nákladů na IT (A301A ), Analýzy nákladů na komponenty IT (A301B ), Analýzy výnosů a efektů IT (A303A ), Hodnocení návratnosti investic do IT (A304A ),
 • Analýzy řešených IT projektů (A401A ),
 • Analýzy správy IT (A501A ), Analýzy incidentů a problémů (A502A ), Analýzy uživatelských požadavků (A503A ).
8. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách skupiny
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
  • Finanční manažer (RQ002 ), Manažer marketingu (RQ003 ), Manažer obchodu (RQ004 ), Personální manažer (RQ005 ),
 • Pracovníci podniku mimo IT (RGQ30 ) – zejména Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ), Vlastník byznys procesu (RQ033 ),
 • Řídící pracovníci v IT (RG100 ):
  • zejména Informační manažer, CIO (R101 ), Manažer IT služeb (R102 ), Manažer rozvoje IT (R104 ) a de facto celý manažerský tým,
 • Analytici, systémoví analytici (RG300 ) – analytici různého zaměření, ale v tomto případě vystupující v roli Člen řešitelského týmu informační strategie (R304 ).
9. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh skupiny
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ).

Na výstupu jsou analytické části informační strategie (D001A ) a jednotlivé analytické dokumenty:

 • SWOT analýza podniku (D012A ),
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ),
 • Analýza stavu informatiky podniku (D021A ),
 • Analýza IT trhu (D022A ),
 • Analýza IT obchodních partnerů (D023A ),
 • Analýza organizace (D024A ),
 • Další dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie (D025A ).Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.