Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Business intelligence - koncepty
Business intelligence - koncepty
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG450
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Business intelligence – koncepty – účel

Účelem této podskupiny faktorů je analyzovat nejrůznější možnosti a technologické principy řešení BI aplikací odpovídající jejich vývojovým trendům, jako je např. uplatňování cloud computingu v BI a další. Smyslem je i rámcově vyhodnotit jejich výhody a omezení.

2. Business intelligence – koncepty – podstata, formy

Jako všechny oblasti IT se oblast BI velmi rychle rozvíjí, a to jak koncepčně, obsahově i technologicky. Je proto nezbytné tyto nové trendy a nabízené možnosti sledovat a vyhodnocovat, jejich uplatnění může přinést podstatně ekonomicky výhodnější i kvalitnější řešení. K nejvýznamnějším pro podnikovou praxi z těchto konceptů lze zařadit:

 • samoobslužné business intelligence, resp. self service BI, resp. SSBI zaměřené na řešení rozsahem menších analytických aplikací využívajících méně náročné technologické nástroje a podporující samostatnou přípravu aplikací uživateli,
 • cloud computing pro BI a zejména služby Software-as-a-Service, SaaS uplatňované v BI umožňujcí snižovat náklady na řešení a provoz,
 • specializované plánovací aplikace a nástroje založené na principech a technologiích BI,
 • a další.

Specifickou skupinou konceptů jsou rozšiřující koncepty datového skladu. Rozšiřující koncept je chápán ve svém obecném smyslu jako koncept, který rozšiřuje možnosti datového skladu tím, že buď přidává novou funkcionalitu, nebo řeší jeho určitý generický problém. Měl by být do značné míry obecný a tedy aplikovatelný na různé datové sklady za předpokladu, že použité technologie datového skladu obsahují potřebnou funkcionalitu, případně rozhraní, které daný rozšiřující koncept potřebuje. Každý koncept může mít také různé předpoklady a omezení použití, které je nutné před použitím daného konceptu zvážit. Pokud však jsou předpoklady splněné a zvolený koncept je vhodný k použití v daném datovém skladu může být tato obecnost konceptu výhodná, protože je možné daný koncept aplikovat pro konkrétní případ použití obvykle jen s malými modifikacemi. Tím se mohou tyto rozšiřující koncepty stát relativně levnými pro vývoj a nasazení vůči jiným alternativám. Je však vždy nutné zvážit implementační specifika konkrétního datového skladu (viz dále).

3. Business intelligence – koncepty – přehled faktorů

Podskupina představuje zejména celkové koncepce řešení business intelligence úloh, nové trendy v jejich uplatnění a jejich řešení, využití a kombinace nových technologií pro BI. Do podskupiny patří následující dílčí faktory:

 1. BI 2.0 (F451 ),
 2. BI: Plánovací aplikace a nástroje (F453 ),
 3. BI: Prediktivní analýza, PA (F454 ),
 4. BI: Self Service BI (F455 ),
 5. BI: In-Memory Analytics (F456 ),
 6. BI: Big Data Analytics (F457 ),
 7. BI: Cloud computing (F458 ),
 8. BI: SaaS (F459 ),
 9. Mobilní BI (F460),
 10. Data science (F461),
 11. Infonomics (F462).

Do skupiny rozšiřujících konceptů datového skladu jsou v MBI zařazeny:

 1. Zachycení změn ve zdrojových systémech (F465 ),
 2. Historizace (F466 ),
 3. Analytické funkce a datový sklad (F467 ).

4. Business intelligence – koncepty v kontextu podnikového řízení

Obdobně jako v případě uplatňovaných přístupů k BI řešení, i implementované nové koncepty BI ovlivňují prakticky všechny oblasti podnikového řízení, kde se předpokládá uplatnění BI aplikací. Různé uvedené faktory a koncepty ale budou různé oblasti řízení ovlivňovat různě, např. mobilní BI převážně v řízení prodeje a nákupu, plánovací aplikace v plánovacích úlohách apod. Naproti tomu faktor samoobslužných BI se bude promítat do podnikového řízení všude tam, kde se s BI bude počítat a bude zájem uživatelů na takových aplikacích a technologiích pracovat.

5. Business intelligence – koncepty v kontextu řízení IT

V rámci řízení podnikového IT jsou faktory pouze předmětem úloh:

 • Faktory nových konceptů a technologií v business intelligence (BI) jsou vyhodnocovány v úloze strategického řízení IT, a to Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), a výsledky analýzy se pak promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • Na taktické úrovni řízení IT se strategická rozhodnutí o nových konceptech BI promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Na operativní úrovni řízení IT se faktory konceptů a technologií v business intelligence (BI promítají do skupin úloh Řízení projektu (TG401 ) a většina z nich do skupiny úloh Řešení projektu business intelligence (TG430 ).
 • Všechny uvedené faktory komponent business intelligence se konkrétně uplatňují ve skupině úloh Řešení projektu business intelligence (TG430 ).
 • Faktor PA (Prediktivní analýza) se promítá speciálně do úlohy BI: Realizace prediktivní analýzy (U442A ).
 • Faktor BI: Self Service BI představuje základní principy řešení skupiny úloh Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ).
 • Faktory BI: Cloud computing a BI: SaaS se, vedle řešení projektu BI (TG430 ), promítají také do skupiny úloh Governance a strategie cloud computingu (TG006 ).
 • Faktor Mobilní BI se, vedle řešení projektu BI (TG430 ) uplatňuje také ve skupině úloh Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ).

7. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).