Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer BI projektu
Manažer BI projektu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ102
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer BI projektu - funkční náplň

1.1. Funkční náplň pro Business Intelligence

Manažer BI projektu je jmenován sponzorem projektu, resp. vedením podniku. Jeho hlavním úkolem je řídit projekt a projektový tým, tak aby dosáhl potřebné kvality a očekávaných efektů z pohledu vlastníků, vedení podniku, pracovníků podniku, případně i externích partnerů. Role manažera BI projektu představuje zejména tyto činnosti :

 • kooperuje a komunikuje s vlastníkem projektu (RQ101 ) na řešení klíčových koncepčních a organizačních otázek projektu a jeho prostřednictvím komunikuje s vedením podniku,
 • je obvykle členem řídící komise projektu ,
 • zodpovídá sponzorovi za naplnění cílů projektu a očekávaných ekonomických i mimoekonomických efektů,
 • v kooperaci BI architektem (RQ121 ) určuje základní přístup k řešení BI projektu na základě posouzení efektů a omezení možných variant , případně jejich modifikací a kombinací, a to:
  • Postupné vytváření datových tržišť (F441 ),
  • Jednorázové vytvoření celého BI řešení (F442 ),
  • Přírůstkový přístup (F443 ),
 • s informačním manažerem, CIO (R101 ) a vlastníkem projektu BI (RQ101 ) se podílí na rozvoji celkové koncepce Business Analytics, BA (FG400 ), tj. na určení dalších aplikací, kromě BI a SSBI a na specifikaci jejich priorit,
 • připravuje zadání projektu , specifikaci cílů projektu, metriky projektu, určuje strategii a výběr metod řízení a postupu projektu.

V průběhu řešení se podílí na jednotlivých následujících úlohách řízení projektu :

 • Zahájení projektu (U401A ):
  • připravuje pro sponzora a řídící komisi klíčové vstupní dokumenty, tj. zejména Dokument specifikace projektu (D402A ), Plán projektu (D401A ), Rozpočet projektu (D411A ),
  • připravuje informace pro vedení podniku o nastartování projektu,
  • určuje pracovní týmy a výběr pracovníků do nich,
  • navrhuje koncepci sourcingu v řešení BI projektu,
  • pokud je projekt takto řešen v kooperaci s vybraným externím dodavatelem, zahajuje s ním spolupráci a na základě smlouvy spoluurčuje její pravidla,
 • Operativní řízení a administrace projektu (U402A ):
  • plánuje termíny a agendu pracovních schůzek řídící komise projektu,
  • zajištuje v kooperaci s administrátory dokumentaci a administraci pracovních schůzek řídící komise,
  • průběžně vyhodnocuje plnění harmonogramu projektu a rozpočtu projektu a připravuje řešení případných problémů,
  • pro sponzora a řídící komisi připravuje dokumenty operativního řízení projektu, tj. Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ), Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ), Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
  • připravuje podklady pro zajištění potřebných pracovních kapacit (interních i externích) pro projekt,
 • Řešení projektu (U403A ):
  • zajišťuje průběžné řízení projektu, a to ve všech definovaných úlohách jeho řešení – ve skupině úloh Řešení projektu Business Intelligence, (TG430 ), resp. Řešení projektu Self Service Business Intelligence (TG450 ),
  • v případě řešení i dalších oblastí BA, tak zajišťuje řízení odpovídajících úloh, např. analýza a návrh dashboardů, (U441A ), řešení jednotlivých úloh dolování dat, Data mining (U445A ), řešení úloh prediktivní analytiky, PA, (U442A ), řešení strategie v oblasti Big data (U443A ),
  • vyhodnocuje požadavky uživatelů, obvykle definované v katalogu požadavků na IT (D042A ), posuzuje jejich oprávněnost vzhledem k celkové koncepci IT podniku a informační strategii (D001A ),
  • určuje priority řešení požadavků dle priorit podnikových procesů a podnikových cílů a potřeb,
  • připravuje pro Sponzora a Řídící komisi Dokumentaci průběhu projektu (D412A ),
  • řídí kooperaci s externím dodavatelem projektu, řeší spory a problémy, resp. připravuje podklady v tomto smyslu pro řídící komisi,
  • zajišťuje posuzování a oponování klíčových projektových dokumentů,
 • Ukončení a vyhodnocení projektu (U404A ):
  • připravuje a předkládá Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ),
  • podílí se na posuzování reálně očekávaných efektů projektu (nemusí být pouze finanční),
  • připravuje pro Sponzora a Řídící komisi analýzu využití finančních, personálních a dalších zdrojů a prostředků.
1.2. Funkční náplň pro Self Service Business Intelligence
 • pokud úlohy a aplikace SSBI mají pouze izolovaný charakter , nikoli na úrovni celého podniku, pak je řízení projektu zcela minimalizované a manažer projektu není obvykle ani jmenován .
2. Manažer BI projektu - potřebné znalosti:
 • znalost podnikové kultury , podnikové hierarchie a potřeb v rozvoji řízení podniku,
 • schopnost analyzovat požadavky uživatelů na BI, resp. BA z pohledu formulované podnikové strategie (DQ001A ) a informační strategie (D001A ),
 • znalosti principů, efektů a omezení BI (F400 ), resp. SSBI (F455 ), a jednotlivých komponent Business Intelligence (FSG400 ),
 • znalosti a schopnost posouzení možností a problémů dalších relevantních typů aplikací, jako součástí celého komplexu BA , tj.:
  • Dolování dat (F413 ),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ),
  • Prediktivní analýza, PA (F454 ),
  • Big Data Analytics (F457 ),
  • Mobilní BI (F460 ),
  • Competitive Intelligence, CI (F481 ),
 • detailní znalosti metod projektového řízení , např. PRINCE2, Projects in Controlled Environments (M402 ), PMBOK, Project Management Body of Knowledge (M401 ),
 • znalosti vybraných metod podnikového řízení , zejména ve vztahu k BA, tj.:
  • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
  • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
  • Controlling (M034 ),
  • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
  • Total Cost of Ownership (M037 ),
 • znalost principů vybraných analytických metod , zejména - Datové modelování (M501 ), Procesní modelování (M502 ), Dimenzionální modelování (M504 ),
 • znalosti principů řízení ekonomiky IT a projektu , např. na bázi úloh nákladových analýz IT (U302A ), plánování nákladů na IT (U303A ), analýzy a plánování IT efektů (U332A ),
 • znalosti odpovídající l egislativy , interních předpisů a směrnic ve vztahu k charakteru a obsahu projektu.