Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M401
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Project Management Body of Knowledge (PMBOK) - celková charakteristika

PMBOK, celým názvem Project Management Body of Knowledge je vytvářen americkou organizací PMI (Project Management Institute). PMBOK je standard projektového řízení, který je sepsaný v publikaci „A guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)“, nejnovější verzí je pátá verze z roku 2013.

1.1. Obsah PMBOK

PMBOK definuje 47 procesů uskupených do pěti procesních skupin. Dále definuje 10 znalostních oblastí. Každý proces má definované vstupy, nástroje a techniky, které mohou být v procesu použity a výstupy. Procesy jsou v projektech používány opakovaně a iterativně. Záleží na konkrétním projektu a rozhodnutí projektového manažera a jeho týmu, jaké procesy budou na konkrétní projekt aplikovány. Projekt je rozdělený na jednotlivé fáze, které slučují dohromady aktivity, jež vytvářejí jeden nebo více produktů nebo služeb.

1.2. Procesní skupiny
 1. Zahájení – procesy definující nový projekt nebo fázi.
 2. Plánování – procesy potřebné ke stanovení rozsahu projektu, upřesnění cílů a definování činností, které je potřeba provést, pro dosažení těchto stanovených cílů projektu.
 3. Provádění – procesy, které mají za cíl provádět práci stanovenou v projektovém plánu.
 4. Monitorování a kontrola – procesy, pro sledování, hodnocení, posuzování pokroku a výkonu projektu. V těchto procesech jsou identifikovány oblasti, ve kterých je požadována změna oproti plánu.
 5. Zavření – procesy, které je potřeba provést aby byly dokončeny veškeré aktivity potřebné k ukončení fáze nebo projektu.

1.3. Znalostní oblasti

Procesy jsou seskupeny nejen do procesních skupin, ale také do znalostních oblastí (Knowledge areas). „Znalostní oblast představuje komplexní sadu pojmů, termínů a činností, které tvoří profesionální oblast, oblast projektového řízení nebo specializaci“ [PMBOK] Znalostní oblasti obsahují detailní popisy jednotlivých procesů, jejich vstupů, výstupů, nástrojů a technik. PMBOK definuje 10 znalostních oblastí:

 • Management integrace (Project Integration Management),
 • Management rozsahu (Project Scope Management),
 • Management času (Project Time Management),
 • Management nákladů (Project Cost Management),
 • Management kvality (Project Quality Management),
 • Management lidských zdrojů (Project Human Resources Management),
 • Management komunikace (Project Communications Management),
 • Management rizik (Project Risk Management),
 • Management externích zdrojů (Project Procurement Management),
 • Management zainteresovaných stran (Project Stakeholder Management).

1.4. Verze PMBOK

Pátá verze PMBOK, byla vydána teprve minulý rok, proto je na místě uvést změny oproti předchozí verzi z roku 2008. Rozdíly páté verze PMBOK oproti čtvrté verzi ( PMBOK )

 • Obsahuje navíc 1 znalostní oblast – Management zainteresovaných stran (Project Stakeholder Management),
 • přidává 4 nové procesy do procesní skupiny plánování,
 • přidává 2 nové procesy do procesní skupiny plánování,
 • slučuje 2 původní procesy do jednoho (proces rozdělování informací a reportování výkonu slučuje do procesu řízení komunikace).

Hlavním rozdílem oproti předchozí verzi je přidaná znalostní oblast zaměřující se na zainteresované strany. Pátá verze tak neobsahuje 9, ale 10 znalostních oblastí.

Čtvrtá verze popisovala 42 procesů v pěti procesních skupinách a pátá verze popisuje 47 procesů seskupených také do pěti procesních skupin. Pátá verze také obsahuje navíc podpůrné techniky, mezi které patří například brainstorming, delphi technika, řešení konfliktů a meetingy. Pořádání meetingů, jako jeden z nástrojů a technik procesů definovaných v PMBOK je novým a důležitým prvkem zahrnutým v páté verzi.

1.5. Nástroje měření kvality

Další novinkou oproti předchozí verzi je představení sedmi základních nástrojů pro měření kvality (Seven basic quality tools), zahrnujících:

 • diagram příčin a následků (též známý jako diagram rybí kosti),
 • vývojový diagram (označovaný také jako procesní mapa),
 • kontrolní listy (checklisty),
 • paretův diagram,
 • histogram,
 • kontrolní grafy,
 • bodové grafy.

1.6. Tvorba plánů v PMBOK

Další hlavní změnou je, že každá znalostní oblast obsahuje na začátku tvorbu plánu, vztahujícího se k dané znalostní oblasti (například plán řízení kvality, plán řízení rizik apod.). Tvorba těchto plánů probíhá ve 4 procesech, které byly přidány do procesní skupiny plánování – plánování řízení rozsahu (Plan Scope Management), plánování řízení časového harmonogramu (Plan Schedule Management), plánování řízení nákladů (Plan Cost Management) a plánování řízení zainteresovaných stran (Plan Stakeholder Management). PMBOK také obsahuje celou řadu výpočtů, například pro výpočet odchylky nákladů, odchylky oproti časovému harmonogramu, výpočty indexů a dalších důležitých ukazatelů.