Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M401
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Project Management Body of Knowledge (PMBOK) - celková charakteristika
 • PMBOK, celým názvem Project Management Body of Knowledge je vytvářen americkou organizací PMI (Project Management Institute) .
 • PMBOK je standard projektového řízení , který je sepsaný v publikaci „A guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)“.
1.1. Obsah PMBOK
 • PMBOK definuje 47 procesů uskupených do pěti procesních skupin. Dále definuje 10 znalostních oblastí . Každý proces má definované vstupy, nástroje a techniky , které mohou být v procesu použity a výstupy .
 • Procesy jsou v projektech používány opakovaně a iterativně . Záleží na konkrétním projektu a rozhodnutí projektového manažera a jeho týmu, jaké procesy budou na konkrétní projekt aplikovány.
 • Projekt je rozdělený na jednotlivé fáze , které slučují dohromady aktivity, jež vytvářejí jeden nebo více produktů nebo služeb.
1.2. Procesní skupiny
 • Zahájení – procesy definující nový projekt nebo fázi.
 • Plánován í – procesy potřebné ke stanovení rozsahu projektu, upřesnění cílů a definování činností, které je potřeba provést, pro dosažení těchto stanovených cílů projektu.
 • Provádění – procesy, které mají za cíl provádět práci stanovenou v projektovém plánu.
 • Monitorování a kontrola – procesy, pro sledování, hodnocení, posuzování pokroku a výkonu projektu. V těchto procesech jsou identifikovány oblasti, ve kterých je požadována změna oproti plánu.
 • Zavření – procesy, které je potřeba provést aby byly dokončeny veškeré aktivity potřebné k ukončení fáze nebo projektu.
1.3. Znalostní oblasti
 • Procesy jsou seskupeny nejen do procesních skupin, ale také do znalostních oblastí (Knowledge areas).
 • Znalostní oblast představuje komplexní sadu pojmů, termínů a činností, které tvoří profesionální oblast, oblast projektového řízení nebo specializaci “ [PMBOK] Znalostní oblasti obsahují detailní popisy jednotlivých procesů, jejich vstupů, výstupů, nástrojů a technik. PMBOK definuje 10 znalostních oblastí:
  • Management integrace (Project Integration Management),
  • Management rozsahu (Project Scope Management),
  • Management času (Project Time Management),
  • Management nákladů (Project Cost Management),
  • Management kvality (Project Quality Management),
  • Management lidských zdrojů (Project Human Resources Management),
  • Management komunikace (Project Communications Management),
  • Management rizik (Project Risk Management),
  • Management externích zdrojů (Project Procurement Management),
  • Management zainteresovaných stran (Project Stakeholder Management).
1.4. Nástroje měření kvality
 • Představení sedmi základních nástrojů pro měření kvality (Seven basic quality tools), zahrnujících:
  • diagram příčin a následků (též známý jako diagram rybí kosti),
  • vývojový diagram (označovaný také jako procesní mapa),
  • kontrolní listy (checklisty),
  • Paretův diagram,
  • histogram,
  • kontrolní grafy,
  • bodové grafy.
1.5. Tvorba plánů v PMBOK
 • K aždá znalostní oblast obsahuje:
  • na začátku tvorbu plánu, vztahujícího se k dané znalostní oblasti (například plán řízení kvality, plán řízení rizik apod.). Tvorba těchto plánů probíhá ve 4 procesech, které byly přidány do procesní skupiny plánování – plánování řízení rozsahu (Plan Scope Management),
  • plánování řízení časového harmonogramu (Plan Schedule Management),
  • plánování řízení nákladů (Plan Cost Management),
  • plánování řízení zainteresovaných stran (Plan Stakeholder Management).
 • PMBOK také obsahuje celou řadu výpočtů , například pro výpočet odchylky nákladů, odchylky oproti časovému harmonogramu, výpočty indexů a dalších důležitých ukazatelů.