Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řešení v oblasti Big data
Řešení v oblasti Big data
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U443A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Novák, R. (GTS)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-07
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.1
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy strategie v oblasti Big data
 • Cílem strategie v oblasti Big data je nalézt a ohodnotit možné obchodní přínosy Big data technologií a metod ve vztahu ke klíčovému oboru podnikání a zhodnotit dopad konkrétní vybrané technologie na funkční oblasti marketingu a péče o zákazníka.
2. Obsah úlohy strategie v oblasti Big data
 • Úloha je zaměřena na bližší pochopení možných přínosů Big data, viz faktor (F457 ), ve vztahu k zavedení této technologie do jednotlivých funkčních oblastí podniku v daném oboru podnikání. Hledají se odpovědi na tyto otázky :
  • Jak lze měřit přínos Big data technologií v prostředí velkého podniku?
  • U kterých modelových subjektů a útvarů dává zavedení vybrané technologie největší smysl?
  • Které metriky KGIs, KPIs jsou vhodné pro měření přínosu Big data v modelovém podniku?
  • Jak konkrétně lze Big data použít ve funkčních útvarech marketingu a péče o zákazníka?
  • Jaký je výsledek zhodnocení možného zavedení vybrané Big data technologie?
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dostupnost a kvalita informací o modelovém subjektu,
 • Dostupnost a kvalita informací o relevantním trhu a konkurenci,
 • Průřezová znalost řešitele v oblasti podnikové architektury, IT prostředí a jednotlivých funkčních jednotek a útvarů marketingu a péče o zákazníka.
4. Klíčové aktivity úlohy strategie v oblasti Big data
 • Určení oblastí v podnikové strategii a měřitelných cílů, na které se při zapojení Big data technologie podnik zaměří - vstupem jsou dokumenty jako analýza trhu a konkurence, podniková a byznys strategie a navazující strategie řízení podnikové informatiky. Výstupem činnosti jsou vybrané KGIs metriky v rámci kterých budeme přínos technologie Big data měřit, v souladu s podnikovou strategií. Může jít o jednu nebo i více KGIs metrik jako například o celkové výnosy, zisk, změnu tržního podílu a další,
 • Určení konkrétní technologie Big Data, jejíž nasazení a dopad na jednotlivé funkční oblasti se budou posuzovat - vstupem je přehled Big data technologií uvedený například v Gartner Hype Cycle (Gartner, 2013), nebo v jiných volně dostupných zdrojích. S ohledem na podnikovou strategii a předchozí bod se vybere z dostupných technologií Big data taková, jejíž nasazení dává pro plnění vybraného KGI cíle největší smysl. Provádí se bližší popis určené technologie tak, aby v rámci analýzy možností určené technologie bylo možné pojmenovat více variant nasazení stejné technologie, které mohou přispět ke splnění vybraných podnikových cílů a KGIs metrik. Určí se, v jakých funkčních oblastech podniku se bude nasazení vybrané technologie posuzovat. Návrh možného uplatnění Big data technologie do vybraných funkčních jednotek, jako je například obchod, marketing, provoz, finance, podpora zákazníků a další,
 • Definice metrik KGIs, ale i KPIs v rámci kterých bude přínos zavedení Big data měřen - volba vhodných metrik (KGIs, KPIs) řízení podniku a funkčních jednotek rozšířené o vlastní parametry, specifické pro novou technologii a vybrané funkční oblasti. Vstupem je podniková strategie a zde používané metriky. Výstupem je popis metrik KGIs, KPIs, které se budu v rámci úlohy sledovat, případně definice nových metrik nad rámec stávajících a uvedených v podnikové strategii. Vyhodnocení KPI metrik a souvisejících procesů, u kterých lze očekávat zlepšení díky zavedení nové Big data technologie. Budou uvedeny stávající hodnoty a cílové hodnoty vybraných metrik v horizontu 2-3 let,
 • Určení a analýza relevantních procesů a návrh na možnou úpravu (BPR) zohledňující zavedení konkrétní Big data technologie - vstupem do činnosti je procesní model nebo jinak provedený popis procesů popisující činnosti podniku. Lze využít již dříve zpracovanou analýzu procesů nebo analýzu zpracovanou pro účely ISO certifikace (ISO 9000, ISO 20000). Případně se provede vlastní specifická analýza procesního modelu podniku se zaměřením na procesy, kde lze identifikovat možné nasazení vybrané Big data technologie. U vybraných procesů (hlavní, řídící, podpůrné) bude provedena hlubší analýza a následný reengineering procesů se zaměřením na zvýšenou zralost a podrobnost procesů. Výstupem činnosti bude návrh nových procesů nebo optimalizace stávajících s ohledem na konkrétní nově začleněnou Big data technologii, a to nejlépe v detailu na jednotlivé funkční jednotky a jejich podpůrné procesy,
 • Dokumentace nové funkcionality získané začleněním Big data technologie - na základě navržené úpravy procesů a začlenění Big data technologie bude definována nová funkcionalita, která bude dále blíže specifikována. Příkladem nové funkcionality může být semafor emocí zákazníků jako výstup analýzy hlasových nahrávek uložených na call centru,
 • Kalkulace dopadů začlenění nové funkcionality na vybrané metriky - kalkulace dopadu nasazení nové funkcionality na změnu metrik KPIs ve vybraných funkčních oblastech. Odvození dopadu změny dílčích KPIs na následné změny vybraných cílových KGIs nejlépe ve finančním vyjádření. Například při zlepšení KPI pro měsíční odchod zákazníků od společnosti (churn) – dopad na celkový roční dopad do výnosů jako sledovaného KGI. Odvození dopadu změny KPI na KGI je v tomto příkladu finančním přepočtem přes zachráněné počty zákazníků, průměrný výnos zachráněných zákazníků a kalkulací jejich celkových ročních dopadů do udržených výnosů,
 • Odvození požadavku na nové IT služby - na základě analýzy vybraných procesů a možného zavedení Big data, byly v předchozích bodech definovány nové funkcionality, které určují požadavky na nové IT služby. Při definici požadavku na nové IT služby se bude dále postupovat dle metodiky MBI nebo ITIL,
 • Zhodnocení přínosů v rámci změny definovaných metrik - zhodnocení dopadu nasazení Big data technologie dle změny definovaných KGIs metrik v porovnání stávajícího a cílového stavu. Zhodnocení změny KGIs, KPIs a jejich dopad na firmu v kontextu celkových podnikatelských cílů v konkrétním subjektu.