Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Sponzor BI projektu
Sponzor BI projektu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ101
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Sponzor BI projektu - funkční náplň

1.1. Funkční náplň pro Business Intelligence

Sponzor BI projektu zodpovídá za celý projekt a dosažení jeho očekávaných efektů . Je jmenován vlastníky společnosti, nebo jejím nejvyšším vedením (CEO). Obvykle představuje osobnost, která nejen že je schopná zajistit finanční prostředky, ale i přesvědčit a získat pracovníky podniku na úrovni manažerů a podnikových specialistů pro řešení a především i následné využití projektu. Je tak schopen projekt prosadit a postarat se o jeho pozitivní přijetí. Je obvykle členem vrcholového vedení , se silnou pozicí ve společnosti. Zajišťuje zejména tyto činnosti :

 • zajišťuje komunikaci a kooperaci s vedením podniku v kontextu daného projektu, na základě principů uvedených v úloze řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ), a to obvykle s těmito rolemi:
  • Vlastník firmy (RQ000 ),
  • Generální manažer, CEO (RQ001 ),
  • Finanční manažer, CFO (RQ002 ),
  • Manažer marketingu, CMO (RQ003 ),
  • Manažer obchodu (RQ004 ),
  • Personální manažer, HRM (RQ005 ),
 • s vedením podniku spoluurčuje celkovou strategii v oblasti Business Analytics , které typy aplikací vzhledem k podnikovým potřebám budou prioritní,
 • je obvykle představitelem řídící komise projektu , má hlavní rozhodovací pravomoc,
 • jmenuje ostatní členy řídící komise, resp. řídícího týmu, včetně manažera projektu,
 • zodpovídá za to, že projekt je přijatelný z pohledu relace cena / výkon a za naplnění cílů projektu a očekávaných ekonomických i mimoekonomických efektů,
 • získává potřebné finanční a lidské zdroje a případně se účastní na získání potřebných technických prostředků,
 • při řešení koncepčních a organizačních úkolů projektu kooperuje převážně s následujícími rolemi :
  • Informační manažer, CIO (R101 ),
  • Manažer BI projektu (RQ102 ),
  • Dodavatel (R109 ).

V průběhu řízení a řešení projektu se jako představitel řídící komise účastní na jednotlivých následujících úlohách :

 • Zahájení projektu (U401A ):
  • schvaluje, případně určuje složení řídící komise,
  • schvaluje obsah klíčových vstupních dokumentů,
  • schvaluje termíny, plány a agendu pracovních schůzek řídící komise projektu,
  • zajištuje vlastní řízení pracovních schůzek řídící komise,
  • v rámci schůzek posuzuje a schvaluje dokumenty operativního řízení projektu, tj. Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ), Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ), Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
  • komunikuje průběh a případné problémy projektu s vedením podniku,
  • rozhoduje o zajištění a potřebném uvolnění podnikových pracovníků pro kooperaci na projektu,
 • Řešení projektu (U403A ):
  • podílí se na řešení problémů zejména v úlohách - Zpracování BI Úvodní studie (U431A ), Specifikace přírůstku řešení BI (U432A ), Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ),
  • schvaluje Dokumentaci průběhu projektu (D412A ),
  • rozhoduje v případě sporných otázek řešení projektu interních i s externím dodavatelem projektu,
 • Ukončení a vyhodnocení projektu (U404A ):
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ),
  • podílí se na posuzování reálně očekávaných efektů projektu (nemusí být pouze finanční), komunikuje přínosy projektu napříč celou firmou,
  • argumentuje využití finančních, personálních a dalších zdrojů a prostředků vrcholovému vedení.
1.2. Funkční náplň pro Self Service Business Intelligence
 • pokud úlohy a aplikace SSBI mají pouze izolovaný charakter , nikoli na úrovni celého podniku, pak je řízení projektu zcela minimalizované a sponzor projektu není obvykle ani jmenován .
2. Sponzor BI projektu – potřebné znalosti
 • znalost podnikové kultury , podnikové hierarchie a potřeb v rozvoji řízení podniku,
 • schopnost reálně vyhodnocovat specifikované požadavky uživatelů na BI, resp. BA z pohledu formulované podnikové strategie (DQ001A ) a informační strategie (D001A ),
 • pochopení základních principů BI (F400 ), resp. SSBI (F455 ), jejich efektů a omezení ,
 • obdobně schopnost pouze rámcového posouzení možností a problémů dalších relevantních typů aplikací, jako součástí celého komplexu BA , kam ve vztahu k pozici sponzora zejména patří :
  • Dolování dat (F413 ),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ),
  • Prediktivní analýza, PA (F454 ),
  • Big Data Analytics (F457 ),
  • Mobilní BI (F460 ),
  • Competitive Intelligence, CI (F481 ),
 • základní znalosti metod projektového řízení , např. PRINCE2, Projects in Controlled Environments (M402 ), PMBOK, Project Management Body of Knowledge (M401 ),
 • znalosti metod podnikového řízení , zejména řízení jeho výkonnosti a ekonomiky , tj.:
  • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
  • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
  • Manažerské účetnictví (M033 ),
  • Controlling (M034 ),
  • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
  • Total Cost of Ownership (M037 ),
  • Metody řízení investic (M038 ),
  • Value Based Management (M039 ),
 • znalosti odpovídající legislativy, interních předpisů a směrnic ve vztahu k charakteru a obsahu projektu.