Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení prodeje a nákupu IT služeb
Řízení prodeje a nákupu IT služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG104
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení prodeje a nákupu IT služeb“ – přehled

Jedním z hlavních vstupů a výstupů těchto úloh jsou proto smlouvy SLA a obchodní dokumenty. Specifickou úlohou je v této skupině příprava a zajištění výběrových řízení na dodavatele IT služeb a s nimi spojených produktů. Do této skupiny patří následující úlohy:

 • Řízení prodeje IT služeb externím zákazníkům, jako zvláštní obchodní komodity (U131A ), a to v kontextu ostatních obchodních, resp. prodejních aktivit podniku (TGQ100 ),
 • Řízení vztahů s dodavateli IT , tj. zejména pravidelné hodnocení kvality jejich služeb, kvality vztahů a případných problémů s podnikovými útvary apod. (U132A ),
 • Řízení nákupu IT služeb, tj. výběr IT služeb, specifikace poptávek, objednávek, obchodní jednání s poskytovateli IT služeb apod. (U133A ), které se primárně váže na koncepci sourcingu (U035A ),
 • Výběrové řízení na dodavatele IT služeb – s rozlišením na výběrová řízení v komerční sféře (U134A ) a ve veřejné správě, kde mají výběrová řízení specifická legislativní pravidla.
2. Účel a zaměření skupiny úloh "Řízení prodeje a nákupu IT služeb"

Skupina úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb je zaměřena na obchodní aktivity spojené s prodejem a nákupem IT služeb.

3. Scénáře - otázky, problémy:
 • U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele (S141 ),
 • U kvalitních IT služeb lze realizovat jejich prodej jako obchodní komodity (S142 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh:

Úlohy skupiny jsou ovlivněny především faktory skupiny Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely, např. pro posuzování sourcingu nebo cloudu (FG100 ) a faktory IT aplikací (FG300 ).

5. "Řízení prodeje a nákupu IT služeb" v kontextu podnikového řízení:
 • Úlohy skupiny Řízení prodeje a nákupu IT služeb se organizačně a metodicky váží především na úlohy obchodních aktivit podniku, tedy Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) a Řízení nákupu (TGQ150 ).
 • Úlohy Řízení nákupu IT služeb a Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb navazují bezprostředně zejména na úlohu Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).
 • Ekonomické charakteristiky nakupovaných a prodávaných IT služeb a produktů se vyhodnocují a plánují v úlohách domény Řízení IT ekonomiky (DO300 ) a na úrovni celého podniku ve skupině úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ).
 • Výsledky skupiny úloh se promítají do úloh domény Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ), a to zejména podle jednotlivých typů aplikačních projektů.
6. Aplikace

Úlohy ve skupině podporují aplikace Strategie sourcingu (A004A ), Hodnocení IT služeb (A101A ), Analýzy plnění SLA (A102A ), Plánování portfolia IT projektů (A103A ) a Analýzy kvality IT služeb (A104A ).

7. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách:
 • Nákup a prodej IT služeb a produktů zajišťují na manažerské úrovni zejména Informační manažer (R101 ), Manažer IT služeb (R102 ) a Manažer rozvoje IT (R104 ).
 • Obchodní stránku úloh zajišťuje obvykle Specialista v oblasti nákupu a prodeje IT produktů a služeb (R201 ), ekonomické otázky řeší v této oblasti Ekonom IT (R202 ).
 • Soulad skupiny úloh s celopodnikovými obchodními aktivitami řídí Manažer obchodu (RQ004 ) a Manažer marketingu (RQ003 ), posuzování a schvalování nákupů a prodejů IT je v působnosti Finančního manažera (RQ002 ), investice většího rozsahu do IT posuzuje rovněž Generální manažer (RQ001 ), případně celý manažerský tým (RGQ00 ).
8. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Ve skupině úloh se vychází z plánovacích dokumentů - Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ).
 • Výstupem je Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ) a Dokumenty výběrových řízení (DSG130 ).
9. Metriky

V úlohách skupiny se nejčastěji uplatňují Metriky plánování IT služeb (ISG120 ), Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ) a Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).

10. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ) a na dimenzích ekonomiky IT (DIG200 ).
 • Na celopodnikové úrovni se využívají dimenze skupiny Externí partneři podniku (DIGQ10 ) a pro některé účely i dimenze Podniková organizace (DIGQ01 ).
11. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text ke skupině úloh a k jejím úlohám (PDF).

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.