Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení portfolia projektů
Řízení portfolia projektů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG103
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení portfolia projektů“ – přehled

Hlavní důraz, na rozdíl od řízení jednoho projektu, je zaměřen na dosahování a podporování cílů stanovených podnikovou a informační strategií. Tj. základem celé skupiny úloh je zajištění a verifikace transformace podnikové strategie do jednotlivých realizačních projektů. Vymezení projektu je například dle PMBOK následující: „Projekt je dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt nebo službu". Pro projekt jsou podstatné tyto charakteristiky:

 • cíl - nový produkt/služba,
 • časové omezení a vynaložení úsilí (lidských zdrojů, výrobních kapacit, peněz atd.).

Projekt se od podnikového procesu odlišuje unikátností a dočasností. Projekt znamená aktivitu plánovanou, řízenou a kontrolovanou (project management). Realizační projekty jsou např. projekty implementace SW, příprava nové informatické služby, řešení větších úprav do stávajících informačních systémů, úprava a doplnění stávající infrastruktury apod. Je třeba jasně vymezit vztah mezi projektem a IT službou, jak dokumentuje obrázek . Do skupiny úloh patří tyto úlohy:

 • Specifikace požadavků na IT projekty , jejich kategorizace a evidence (U121A ),
 • Plánování a zařazování projektů pro realizaci, (U122A ) - dle stanovených priorit stanovených v informační strategii v úloze (U041A ),
 • Řízení a koordinace realizace projektů , řízení návazností a vazeb mezi řešenými projekty i již provozovanými aplikacemi (U123A ),
 • Ukončení, případně vyřazení projektu a jeho rámcové vyhodnocení v kontextu všech řešených projektů (U124A ) - detailní hodnocení uzavíraného projektu je ve skupině úloh Řízení projektu (TG401 ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh "Řízení portfolia projektů"

Cílem skupiny úloh Řízení portfolia projektů je řízení a koordinace souběžně realizovaných projektů s ohledem na existující zdroje.

3. Scénáře - otázky, problémy řízení portfolia projektů:
 • Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby (S114 ),
 • U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele (S141 )
4. Faktory ovlivňující průběh úloh

Úlohy skupiny jsou ovlivněny především faktory IT aplikací (FG300 ).

5. "Řízení portfolia projektů" – v kontextu řízení IT
 • Úlohy skupiny Řízení portfolia projektů navazují především na úlohy v doméně strategického řízení IT (DO000 ).
 • Návrhy IT projektů musí respektovat specifika úloh definovaných ve skupinách úloh domény IT v řízení podniku (DOQ00).
 • Na výsledky skupiny úloh navazuje skupina úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
6. Aplikace

Úlohy ve skupině podporuje aplikace Plánování portfolia IT projektů (A103A ).

7. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Na realizaci úloh skupiny Řízení portfolia projektů se podílejí zejména Analytici, systémoví analytici (RG300 ), hlavní zodpovědnost má Manažer projektového portfolia (R111 ).
 • Na uživatelské straně se podle potřeby na návrzích a schvalování projektů se účastní manažeři podniku (RGQ00 ), zejména generální manažer (RQ001 ), finanční manažer, CFO (RQ002 ) a podle potřeby i klíčoví uživatelé (RQ032 ) a vlastníci byznys procesů (RQ033 )
8. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Ve skupině úloh se využívají především Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ) a Dokumenty výběrových řízení (DSG130 ).
9. Metriky
 • Pro skupinu úloh se využívají hlavně Metriky plánování IT služeb (ISG120 ).
10. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ) a na dimenzích podnikové organizace (DIGQ01 ).
11. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text ke skupině úloh a k jejím úlohám (PDF).

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.