Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Návrh a realizace IT služeb
Návrh a realizace IT služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG101
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Návrh a realizace IT služeb“ – přehled

Skupina úloh Návrh a realizace IT služeb zahrnuje aktivity, které jsou spojeny s životním cyklem IT služby . Představuje úlohy odpovídající základním krokům v životním cyklu služby. Dílčí otázky spojené se zajištěním IT služeb, jako je zajištění jejich kvality, bezpečnosti atd. jsou pak náplní dalších speciálně zaměřených skupin úloh. Do této skupiny patří následující úlohy :

 • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb , tj. databáze se základními charakteristikami všech realizovaných, řešených i plánovaných IT služeb (U101A ),
 • Návrh IT služby , její funkcionality, provozních a dalších charakteristik (U102A ),
 • Vytvoření, resp. implementace IT služby (U103A ),
 • Testování IT služby , vlastními i externími kapacitami (U104A ),
 • Příprava a uzavírání smlouvy o poskytování IT služby, SLA , Service Level Agreement (U105A ),
 • Zavedení/aktivace IT služby do běžného provozu, vlastními i externími kapacitami (U106A ),
 • Ukončení/deaktivace IT služby a její vyřazení z katalogu IT služeb (U107A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh "Návrh a realizace IT služeb"

Účelem skupiny úloh je katalogizovat, definovat, testovat a zavádět IT služby do podnikového řízení a současně na jejich základě vytvářet základnu pro řízení IT podniku.

3. Scénáře - otázky, problémy ve vztahu k návrhu a realizaci IT služeb:
 • Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby (S101 ),
 • Podnik se připravuje na uskutečnění komplexního auditu IT (S104 ),
 • Je nutné vytvořit kvalitní katalog IT služeb (S111 ),
 • Je třeba podávat vedení firmy informace o kvalitě IT služeb a plnění SLA (S112 ),
 • Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat (S113 ).
4. „Návrh a realizace IT služeb“ – v kontextu řízení IT
 • Úlohy skupiny Návrh a realizace IT služeb navazují především na úlohy v doméně strategického řízení IT (DO000 ).
 • Návrh jednotlivých IT služeb má korespondovat i s byznys úlohami definovanými ve skupinách úloh domény IT v řízení podniku (DOQ00).
 • Na výsledky skupiny úloh navazují skupiny úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
5. Faktory ovlivňující průběh úloh:
 • Úlohy skupiny jsou ovlivněny především faktory IT aplikací (FG300 ).
6. Aplikace:

Úlohy ve skupině podporují aplikace Hodnocení IT služeb (A101A ).

7. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Na realizaci úloh skupiny Návrh a realizace IT služeb se podílejí zejména Analytici, systémoví analytici (RG300 ) a Vývojáři (RG400 ), hlavní zodpovědnost má manažer IT služeb (R102 ).
 • Na uživatelské straně se podle potřeby na návrzích podílejí zejména klíčoví uživatelé (RQ032 ) a vlastníci byznys procesů (RQ033 )
8. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Ve skupině úloh se využívají především Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ).
 • Na výstupu je především katalog IT služeb (D111A ) a smlouvy SLA (D103A ).
9. Metriky
 • Pro skupinu úloh se využívají hlavně Základní metriky IT služeb (ISG100 ).
10. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ) a na dimenzích podnikové organizace (DIGQ01 ).
11. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text ke skupině úloh a k jejím úlohám (PDF).

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.