Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Návrh IT služby
Návrh IT služby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U102A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Bazala, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Návrh IT služby“ – cíl, účel

Cílem úlohy je navrhnout obsah a celkové vymezení služby, která by měla maximální přínos pro uživatele.

2. Obsah úlohy

Návrh služby představuje vymezení základních charakteristik každé jednotlivé dílčí služby a jejich odsouhlasení jejich poskytovateli a uživateli.

3. Vstupy a výstupy úlohy

Na vstupu úlohy je Katalog IT služeb (D111A ) a Procesní dokumentace podniku (DQ003A ). Na výstupu je aktualizovaný Katalog IT služeb (D111A ) a Analytická a provozní dokumentace IT služby (D116A ).

4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Je třeba mít správně zpracované vstupní dokumenty (katalog služeb a katalog požadavků),
 • Vedení podniku musí podporovat využití služeb v byznys procesech,
 • Návrh služby musí co nejlépe reflektovat očekávání uživatelů, zahrnout mimo nasbíraných požadavky i ty nevyřčené

5. Doporučené praktiky
 • Analýzou Katalogu služeb se zjišťuje, jestli již v rámci podniku není využívání podobná služba, případně služba, kterou by bylo možné využít jako součást služby nové.
 • Katalog požadavků je hlavním zdrojem informací o tom, jak by daná služba měla vypadat a jakou funkcionalitu by měla poskytovat. Výrazně se doporučuje takto vytvořenou koncepci služby znovu konzultovat s uživateli a vlastníky byznys procesů pro kontrolu správnosti a účelnosti takto navržené funkcionality služby.
 • Je nutné jasně stanovit role jednotlivých uživatelů a jejich přístupová práva k jednotlivým funkcím služby.
 • IT zdroje nutné k provozu služby (HW vybavení, SW vybavení a personál), charakter jejich vlastnictví (interní, externí) a požadavky na jejich kvalitu se v návrhu určí jen vzhledem k rozhraní služby a jejímu napojení na okolní systémy provozovatele a zákazníků.
 • Kapacita a škálovatelnost služby odkazuje na rozsah, v jakém bude služba využívána a možnosti jejího rozšíření, zejména z hlediska počtu uživatelů a výkonu, včetně predikcí jejího vývoje.
 • Lokální dostupnost odkazuje na možnosti přístupu ke službě prostřednictvím připravených pracovních stanic, s možností vzdáleného přístupu ke službě. Opět by mělo být stanoveno, jak lze ke službě přistupovat, za pomoci jakých technologií, verzí SW, apod. Dostupnost časová odkazuje na dobu provozu služby.
 • Při plánování rozsahu a lokální dostupnosti je vhodné porovnat požadavky s nabídkou infrastrukturních a platformních služeb z katalogu služeb nebo na trhu.
 • Je nutné analyzovat právní předpisy, týkající se dané služby, například Zákon o ochraně osobních údajů.
 • Je nutné stanovit bezpečnostní politiku služby. Musí být stanovena přesná bezpečnostní pravidla, jejichž dodržování musí být ošetřeno jak na technologické úrovni, tak sankcemi v případě porušení pravidel.
 • Cíle služby by měly být charakterizovány jak slovně, tak zejména prostřednictvím metrik, měl by být také stanoven způsob, jakým se tyto metriky budou měřit a vyhodnocovat.
 • Je třeba stanovit přehled nákladů na zavedení služby a vytvořit ucelený rozpočet služby.
 • Je třeba vytvořit strategii dalšího rozvoje služby, tj. přehled dalších požadavků, funkcionality a dalších atributů,

6. “Návrh IT služby“ - klíčové aktivity

6.1. Analýza požadavků na novou službu

Funkční požadavky, požadavky na uživatelské rozhraní, návaznosti na ostatní služby, požadavky na dostupnost a výkonnost služby,

6.2. Analýza katalogu služeb

Účelem je porovnat záměr IT služby se službami z katalogu a portfolia služeb a určit, zda se nová služba nebude překrývat s již existující službou

6.3. Formulace cílů služby

Kde bude přidaná hodnota služby pro zainteresované strany, jaký bude způsob vyhodnocování efektů služby a kalkulace plánovaných přínosů

6.4. Stanovení funkcionality služby

Navržená funkcionalita musí být ohodnocena předběžným plánem nákladů budoucího provozu a rozvoje a porovnána s plánovanými přínosy

6.5. Stanovení dalších nároků na službu

Kapacita služby, škálovatelnost, konkrétní technologie (pokud je to nutné), bezpečnost, znalosti (personálu a uživatelů)

6.6. Strategie provozu služby

Určení, zda je výhodnější provozovat službu vlastními silami nebo externě, a to na základě rešerše existujících služeb na trhu, jejich parametrů a nákladů na pořízení a provoz

6.7. Zpracování návrhu služby do detailní dokumentace služby

Detailní rozpočet provozu a předběžná kalkulace zavedení, plán budoucího rozvoje a rozpracování metrik služby a způsobů jejich vyhodnocení