Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Příprava a uzavírání SLA
Příprava a uzavírání SLA
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U105A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Příprava a uzavírání SLA“ – cíl, účel

Cílem úlohy je připravit všechny potřebné podklady pro přípravu SLA a následně SLA vytvořit, dohodnout a uzavřít.

2. Obsah úlohy

Příprava a uzavírání smlouvy o poskytování služby – SLA, Service Level Agreement zahrnuje kompletní obsahovou přípravu SLA pro jednotlivé útvary, případně externí partnery. Smlouva přesně specifikuje dodávanou službu a obchodní a technické podmínky dodání. Může být vytvořena buď pro jednu službu z katalogu služeb, resp. může sdružovat několik provázaných služeb z katalogu (tzv. balíčkování služeb).

3. Vstupy a výstupy úlohy

Na vstupu úlohy je Katalog IT služeb (D111A ) a Analýza IT dodavatelů (D121A ), na výstupu je Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ).

4. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Existuje zájem vedení podniku na zvýšení disciplíny při zajišťování služeb jak na straně poskytovatelů IT služeb, tak jejich uživatelů,
  • Je definována potřeba převést vztahy mezi IT útvarem a uživatelskými útvary na ekonomický základ,
  • Jsou nastavena pravidla pro vytváření a uzavírání SLA mezi zúčastněnými stranami

5. Doporučené praktiky
  • Je účelné připravovat SLA pouze v rozsahu odpovídajícím potřebám a složitosti informatiky podniky, není účelem vytvářet vždy SLA v co největším rozsahu,
  • Je třeba vytvořit standardní strukturu SLA podle konkrétních podmínek podniku a tu naplňovat,
  • Je třeba rozhodnout, mezi kterými subjekty budou SLA uzavírány (mezi podnikem a externími poskytovateli, mezi IT útvarem a uživatelskými útvary apod.).
  • Je účelně v cca ročních nebo (podle potřeby kratších) periodách vyhodnocovat stav SLA, způsob jejich použití, jejich plnění a podle toho strukturu i obsah SLA upravovat.

6. “Příprava a uzavírání SLA“ - klíčové aktivity

6.1. Analýza vstupní dokumentace služby, resp. služeb

Dokumentace návrhu IT služby a dokumentace technického zajištění

6.2. Vytvoření prvotního návrhu SLA

Dle standardní struktury podnikových SLA

6.3. Specifikace konkrétních parametrů SLA

Dle požadavků uživatelských útvarů a možností poskytovatelů služeb, jako např. funkcionalita, dostupnost služby, cena služby, sankce, bonusy atd.

6.4. Projednání navržené SLA

S vedením zákazníka, uživatelského útvaru a s poskytovatelem služby

6.5. Odsouhlasení a uzavření SLA

Finální kompletace SLA a podepsání jednotlivými stranami.

7. Obsah balíčku ke stažení
  • dokument D103A : SLA,
  • text TX0206: Šubrta, V.: Metody dynamických úprav SLA pro cloudové služby

8. Poznámky, reference

Kotter, J.P. - Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace - (Management Press 2000) - ISBN8072610155,

TOGAF: Architecture Development Method - (The_Open_Group ),

Hladík, M. - Podniková architektura v procesu strategické změny - (VŠE 2013), kap. 4.