Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Technická příprava výroby
Technická příprava výroby
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ510XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Technická příprava výroby“ - přehled úloh
 • Evidence: Evidence technické přípravy výroby, TPV - (UQ511AXMN ) - zpracování požadavků na výrobní zakázku - vytváření a aktualizace databází kusovníků, kusovníkových položek, jejich vazeb, výkresů, technologických postupů, normativní základny, kapacit a dalších charakteristik výrobních středisek a další,
 • Transakce: TPV – technická příprava výroby - (UQ512AXMN ) – znamená technickou a organizační přípravu jednotlivých výrobků a celého výrobního procesu, a to přípravu a vývoj zcela nových výrobků, tak i přípravu provozní spojenou obvykle se změnami výrobků a změnami v systému výroby.
 • Reporting: TPV - standardní reporting - (UQ513AXMN ).
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se technická příprava výroby, TPV" (SQ511XMN ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • T PV zahrnuje:
  • konstrukční přípravu výroby - zpracování návrhu výrobku a konstrukční řešení výrobku a jeho ověření na prototypu, zpracování všech detailních informací o výrobku – použitých materiálech, funkční specifikaci výrobku, technických podmínkách výroby atd.,
  • technologickou přípravu výroby – zpracování podrobných technologických postupů (DQ506AXMN ) a všech normativů spotřeby materiálu, pracnosti (DQ506BXMN ), normativů operativního řízení výroby, příprava technologických výkresů, rozpisek materiálů, montážních schémat, specifikace požadavků na vývoj a přípravu nářadí, přípravků a nástrojů, určení nároků na kapacity výrobních středisek (DQ506CXMN ),
  • organizační přípravu výroby – zahrnuje specifikaci celého výrobního procesu, materiálových toků, zajištění dodavatelských a kooperačních vztahů, určení specifických zařízení.
 • Účelem skupiny úloh je:
  • připravit kvalitní technickou a technologickou dokumentaci výrobků,
  • připravit podklady pro nákup na základě objemu výroby a příslušných kusovníků,
  • připravit podklady pro řízení kooperací s výrobními partnery,
  • udržovat celý systém norem, technické dokumentace a dokumentace technologických postupů pro řízení výroby.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Základním faktorem je charakter výrobního podniku - Výroba (F007 ),
 • TPV je ovlivněno kvalitou a způsobem využití faktorů definovaných na aplikační úrovni IT - celopodnikových aplikací, ERP (F300 ) a specifickými aplikacemi pro podporu konstrukce a přípravy výroby, CAD .
5. „Technická příprava výroby“ – vazby na ostatní oblasti podnikového řízení
 • Řízení výroby:
  • Úlohy TPV navazují na plánování výrobních zakázek (TGQ500XMN ) a váží se dál na úlohy operativního řízení výroby (TGQ520XMN ) a dílenského řízení výroby (TGQ530XMN ),
  • Řízení prodeje (TGQ100 ),
  • dle Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ) – se připravuje podrobná specifikace výrobních zakázek (UQ512AXMN ),
 • Řízení nákupů (TGQ150 ):
  • dle specifikace výrobních zakázek (UQ512AXMN ) – požadavky z výroby na nákup, resp. Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ):
  • specifikace výrobní zakázky (UQ512AXMN ) - určuje požadavky na zajištění skladových transakcí (UQ202A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • specifikace výrobní zakázky (UQ512AXMN ) - určuje požadavky na kapacity pracovišť,
 • Řízení IT:
  • specifikace nároků na projekty a aplikace pro TPV – Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ), Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).
6. Účast rolí pracovníků na úlohách „TPV“
 • Za TPV má obvykle hlavní zodpovědnost manažer výroby (RQ006 ) a technický manažer (RQ011 ).
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
 • Technologické postupy (DQ506AXMN ),
 • Normy, normativní základna (DQ506BXMN ),
 • Výrobní střediska (DQ506CXMN ),
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN),
 • Výkazy ve vztahu k TPV (DQ522AXMN).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.