Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence technické přípravy výroby, TPV
Evidence technické přípravy výroby, TPV
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ511AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence technické přípravy výroby, TPV:
 • Vytvářet a především udržovat aktualizované veškeré výrobní dokumenty, dokumentaci přípravy výroby,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ511XMN ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
 • Technologické postupy (DQ506AXMN ),
 • Normy, normativní základna (DQ506BXMN ),
 • Výrobní střediska (DQ506CXMN ),
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN).
3. Funkce, aktivity:
 • Evidence kusovníků, kusovníkových položek a kusovníkových vazeb (DQ505AXMN ) :
  • Stavebnicový kusovník - představuje strukturu výrobku nebo vyráběné součásti je pouze na úrovni o 1 stupeň níže.
  • Strukturní analytický kusovník - je celá struktura výrobku nebo vyráběné součásti a zachycuje všechny přímo i nepřímo vstupující položky. Vstupující součásti jsou zobrazeny tolikrát, kolikrát se vyskytují ve struktuře, je zde také určeno množství nižší součásti do vyšší podle výrobních.
  • Strukturní přehled - jsou všechny vyšší položky, do kterých zadaná položka vstupuje přímo i nepřímo.
  • Inverzní kusovník na celý sortiment - všechny nižší položky - nakupované i vyráběné, přímo vstupující v jednom výrobním stupni do vyšších vyráběných položek.
  • Souhrnný kusovník - obsahuje všechny přímo i nepřímo vstupující součásti již v agregované podobě. Každá součást je v přehledu obsažena pouze jednou a množství se sčítá za všechny shodné součásti vyskytující se ve výrobku (včetně ocenění). U nakupovaných položek je použito ocenění ve výši ceny materiálu, u vyráběných ve výši jednicových mzdových nákladů.
 • Specifikace technologických postupů (DQ506AXMN ) - zahrnují operace technologického postupu, přípravky na operace, nářadí na operaci technologického postupu, tabulky manipulačních časů, časy výrobních operací, postupy technologické přípravy zakázek,
 • Vytváření a aktualizace normativní základny (DQ506BXMN ) – zahrnuje tyto základní druhy norem:
  • Technickohospodářské normy spotřeby materiálu (IQ6021XMN ) - určení čisté spotřeby materiálu tj. množství materiálu ve vztahu k výrobním operacím.
  • Normy zásob (IQ6022XMN ) – rozlišují normy zásob nakoupeného materiálu, nedokončené výroby a polotovarů a zásob hotových výrobků. V praxi se uplatňují a eviduji různé druhy norem zásob, detailněji metrika (IQ6022XMN ), a to pojistná zásoba, technická zásoba, sezónní zásoba, havarijní zásoba, maximální zásoba, minimální zásoba, objednací zásoba, nevyužitá zásoba.
  • Normy ztrát a mank (IQ6023XMN ) – jako objem zdůvodněného úbytku na jednotku zásob,
  • Kapacitní normy (IQ6024XMN ) – obvykle zahrnují normy využitelného časového fondu, normy výkonnosti – v jednotkách výroby, resp. výkonů, normy celkové kapacity,
  • Normy spotřeby času , resp. výkonové normy (IQ6025XMN ),
 • Specifikace výrobních středisek (DQ506CXMN ), tj. provozů, dílen a jednotlivých pracovišť a jejich vybavenosti a kapacitních charakteristik,
 • Evidence výkresů a rozpisek materiálů (DQ507AXMN),
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN) probíhajících výrobních zakázek a hodnocení vlivů na technickohospodářské normy..
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat pro potřeby přípravy a řízení výroby v čase a místě,
  • vysoké úrovně konsolidace , především o kusovníkových položkách, technologických postupech, kapacitách pracovišť, normách atd.,
  • zpřístupnění a využití dat z heterogenních zdrojů a v různých formátech dat (strukturovaná data, grafická, výkresy, atd.).
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • zajištění provázanosti systémů CAD na ostatní podnikové aplikace, zejména ERP a specializované systémy,
  • pro definování operací na strojích a zařízeních - aplikace work-flow (F508 ), včetně zajištění vazeb na příslušnou technickou a projektovou dokumentaci,
  • využití systému pro správu dokumentů – DMS (F504 ) pro řešení technické a technologické dokumentace.