Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Controlling
Controlling
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ090
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Controllig“ – přehled:
 • Úlohy převážně transakčního charakteru vyvolané událostí typu požadavek odborného útvaru,
 • Úlohy mající analytický nebo plánovací charakter spouštěné většinou časovou událostí.
1.1. Úlohy transakční
 • událost: provedené účetní operace, nebo požadavky útvarů na controlling,
 • aktualizace podkladů pro controllingové analýzy a plány, vyhodnocování podnikových ukazatelů (UQ092A ).
1.2. Úlohy na základě stanovených časových termínů
 • Podnikový controlling představuje i úlohy obvykle realizované na základě stanovených časových termínů (např. na závěr měsíce, na začátku týdne apod.), nebo funkce vyvolané požadavkem úloh ostatních oblastí podnikového řízení (prodeje, nákupu apod.). Do těchto úloh patří:
  • analýzy v rámci controllingu , zejména analýzy nákladů podle různých hledisek (UQ094A ),
  • plánování a rozpočtování v rámci controllingu , tj. plánování naturálních a finančních ukazatelů ve vzájemných vazbách (UQ095A ),
  • zajištění organizace a správy controllingu , tj. např. potřebné úrovně controllingových výkazů a reportů a další (UQ096A ).
2. Podstata a účel skupiny úloh „Controlling“

Controlling bývá definován různými překlady a slovními rozbory anglického výrazu „to control“ – kontrolovat, řídit. Controlling představuje samostatný systém řízení a je spojen s neustálým rozvojem a vývojem, který je zapříčiněn změnami ve stylu řízení podniku. Dochází k individuálnímu přizpůsobování výkonů dle požadavků zákazníkům, zkracování životního cyklu výkonů, poskytování rozsáhlého množství doprovodných služeb. To vše zvyšuje složitost vazeb procesů uvnitř podniku a komplikuje efektivitu řízení a rozhodování pro manažery. Je proto kladen důraz na systémové propojení plánování a kontroly, koordinace procesů a informační podporu. Je pracovní náplní osoby, která je v podniku označována za controllera (RQ054).

„Původním účelem controllingu je koordinace systému řízení pro zajištění vnitřní a vnější harmonizace a zajištění informací. Controlling doplňuje a integruje management jak v koncepčním, funkcionálním a institucionálním smyslu, tak i v personálním smyslu (při vytvoření vlastních míst controllerů). Controllingová filozofie (software) a infrastruktura (hardware) jsou sloupy doplnění řízení. S jejich pomocí bude možné dostat pod kontrolu komplexnost řízení podniku.“(Eschenbach, Siller 2012, str. 37).

Různé úhly pohledu na controlling představuje následující souhrn:

 • Způsob myšlení - snaží se nastavit a korigovat jednání v podniku směrem k dosažení cíle a přezkoumání jeho dosažení.
 • Subsystém řízení - je chápán jako poradce, podpora řízení.
 • Způsob práce - označuje profesionální, systematické a problémům adekvátní metody užitečného přístupu.
 • Proces - stanovuje pracovní činnosti v rámci controllingu a vzájemné působení s manažery jednotlivých úrovní řízení a také s jednotlivými oborovými pracovníky, ale i s externími pracovníky třetích stran, jako jsou například auditoři.
 • Nástroj, prostředek k možnosti správného rozhodování pro manažery, resp. konzumenty návrhů a doporučení controllingu.
 • Koncepce – je považován za soubor cílů, myšlenek, záměrů, funkcí a jejich vztahů s jinými funkcemi.
 • Instituci – oddělení v podniku a jeho organizační umístění a vymezení pravomocí.
 • Jednající osoby, tedy controlleři, u kterých je zkoumán jejich způsob chování a nastavení jejich kompetencí. (Eschenbach, Siller 2012, str. 38).

Účelem skupiny úloh „Controlling“ je:

 • zajistit komplexní analýzy a plánování napříč celým podnikem, např. analýzy nákladů, podle různých hledisek,
 • vytvářet kvalitní podklady pro řízení zejména v oblasti finanční, obchodní a personální.
3. Faktory ovlivňující průběh úloh

Uvedené úlohy jsou z pohledu IT ovlivněny následujícími faktory, a to:

 • většinou faktorů ve skupině Byznys prostředí (FG000 ), např. Podniková kultura (F050 ),
 • pro analýzy a plánování v rámci controllingu - faktory aplikací business intelligence a jeho komponent (FSG400 ).
4. „Controlling“ – v kontextu podnikového řízení
 • Do úloh controllingu vstupují informace z většiny oblastí podnikového řízení zejména: finančního řízení (TGQ050 ), řízení prodeje (TGQ100 ), řízení nákupu (TGQ150 ), řízení skladů (TGQ200 ), personální řízení (TGQ250 ), řízení majetku (TGQ300 ) a další.
5. Metriky pro „Controlling“
 • Metriky controllingu mají na jedné straně charakter základních finančních metrik (ISGQ00 ) a na druhé straně metrik z dalších oblastí podnikového řízení, zejména řízení prodeje (ISGQ10 ), marketingu (ISGQ20 ), personalistiky (ISGQ50 ) a majetku (ISGQ56 ).
6. Dimenze
 • Analýzy a plánování controllingu se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích ekonomických (DIGQ05 ), na dimenzích obchodních (DIGQ30 ) a dimenzích majetkových (DIGQ45 ), případně dimenzích výrobních (DIGQ53).
7. Účast rolí pracovníků na úlohách „Controllingu“
 • Úlohy controllingu zajišťují speciální role, a to Controller (RQ054) a Treasurer (RQ055), hlavní zodpovědnost má obvykle finanční ředitel, CFO (RQ002 ).
8. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • V rámci controllingu se většinou využívají zejména finanční dokumenty (DSGQ05 ).
9. Poznámky, reference
 • ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. 2012
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.