Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Realizace prodejních transakcí
Realizace prodejních transakcí
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ102A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-25
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Prodejních transakcí:
 • Zajistit co nejefektivnější realizace prodejních transakcí, resp. činností v rámci obchodního případu Prodej , příprava a zpracování obchodních dokumentů prodeje,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 )a specifické otázky ve scénářích (SQ100 ) a (SQ101 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Prodejní objednávka (DQ101B ),
 • Dodací list vydaný (DQ101F ),
 • Plány a odhady objemu prodeje (DQ111A),
 • Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ),
 • Prodejní faktura (DQ101C ),
 • Inkaso a inkasní kalendáře (DQ060A),
 • Účtovaná prodejní objednávka (DQ101E ), .
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Řízení zákaznických požadavků - obsahem je evidence a řízení požadavků zákazníka na zboží, služby a případně výrobu, jejich technické parametry, nároky na servis. Zahrnuje rovněž specifické požadavky zákazníků (nároky na smlouvu, na garance, na zajišťování servisu apod.). Součástí dat úlohy jsou také znalosti o zákaznících a jejich produktech. Principy řešení úlohy jsou:
  • strukturovaná evidence specifických požadavků zákazníků (všeobecné požadavky, specifické požadavky na zakázku, průběžná elektronická aktualizace),
  • analýzy způsobilosti splnění a akceptace požadavků, stanovení potřebných opatření do interního prostředí,
  • evidence a řízení technické dokumentace (TD) - technický archív, uživatelé, dostupnost, změnové řízení, evidence zápůjček, náklady, stahování neplatné dokumentace,
 • Zpracování poptávek - v úloze se vyhodnocují informace vzhledem k poptávkám, tj. informace o zákazníkovi - jeho podnikatelské zaměření, adresa, bankovní spojení, kontaktní osoby a další. Provádějí se kontroly za všechny faktury zákazníka, včetně informací o jeho platbách, resp. o jeho platební morálce,
 • Příprava nabídek - vytváří se nabídka pro zákazníka (případně výběrové řízení), ve struktuře zadané zákazníkem . Aktivita zahrnuje i přepočet celkové hodnoty nabídky podle zařazených položek zboží do nabídky podle aktuálních ceníků, ev. přepočet podle aktuálního kursovního lístku na Kč. Informační systém musí:
  • poskytovat funkcionalitu pro přípravu nabídek zákazníkům, včetně řešení vazeb na hodnocení dostupných pracovních kapacit, zajištění materiálem a kapacit zařízení,
  • umožnit koordinaci přípravy nabídky mezi zainteresovanými útvary,
 • Zpracování prodejních objednávek - zahrnuje zpracování zákaznické objednávky, doplnění informací o zákazníkovi do databáze, nové kalkulace dodávky podle aktuálních ceníků, sledování a kontroly úvěrových limitů pro zákazníka a řešení situací, pokud zákazník jemu poskytovaný úvěrový limit přečerpal,
 • Příprava smluv - zahrnuje zpracování obchodních smluv podle konkrétních podmínek obchodního případu, doplnění dalších informací o zákazníkovi, kalkulace cen ve smlouvě přepočet celkové částky smlouvy a za všechny položky, ev. přepočet podle aktuálního kursovního lístku,
 • Příprava dodacích listů, faktur a celních dokladů - představuje vystavení a kalkulace faktury, přepočet celkové částky faktury za všechny položky, včetně slev a DPH ev. přepočet podle aktuálního kursovního lístku,
 • Příprava dobropisů - představuje zpracování tuzemských / zahraničních dobropisů i tuzemských / zahraničních vrubopisů, kalkulace cen po opravě množství, ceny, slev,
 • Rušení požadavku ze smlouvy - ruší se obchodní, resp. výrobní zakázka, provede se storno požadavku na nákup a zboží se na skladě odblokuje pro další prodej,
 • Zajištění smlouvy - u jednotlivých položek se dle situace sleduje přehled zboží zablokovaných na skladech pro položku smlouvy, případně zajišťující výrobní dávka, specifické požadavky na realizaci zajištění zakázky (způsob dodávek podle definovaných dodacích podmínek apod.),
 • Zpracování expedičního příkazu - vytvoření expedičního příkazu na zboží pro celou nebo určenou část zakázky,
 • Výpočty a vyhodnocení inkasního kalendáře - výpočet inkasního kalendáře na zakázku podle zadané platební podmínky.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti prodejních transakcí v místě i čase, tj. v místě zákazníků a dalších obchodních partnerů, v odloučených lokalitách atd.,
  • požadovaného počtu a objemu prodejních transakcí podle vývoje poptávky na trhu, tj. vysoké flexibility podniku vzhledem k situaci na trhu (svátky, dovolené apod.),
  • potřebné rychlosti reakcí podniku na podněty zákazníků – poptávky, požadavky, reklamace,
  • vysoké obsahové, formální, organizační i technologické úrovně prodejních operací, což zahrnuje obsahovou a formální úroveň obchodních dokumentů, organizační i technologickou kvalitu zajištění obchodních a kooperačních kontaktů,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti prodejních operací optimalizací zpracování dokumentů prodeje,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti prodejních operací, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní integrace prodejních transakcí, např. promítání prodejních dokumentů přímo do finančního řízení, plánovaného cash flow apod.,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) kompletně zajišťující průběh obchodního případu,
  • celý komplex aplikací elektronického podnikání , tj. zejména: Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ), Elektronická tržiště - e-Marketplace (F352 ), Elektronické aukce – e-Auctions (F353),
  • řízení vztahů k zákazníků - CRM (F371 ), které udržuje informace o průběhu prodejních operací a poskytuje potřebné informace zákazníkům o stavu zajištění jejich objednávek,
  • aplikace řízení podnikového obsahu ECM (FSG500 ), zejména optimalizací prodejních procesů na bázi aplikací workflow ,
  • mobilní aplikace (F550) umožňující efektivně realizovat prodejní operace přímo u zákazníka, v lokalitách mimo vlastní podnik.