Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Elektronická tržiště - eMarketplace
Elektronická tržiště - eMarketplace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F352
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Účel, smysl elektronického tržiště (

Elektronické tržiště jsou aplikace elektronického podnikání, které v prostředí internetu vytvářejí prostor pro uskutečňování mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí. Transakce se zde uskutečňují mezi mnoha obchodními partnery, tedy ve vazbách M:N. Elektronická tržiště lze rozdělit podle několika hledisek.

2. Obsahové vymezení faktoru

Pro vymezení je podstatné členění elektronických tržišť.

2.1. Podle typu obchodovaného produktu:
 1. Tržiště horizontální , která se orientují na obchodní partnery z různých sektorů ekonomiky a nejsou tedy zaměřena na konkrétní průmyslové odvětví. Nejčastějšími obchodovanými produkty jsou v tomto případě takové, které se nakupují téměř v každé firmě, jako kancelářské potřeby, výpočetní technika. Jako příklad lze uvést elektronické tržiště pro veřejnou správu Gemin.cz,
 2. Tržiště vertikální sdružují obchodní partnery s vymezenou obsahovou a obchodní orientací z jednoho sektoru ekonomiky (např. automobilový průmysl). Setkávají se zde výrobci a zákazníci, kteří si na tržišti obstarávají materiál a subdodávky potřebné pro výrobu jednoho typu, nejčastěji chemického, hutního nebo kovodělného průmyslu. Příkladem řízení dodavatelského řetězce firmy Siemens click4suppliers,
 3. Burzy neboli diagonální tržiště jsou určena k obchodování s pouze konkrétními komoditami nebo podporují specifický typ prodávajícího nebo kupujícího. Tato tržiště nabízejí svým zákazníkům specifické a na míru poskytované služby.

2.2. Podle subjektu, který na tržišti dominuje
 1. Tržiště nakupujícího , kde zakladatelem je nejčastěji jeden silný podnikatelský subjekt nebo spojení více subjektů, kteří jsou významnými odběrateli v daném odvětví. Účelem je získat co největší počet dodavatelů, kteří tak mají možnost realizovat velké objemy dodávek. Tento typ tržiště je také označován jako one-from-many e-tržiště a je těsně svázáno s procesy obstarávání (procurementu) nakupujícího. Příkladem je již zmíněné řešení firmy Siemens a jejích dodavatelů,
 2. Tržiště prodávajícího jsou zakládána dodavatelem určitého typu zboží, případně více dodavateli, kteří se svými produkty vhodně doplňují a nejsou tedy vzájemně v konkurenčním postavení. Účelem je snížení nákladů prodávajících, které tak může přilákat nové zákazníky. Tento typ tržiště je také označován jako one-to-many e-tržiště. Příkladem je řešení společnosti Dell,
 3. Neutrální tržiště se provozují nezávislými subjekty, které jsou vlastníky tržiště, ale samotných obchodů se většinou neúčastní a většinou také do obchodů nezasahují. Tato tržiště bývají otevřena všem potenciálním dodavatelům a odběratelům.

2.3. Podle způsobu členství

Určuje, které subjekty mohou na tržišti obchodovat. Získání členství je dáno podmínkami, např. registrací na daném tržišti, požadavky na dodávaný sortiment a jeho kvalitu, stabilitu a důvěryhodnost. Podle členství lze tržiště dělit na:

 1. Privátní tržiště - jsou určena pouze určité uzavřené skupině uživatelů, spojené např. i s podílem na vlastnictví tržiště,
 2. Veřejná tržiště , která jsou otevřená pro všechny subjekty se zájmem na něm obchodovat a nejsou spojena s jeho vlastnictvím. Jejich vlastníky jsou nezávislé subjekty, které tržiště provozují a řídí. Všechny firmy, které splní podmínky dané provozovatelem tržiště, mohou na tomto tržišti obchodovat. Příkladem je třeba Alibaba.

3. Aukce

Na e-tržišti se velmi často využívá mechanismu aukcí. Aukce je proces soutěže na trhu, ve kterém kupující vyžadují nabídky od prodávajících a opačně prodávající vyžadují nabídky od kupujících. Základní charakteristikou aukcí je to, že ceny produktů a služeb se určují dynamicky soutěží nabídek. Aukce se využívají zejména tam, kde standardní tržní mechanismy se jeví jako neefektivní. Elektronické aukce jsou navíc výhodné pro prodávající firmy obvykle zvýšením tržeb díky většímu počtu kupujících, kteří se rychle a snadno dostávají k potřebným informacím, a zkrácení celého obchodního cyklu. Nakupující firmy zase naopak získávají úspory z nižších cen v důsledku transparentnosti nabídek a větších možností porovnávání a posuzování jejich cenové úrovně. K často zmiňovaným aukčním mechanismům patří:

 1. Perspektivní aukce (forward e-auction), které jsou založeny na principu, že prodávající nabízejí své produkty a služby širokému okruh potenciálních nakupujících (zákazníků). Zákazníci předkládají své ceny za nabízená zboží a nejlepší nabídka vítězí. Tento typ hledání zákazníka se velmi často užívá v prodejním e-tržišti.
 2. Reversní aukce (reverse e-auction) jsou charakteristické tím, že v nich vystupuje jeden nakupující (zákazník), obvykle větší organizace požadující koupit určitý produkt nebo službu a která se tak snaží získat co nejvíce nabídek. Využívá se většinou pro větší objemy nákupů, vítězem je nejlepší nabídka. Tento typ hledání dodavatele se velmi často užívá v nákupním e-tržišti.

Uplatnění e-tržišť není jen doménou podniků včetně veřejné správy, uplatňuje se i v řešení vztahů C2C. Příkladem může být Aukro, eBay apod.

4. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Zkrácení doby cyklu celého procesu zásobování - od vzniku počáteční potřeby do jejího splnění,
 2. Snížení transakčních nákladů na všechny aktivity celého procesu zásobování, tj. nákladů na schválení, vyřízení objednávky atd.,
 3. Minimalizace chyb v objednávkách a dalších obchodních dokumentech,
 4. Snížení objemu zásob na základě zkrácení doby cyklu objednávek,
 5. Snížení cen nakupovaných produktů a služeb, např. standardizací produktů a efektivním výběrem dodavatelů, vzájemnou konkurencí dodavatelů, sdružováním nákupů,
 6. Nižší transakční náklady prodejce na prodejní operace,
 7. Redukce neautorizovaných, resp. neschválených nákupů nebo nákupů od neschválených dodavatelů,
 8. Provázání zásobování s navazujícími oblastmi řízení podniku, např. řízení financí,
 9. Rychle dostupné analýzy nákupů a s tím spojené hodnocení jednotlivých dodavatelů, optimalizace dílčích dodávek z pohledu objemu objednávaného zboží, dodavatelů, termínů dodávek apod.

5. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Podnik musí být na elektronickém tržišti zaregistrován,
 2. Způsob výměny dokumentů mezi partnery není přesně nastaven na jejich podmínky nebo požadavky.