Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Elektronická tržiště - eMarketplace
Elektronická tržiště - eMarketplace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F352
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-10-20
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Účel, smysl elektronického tržiště (
 • Elektronické tržiště jsou aplikace elektronického podnikání, které v prostředí internetu vytvářejí prostor pro uskutečňování mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí.
 • Transakce se zde uskutečňují mezi mnoha obchodními partnery, tedy ve vazbách M:N .
2. Obsahové vymezení faktoru
 • Pro vymezení je podstatné členění elektronických tržišť.
2.1. Podle typu obchodovaného produktu:
 • Tržiště horizontální, která se orientují na obchodní partnery z různých sektorů ekonomiky a nejsou tedy zaměřena na konkrétní průmyslové odvětví. Nejčastějšími obchodovanými produkty jsou v tomto případě takové, které se nakupují téměř v každé firmě, jako kancelářské potřeby, výpočetní technika. Jako příklad lze uvést elektronické tržiště pro veřejnou správu Gemin.cz,
 • Tržiště vertikální sdružují obchodní partnery s vymezenou obsahovou a obchodní orientací z jednoho sektoru ekonomiky (např. automobilový průmysl). Setkávají se zde výrobci a zákazníci, kteří si na tržišti obstarávají materiál a subdodávky potřebné pro výrobu jednoho typu, nejčastěji chemického, hutního nebo kovodělného průmyslu. Příkladem řízení dodavatelského řetězce firmy Siemens click4suppliers,
 • Burzy neboli diagonální tržiště jsou určena k obchodování s pouze konkrétními komoditami nebo podporují specifický typ prodávajícího nebo kupujícího. Tato tržiště nabízejí svým zákazníkům specifické a na míru poskytované služby.
2.2. Podle subjektu, který na tržišti dominuje
 • Tržiště nakupujícího , kde zakladatelem je nejčastěji jeden silný podnikatelský subjekt nebo spojení více subjektů , kteří jsou významnými odběrateli v daném odvětví. Účelem je získat co největší počet dodavatelů, kteří tak mají možnost realizovat velké objemy dodávek. Tento typ tržiště je také označován jako one-from-many e-tržiště a je těsně svázáno s procesy obstarávání (procurementu) nakupujícího. Příkladem je již zmíněné řešení firmy Siemens a jejích dodavatelů,
 • Tržiště prodávajícího jsou zakládána dodavatelem určitého typu zboží, případně více dodavateli, kteří se svými produkty vhodně doplňují a nejsou tedy vzájemně v konkurenčním postavení. Účelem je snížení nákladů prodávajících , které tak může přilákat nové zákazníky. Tento typ tržiště je také označován jako one-to-many e-tržiště . Příkladem je řešení společnosti Dell,
 • Neutrální tržiště se provozují nezávislými subjekty, které jsou vlastníky tržiště , ale samotných obchodů se většinou neúčastní a většinou také do obchodů nezasahují. Tato tržiště bývají otevřena všem potenciálním dodavatelům a odběratelům.
2.3. Podle způsobu členství
 • Určuje, které subjekty mohou na tržišti obchodovat. Získání členství je dáno podmínkami, např. registrací na daném tržišti, požadavky na dodávaný sortiment a jeho kvalitu, stabilitu a důvěryhodnost. Podle členství lze tržiště dělit na :
  • Privátní tržiště - jsou určena pouze určité uzavřené skupině uživatelů, spojené např. i s podílem na vlastnictví tržiště,
  • Veřejná tržiště , která jsou otevřená pro všechny subjekty se zájmem na něm obchodovat a nejsou spojena s jeho vlastnictvím. Jejich vlastníky jsou nezávislé subjekty, které tržiště provozují a řídí. Všechny firmy, které splní podmínky dané provozovatelem tržiště, mohou na tomto tržišti obchodovat. Příkladem je třeba Alibaba.
3. Aukce
 • Na e-tržišti se velmi často využívá mechanismu aukcí. Aukce je proces soutěže na trhu, ve kterém kupující vyžadují nabídky od prodávajících a opačně prodávající vyžadují nabídky od kupujících.
 • Základní charakteristikou aukcí je to, že ceny produktů a služeb se určují dynamicky soutěží nabídek.
 • Aukce se využívají zejména tam, kde standardní tržní mechanismy se jeví jako neefektivní . Elektronické aukce jsou navíc výhodné pro prodávající firmy obvykle zvýšením tržeb díky většímu počtu kupujících, kteří se rychle a snadno dostávají k potřebným informacím, a zkrácení celého obchodního cyklu.
 • Nakupující firmy zase naopak získávají úspory z nižších cen v důsledku transparentnosti nabídek a větších možností porovnávání a posuzování jejich cenové úrovně. K často zmiňovaným aukčním mechanismům patří:
  • Perspektivní aukce (forward e-auction), které jsou založeny na principu, že prodávající nabízejí své produkty a služby širokému okruhu potenciálních nakupujících (zákazníků). Zákazníci předkládají své ceny za nabízená zboží a nejlepší nabídka vítězí. Tento typ hledání zákazníka se velmi často užívá v prodejním e-tržišti .
  • Reversní aukce (reverse e-auction) jsou charakteristické tím, že v nich vystupuje j eden nakupující (zákazník) , obvykle větší organizace požadující koupit určitý produkt nebo službu a která se tak snaží získat co nejvíce nabídek. Využívá se většinou pro větší objemy nákupů, vítězem je nejlepší nabídka.
 • Tento typ hledání dodavatele se velmi často užívá v nákupním e-tržišti .
 • Uplatnění e-tržišť není jen doménou podniků včetně veřejné správy, uplatňuje se i v řešení vztahů C2C. Příkladem může být Aukro, eBay apod.
4. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Zkrácení doby cyklu celého procesu zásobování - od vzniku počáteční potřeby do jejího splnění,
 2. Snížení transakčních nákladů na všechny aktivity celého procesu zásobování, tj. nákladů na schválení, vyřízení objednávky atd.,
 3. Minimalizace chyb v objednávkách a dalších obchodních dokumentech,
 4. Snížení objemu zásob na základě zkrácení doby cyklu objednávek,
 5. Snížení cen nakupovaných produktů a služeb, např. standardizací produktů a efektivním výběrem dodavatelů, vzájemnou konkurencí dodavatelů, sdružováním nákupů,
 6. Nižší transakční náklady prodejce na prodejní operace,
 7. Redukce neautorizovaných, resp. neschválených nákupů nebo nákupů od neschválených dodavatelů,
 8. Provázání zásobování s navazujícími oblastmi řízení podniku, např. řízení financí,
 9. Rychle dostupné analýzy nákupů a s tím spojené hodnocení jednotlivých dodavatelů, optimalizace dílčích dodávek z pohledu objemu objednávaného zboží, dodavatelů, termínů dodávek apod.
5. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Podnik musí být na elektronickém tržišti zaregistrován ,
 2. Způsob výměny dokumentů mezi partnery není přesně nastaven na jejich podmínky nebo požadavky.