Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : BI byznys analytik / BI Konzultant
BI byznys analytik / BI Konzultant
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ111
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. BI byznys analytik - funkční náplň

1.1. Funkční náplň pro Business Intelligence

BI byznys analytik řeší obsahovou a logickou stránku jednotlivých úloh a přípravu analytických a plánovacích aplikací v rámci BI projektů. Zajišťuje podle jednotlivých úloh řešení BI projektů tyto činnosti :

 • Zpracování BI Úvodní studie (U431A ):
  • konzultuje s uživateli jejich požadavky na analytické a plánovací aplikace,
  • posuzuje kvalitu zdrojových databází,
  • specifikuje rámcový obsah a strukturu hlavních reportů, ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí,
  • definuje základní funkcionalitu analytických a plánovacích aplikací,
  • řeší celkovou koncepci transformací dat (ETL / ELT apod.),
 • Specifikace přírůstku řešení BI (U432A ):
  • podílí se na přípravě zadání celého přírůstku, obsahu jeho řešení a předpokládané technické realizaci.
  • zajišťuje analýzu současného stavu řešení a disponibilních zdrojových databází a aplikací.
 • Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ):
  • zjišťuje aktuální požadavky uživatelů na BI, především na nové reporty, na sledované ukazatele a jejich charakteristiky a nové nebo upravené analytické dimenze.
  • kooperuje na analýzách požadavků uživatelů a jejich konsolidaci.
 • Modelování a návrh řešení BI (U434A ):
  • v kooperaci s dodavatelem zajišťuje analytické a projektové činnosti na návrhu dočasného úložiště dat,
  • navrhuje a projednává s uživateli hrubý dimenzionální model BI řešení,
  • navrhuje datový model datového skladu i datových tržišť v rámci daného přírůstku,
  • navrhuje strukturu a způsob využití OLAP databází,
 • Návrh transformací dat - ETL (U436A ):
  • řeší analytické otázky transformací dat, tj. vlastní transformace dat (např. formáty dat), granularitu transformovaných dat,
  • navrhuje kontrolní a opravné procedury v souvislosti s čištěním, resp. zajištěním kvality dat,
  • navrhuje způsob aktualizací při změnách dimenzí,
 • Implementace řešení BI, (U437A ):
  • řeší analytické problémy vyplývající z průběhu implementace,
  • podle případných změn upravuje i analytickou dokumentaci.
 • Zavedení BI do provozu, migrace , (U438A ):
  • kooperuje na přípravě datové základny pro zahájení provozu přírůstku,
  • podílí se na řešení analytických problémů nebo chyb vyplývajících s přípravou provozu.
1.2. Funkční náplň pro Self Service Business Intelligence
 • Zpracování Úvodní studie pro SSBI (U451A ):
  • konzultuje s uživateli možnosti využití SSBI nástroje pro analýzu dat v jejich oblasti působnosti v podniku,
  • specifikuje rámcový obsah a strukturu hlavních reportů, ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
 • Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ):
  • podílí se na analýze uživatelských požadavků a potřebách podnikových procesů,
  • specifikuje obsah a strukturu nejdůležitějších reportů,
  • definuje klíčové dimenze a metriky, které je třeba sledovat.
 • Implementace SSBI aplikací (U453A ):
  • v roli konzultanta se podílí na všech klíčových aktivitách spojených s implementací SSBI řešení,
  • podílí se na výběru nástroje na základě analýzy požadavků a kritérií stanovených pro výběr,
 • Zavedení do provozu SSBI aplikací (U454A ):
  • podílí se na vytvoření počátečních databází v produktech SSBI (Power BI, Power Pivot a dalších),
  • zajištuje konzultace uživatelům při využití SSBI aplikací.
2. BI byznys analytik - potřebné znalosti:
 • praktické znalosti a zkušenosti s obsahem podnikového řízení a fungováním podniku (DO00 ) a zejména s charakterem jednotlivých typů úloh a jim odpovídajících aplikací:
  • analytických úloh (F409 ),
  • plánovacích úloh (F453 ),
  • úloh reportingu (F410 ),
 • praktické znalosti analytických metod adekvátních pro BI, zejména - Datové modelování (M501 ), Dimenzionální modelování (M504 ),
 • znalosti postupů a metodik řešení BI projektů, např. Business Dimensional Lifecycle (M511 ), nebo Firemní metodiky pro řešení BI projektů (M512 ),
 • schopnost posouzení a uplatnění jednotlivých komponent BI řešení (FSG400 ), případně dalších specifických konceptů a typů aplikací (FSG450 ), včetně Competitive Intelligence (4IT550),
 • znalosti principů a parametrů používaného aplikačního software a software pro podporu analytických prací,
 • schopnost pracovat s některým z vybraných produktů SSBI , jako např. Power BI (ASGQ02 ), Power Pivot (ASGQ01 ) a další.