Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : eShop: Zpracování úvodní studie
eShop: Zpracování úvodní studie
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U491A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Jiřinec, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-12-08
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “eShop: Zpracování úvodní studie“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je formulovat celkovou koncepci implementace e-shopu , specifikovat předpokládanou cenu a harmonogram řešení.
2. Obsah úlohy
 • Vstupní analýza, tj. kontrola shody připravovaného eShopu s Informační strategií, s Projektovým záměrem a analýza aktuálních uživatelských požadavků,
 • Zahájení kooperace s vybraným dodavatelem, pokud je projekt řešen dodavatelským způsobem,
 • zpracování Úvodní studie eShopu, a to:
  • konkretizace přínosů eShopu pro obcodní aktivity podniku,
  • definování typů zákazníků eShopu a jim poskytovaných služeb,
  • zhodnocení variantních koncepcí řešení projektu (např. využití vlastních kapacit, hosting apod.),
  • definování zdrojů použitých pro eShop - SW nástroje, způsob jeho řešení,
  • návrh rozpočtu projektu,
  • návrh harmonogramu projektu.
3. Vstupy úlohy:
 • Projektový záměr (D124A ),
 • Smlouva na úvodní studii (D420A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Informační strategie (D001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Nabídka na dodávku IT služeb a produktů (D132A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Podpora ze strany vedení podniku,
 • Jednoznačné zadání úvodní studie,
 • Výběr vhodného řešitele úvodní studie a dodavatele produktu,
 • Integrace s ostatními podnikovými aplikacemi,
 • Účast klíčových uživatelů na průběhu projektu - zapojení budoucích uživatelů e-shopu do kompletního vývojového procesu. Umožní jim definovat požadavky na funkcionalitu, konzultovat s dodavatelem veškeré změny a zároveň se v průběhu vývoje školit.
6. Doporučené praktiky
 • Výběr dodavatele a produktu - na trhu e-shopů je velká nabídka dodavatelů a produktů. Během výběru je dobré se zaměřit na dodavatele, který má zkušenosti s vývojem e-shopů pro danou oblast podnikání. Dále je třeba sledovat reference a zkušenosti zákazníků. Důležitým faktorem výběru je možnost a způsob implementace e-shopu na stávající řešení a jeho spolehlivost.

7. “eShop: Zpracování úvodní studie“ - klíčové aktivity
 • Formulace cílů a přínosů eShopu - formulace cílů projektu by měla definovat konkrétní a měřitelné cíle vycházející ze základních obchodních cílů podniku.
 • Analýza současného stavu IT podniku - analýza současného stavu IT, zejména stávajících zdrojů z hlediska jejich využitelnosti při implementaci eShopu a definování potřebných úprav. Úloha se zaměřuje zejména na funkční, datové a technologické aspekty IT zdrojů.
 • Identifikace rizik - identifikace věcných, technologických a provozních rizik řešení eShopu. Stanovení způsobu jejich eliminace, nebo alespoň snížení dopadů.
 • Definování klíčových požadavků na eShop - definování funkčních a technologických požadavků na eShop. V případě volby IASW slouží jako podklad pro vývoj, v případě TASW slouží k výběru nejvhodnějšího řešení, zbývající funkcionalitu bude třeba řešit dovývojem. Dále je stanoven způsob realizace požadovaných funkcí.
 • Návrh způsobu řízení projektu eShopu - určení týmů, jejich struktury, stanovení způsobu a formátu předávání informací, dodržování standardů.
 • Specifikace poskytovaných doprovodných služeb dodavatelem eShopu - jedná se o služby, které nejsou zahrnuty v základní ceně aplikace, případně vývoje, které s implementací souvisejí. Zejména jde o školení, konzultace, služby service desku a další kvalifikované služby.
 • Návrh harmonogramu řešení eShopu - v rámci harmonogramu se definují etapy řešení, jejich obsah, termíny, milníky. Dále se určují osoby zodpovědné za realizaci úloh. Harmonogram je vhodné stanovit s dostatečnými rezervami, v oblasti webových technologií spolupracuje na implementaci velké množství lidí a zpoždění se tak vyskytují poměrně často.
 • Finanční rozbor projektu eShopu - stanovení pořizovacích a provozních nákladů na vývoj. Je třeba zahrnout i náklady, které je třeba vynaložit na úpravu infrastruktury, dodatečnou kvalifikaci pracovníků a další.