Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Marketing
Marketing
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ350
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení marketingu“ – přehled,
 • Úlohy převážně transakčního charakteru vyvolané událostí, např. požadavkem na marketingovou kampaň,
 • Úlohy mající analytický nebo plánovací charakter spouštěné většinou časovou událostí.
1.1. Úlohy transakční
 • událost: požadavek, např. z prodeje na marketing,
 • aktualizace základních údajů marketingu , např. klasifikace obchodních partnerů, konkurence apod. (UQ351A ),
 • zpracování jednotlivých marketingových transakcí spojených s přípravou realizací a vyhodnocením marketingových akcí (UQ352A ),
 • operativní řízení jednotlivých marketingových kampaní (UQ356A ).
1.2. Úlohy na základě stanovených časových termínů

Druhou součástí Řízení marketingu jsou úlohy obvykle realizované na základě stanovených časových termínů (např. ke konci roku, na závěr měsíce apod.), nebo jejich dílčí specifické funkce vyvolané požadavkem úloh ostatních oblastí podnikového řízení. Do těchto úloh patří:

 • marketingové analýzy , tj. analýzy trhu, konkurence, požadavků zákazníků apod. (UQ354A ),
 • plánování marketingových a promo akcí (UQ355A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení marketingu“

Účelem skupiny úloh „Řízení marketingu“ je:

 • podporovat obchodní aktivity firmy,
 • přisívat k posilování pozice firmy na trhu, její konkurenceschopnosti a získávání konkurenčních výhod,
 • poskytovat pracovníkům marketingu, prodeje, nákupu (manažerům, obchodníkům) kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o celkové orientaci obchodních aktivit podniku,
 • realizovat úspěšné marketingové akce a kampaně s vysokou návratností.
3. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Marketing je ovlivněn zejména socioekonomickými a organizačními faktory (FSG030 ) a v rámci nich úrovní využití digitálního byznysu (F032 ) a social computingu (F033 ).
 • Marketing ovlivňuje i aktuální úroveň managementu podniku (FSG050 ).
4. „Řízení marketingu“ – v kontextu podnikového řízení

Úlohy řízení marketingu se váží na následující úlohy, jsou uvedeny pouze nejvýznamnější:

 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • marketingové analýzy (UQ354A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • marketingový plán (UQ355A ) a řízení marketingových kampaní (UQ356A ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • marketingové transakce (UQ352A ), dílčí operace nákupů, zajišťování služeb spojených s marketingem apod. – faktury a další dokumenty představují vstupy pro účetní transakce (UQ052A ),
  • marketingový plán (UQ355A ) – představuje podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
 • Řízení prodeje (TGQ100 ):
  • výsledky marketingových operací a kampaní (UQ352A ) představují základ pro plánování prodejních aktivit podniku (UQ105A ),
  • výsledky prodejních analýz (UQ104A ), resp. reporting prodeje (UQ103A ) jsou vstupem pro plánování marketingových aktivit a kampaní (UQ355A ),
 • Řízení nákupu (TGQ150 ):
  • výsledky marketingových operací a kampaní (UQ352A ), analýzy dodavatelů, konkurence atd. představují základ pro plánování nákupů (UQ155A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – jsou jedním ze vstupů pro plánování marketingových aktivit a kampaní (UQ355A ) vzhledem k personálním zdrojům a jejich strukturám,
 • Řízení IT – zejména řízení IT služeb (DO100 ):
  • ve vazbě k IT je řízení marketingu metodicky i obsahově vázáno zejména na úlohu Řízení prodeje IT služeb (U131A ),
  • specifickou úlohou ve vztahu marketing – IT je úloha Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ).
5. Metriky a dimenze pro „Řízení marketingu“

Základní metriky v marketingu se vztahují:

 • k analýzám trhu a hodnocení marketingových akcí (ISGQ20 ), např.:
  • Pozice podniku na trhu (IQ2001 ), Počet analyzovaných konkurentů (IQ2002 ),
  • Úspěšnost prodejní kampaně (IQ2003 ), Marketingové náklady na objednávku (IQ2004 ),
  • Poměr akvizice objednávky (IQ2005 ), Čas strávený v obchodě (IQ2006 ),
  • Podíl marketingu na celkových tržbách (IQ2007 ),
 • k řízení call center (ISGQ23 ), např.:
  • Call centra - časové metriky (IQ2301 ), Call centra - rozvrhy provozu (IQ2302 ),
  • Náklady na volání (IQ2303 ), Úspěšnost call centra (IQ2304 ),
 • k řízení vztahů k zákazníkům (ISGQ25 ), např.:
  • Míra udržení zákazníka (IQ2501 ), Podíl členů komunity (IQ2502 ),
  • Míra užívání klubového členství (IQ2503 ).
6. Dimenze
 • Marketingové analýzy se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na obchodních dimenzích (DIGQ30 ) a dimenzích externích partnerů podniku (DIGQ10 ).
7. Účast rolí pracovníků na úlohách „Řízení marketingu“
 • Za řízení marketingu má hlavní zodpovědnost manažer marketingu, CMO (RQ003 ), dále se na něm podílejí generální manažer (RQ001 ), obchodní manažer (RQ004 ), podle potřeby i další členové managementu firmy. Jednotlivé úlohy marketingu a marketingové akce zajišťují pracovníci marketingových útvarů (RQ042 ),

Na marketingu IT služeb poskytovaných externím partnerům se podílejí Informační ředitel, CIO (R101 ), Manažer IT služeb (R102 ) a Obchodník v IT (R201 ).

8. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence marketingu (DQ351A), Evidence marketingových akcí (DQ352A),
 • Dokumenty - informace o zákaznících, konkurenci, trhu (DQ361A),
 • Dokumenty o marketingových akcích (DQ362A ),
 • Cestovní zprávy (DQ363A), Dokumentace obchodních zástupců (DQ364A),
 • Marketingové průzkumy, dotazníky a jejich analýzy (DQ365A),
 • Na výstupu jsou dokumenty Obchodní příležitosti, potenciální zákazníci (DQ366A), Návrhy cen, příprava ceníků (DQ367A), Plán marketingových akcí (DQ371A), Marketingové analýzy (DQ381A ).
9. Metody
 • Metoda, která se přímo váží k marketingu podniku, je např. Segmentace zákazníků (M006 ) a další škála metod, které jsou spojeny s dolováním dat, data mining (F413 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.