Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : DCM, Dynamický Case Management: Analýza a návrh řešení
DCM, Dynamický Case Management: Analýza a návrh řešení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U472B
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Češelka, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-23
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy „DCM: Analýza a návrh řešení“ – cíl, účel
 • Zavádzanie DCM do podniku sa môže diať dvoma spôsobmi : zároveň pri vytváraní ECM systému, nebo po zavedení ECM.
 • Keďže DCM samotné neobsahuje úložisko dokumentov, je nutné ho s ním integrovať. Z toho dôvodu, fázy životného cyklus DCM nie sú diametrálne odlišné od zavádzania ECM systému, hoci rozdiely jednoznačne existujú. Fáze Analýzy a návrhu sa od zavádzania ECM najviac líši.
 • Cieľom úlohy je vytvorenie konceptuálneho a technologického modelu aplikácie. S nadväznosťou na úvodnú štúdiu, sa pri návrhu začína s vymedzením hlavných požadovaných funkcií a formulovaním požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť.
 • Po vyhotovení konceptuálneho modelu nasleduje detailná analýza a návrh , ktorej úlohou je prevedenie konceptu do technologickej úrovni.
 • V technologickej úrovni sa všeobecné požiadavky prevedú na konkrétne vybranom systéme a vytvoria sa analýzy procesov, dátový model riešenia a ďalšie požiadavky na funkcionality aplikácie.
2. Vstupy úlohy:
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Katalog požadavků na IT - Katalóg požiadaviek na DCM (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
3. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT - IT - Katalóg požiadaviek na DCM, aktualizovaný (D042A ),
 • Návrh testů a testovacích případů (D428A).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Správne rozdelenie povinností,
 • Nepretržitá komunikácia so zákazníkom,
 • Monitorovanie dosahovania vytýčených cieľov,
 • Analýzy v menšej skupine odborníkov na problematiku,
 • Kontrola napĺňania biznis cieľov projektu.
5. Doporučené praktiky
 • Inšpiruj sa tým, čo už bolo vytvorené a je používané . Najlepšou cestou ako navrhovať nové riešenia je vychádzať z tých, ktoré už boli niekoľko krát optimalizované a monitorovaním dosahujú výsledky podstatne lepšie, ako bez uplatnenia DCM prístupu k prípadu,
 • Dostaň správnych ľudí do miestnosti v priebehu analýz. Pri voľbe procesov, ktoré sa majú navrhovať v DCM nástrojoch, je dôležité stanoviť biznis cieľ, štádia a míľniky v dosahovaní tohto cieľa . Pohľady ľudí na stanovovanie týchto artefaktov riešenia sú veľmi často rôzne a preto sa odporúča navrhovať podľa pohľadu malej skupiny odborníkov, ktorí budú proces využívať,
 • Pozeraj sa na prácu očami užívateľa. Riešenie sa musí navrhovať tak, aby dávalo pracovníkovi pridanú hodnotu , preto sa treba riadiť tým, že najlepšie je automatizovať všetko, čo sa automatizovať dá,
 • Monitoruj dosahovanie vytýčených cieľov. V rámci projektu zavádzania DCM systému je vhodné mať stanovený časový harmonogram , ktorým sa projekt riadi a dosiahnuté ciele sa spätne vyhodnocujú,
 • Vyhni sa používaniu žargónu . Rôzne pracovné oblasti majú pojmy, ktoré sa v rámci oblasti používajú, ale bežný človek im nerozumie. Pri návrhu riešenia pre DCM je vhodné sa týmto pojmom vyhnúť, pre prípad potrebnej kolaborácie napr. s pracovníkmi iných oddelení spoločnosti,
 • Mysli digitálne. V dnešnej dobe digitálnych technológií je potrebné dbať na využiteľnosť riešenia na mobiloch, tabletoch alebo napríklad využívať v riešenia napojenie na sociálne siete a cloudové služby .
6. Klíčové aktivity úlohy „DCM: Analýza a návrh řešení“
 • Analýza procesov resp. prípadov, na ktoré je vhodné vytvoriť DCM riešenie,
 • Rozdelenie užívateľov do pracovných rolí prípadov,
 • Vytvorenie dátových modelov prípadov,
 • Identifikácia typov prípadu v rámci vybraných procesov,
 • Rozloženie komplexných procesov na jednoduchšie , stanovením štádií a míľnikov,
 • Detailná analýza priebehu úloh užívateľských a procesných,
 • Špecifikácia spôsobu naplnenia požiadaviek riešenia.