Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zpracování pohledávek
Zpracování pohledávek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ072A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – transakcí pohledávek:
 • Zajistit co nejefektivnější realizace transakcí při zpracování pohledávek ve vazbě k dokumentům prodeje, především zpracování odběratelských faktur, inkasa, z nich vyplývající pohledávky a saldokonto odběratelů.
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ071 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence pohledávek (DQ059A),
 • Inkaso a inkasní kalendáře (DQ060A),
 • Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ),
 • Prodejní faktura (DQ101C ),
 • Prodejní objednávka (DQ101B ),
 • Dodávka na základě prodejní objednávky (DQ101D ),
 • Účtovaná prodejní objednávka (DQ101E ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Výkazy pohledávek (DQ061A), především saldokonto odběratelů,
 • Pohledávky pro odsouhlasení se zákazníkem (DQ061B ),
 • Přehled prodejních dobropisů k odsouhlasení (DQ061C ),
 • Splatné pohledávky (DQ061D ).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Zpracování odběratelských faktur (tuzemské / zahraniční) – tj.:
  • vystavení odběratelské faktury,
  • zaúčtování odběratelské faktury (včetně účetních a daňových položek),
  • kontrola při zaúčtování - suma částek účetních a daňových položek se musí rovnat celkové částce faktury,
  • zahraniční - zadání měny a přepočet na tuzemskou měnu a přepočet střední hodnotou kursu, nebo hodnotou kursu nákup,
  • opravy a storno faktur - pokud není faktura částečně nebo zcela zaplacená nebo není vystaven platební příkaz,
  • rozúčtování pohledávek dle hospodářských středisek,
 • Zpracování inkasa:
  • vytvoření a kontrola inkasního kalendáře,
  • likvidace pohledávky - párování s platbou,
  • zpracování upomínky k fakturám,
  • výpočet předpokládaného penále,
 • Zpracování saldokonta odběratelů:
  • zaplacené faktury jednou platbou - všechny údaje o faktuře a platbě, ev. příslušném účetním dokladu,
  • zaplacené faktury více platbami,
  • částečně zaplacené faktury - vyhodnocuje se součet částek - zobrazí se nedoplatek,
  • vystavení účetního dokladu na vyrovnání salda,
  • nezaplacené faktury (nejsou ani částečně zaplaceny) - vystavení účetního dokladu na vyrovnání salda,
  • realizace odpisu pohledávky ze salda.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • požadovaného počtu a objemu zpracování pohledávek podle potřeb podniku,
  • průběžné zajištění souladu funkcí úlohy s aktuální legislativou ,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti zpracování závazků,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly pohledávek podle jejich splatnosti .
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní zpracování účetních transakcí,
  • specializované účetní systémy.