Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : eShop: Zavedení do provozu, migrace
eShop: Zavedení do provozu, migrace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U494A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Jiřinec, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-12-08
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “eShop: Zavedení do provozu, migrace“ – cíl, účel
 • Cílem je nasadit eShop do provozu, definovat pravidla migrace (datové, technologické, organizační), harmonogram a následně realizovat jednotlivé operace spojené s migrací eShopu do provozu. Definovat pravidla provozu, metriky a údržbu.
2. Obsah úlohy
 • Na základě odsouhlasených akceptačních protokolů se připravuje zpracování celkového harmonogramu migrace a zavedení eShopu do provozu, tj. stanovení jednotlivých činností, termínů jejich zahájení a ukončení.
 • Podle dokumentace řešení projektu se provádějí závěrečné předávací procedury . To znamená, že se potvrdí a vzájemně zákazníkem i dodavatelem se odsouhlasí požadovaná funkcionalita a provozní charakteristiky eShopu (doba odezvy, spolehlivost, atd.).
 • Do této úlohy patří také instalace ASW a infrastruktury, školení uživatelů aplikace a zkušební provoz eShopu.
3. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Dokumentace průběhu projektu – pro ukončení projektu (D412A ),
 • Katalog datových zdrojů, aktualizovaný (D211A ),
 • Katalog IT služeb, aktualizovaný (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Procesní dokumentace podniku, aktualizovaná (DQ003A ).
5. “eShop: Zavedení do provozu, migrace“ - klíčové aktivity

5.1. Zpracování harmonogramu migrace a nasazení do provozu
 • Zpracování celkového harmonogramu migrace na nový eShop stanovuje činnost, které jsou pro tuto úlohu potřeba, jejich termíny a dobu trvání. V rámci strategie migrace je třeba určit její základní koncepci (okamžitý přechod na nový eShop, souběžný provoz původní i nové aplikace po určitou dobu) vyhodnotit nároky a náklady a oproti tomu možná rizika obou variant. Zahrnuje i určení zodpovědností za jednotlivé činnosti úlohy. Je třeba definovat pracovníky a jejich role při nasazování do provozu a migraci.
5.2. Školení uživatelů eShopu
 • Školení všech uživatelů eShopu. Vzhledem k tomu, že každý zaměstnanec má na starost jen určitou část eShopu, jsou školení prováděna se zaměřením na ovládnutí obecné funkcionality a dále jsou jednotliví pracovníci doškolováni podle jejich specializace.
5.3. Příprava a realizace technologické infrastruktury
 • Příprava a realizace technologické infrastruktury (instalace hardwarových zařízení, software…).
5.4. Plnění daty, migrace
 • V případě nasazení eShopu v podniku probíha plnění daty importem z účetního nebo ERP systému s tím, že další požadované detaily zboží je třeba doplnit manuálně v administraci systému. V případě dosud neexistujících dat je třeba vložit je manuálně. V případě, že jde o využití existující databáze, je potřeba provést její konverzi , v některých případech, kdy byla databáze vytvořena nekvalitně, je to nemožné a je třeba vložit data manuálně. Hlavní činnosti migrace:
  • Analýza všech datových struktur, ze kterých je potřeba čerpat data pro migraci,
  • Analýza cílového systému a jeho datových struktur,
  • Tvorba mapování dat mezi zdrojovými systémy a cílovým systémem,
  • Testování správnosti mapování,
  • Přenos dat mezi zdrojovými systémy a cílovým systémem.
5.5. Určení testovacího provozu, spuštění eShopu na testovací doméně
 • Po naplnění daty je určen způsob, rozsah a délka trvání zkušebního provozu . eShop je nasazen na připravenou infrastrukturu a spuštěn pod testovací doménou. V tomto režimu se testuje kompletní funkcionalita, je možné ho provozovat spolu s původním řešením a odhalovat funkční nebo provozní problémy. V této fázi je zhodnoceno splnění všech požadavků na eShop a v případě nutnosti je možné provádět minoritní změny v rámci ladění služby.
 • V této fázi je vhodná účast budoucích pracovníků podniku , kteří budou spolupracovat na provozu eShopu. Jejich úkolem je řešení chyb a problémů, které se v testovacím provozu objeví, což jím dává možnost naučit se se systémem pracovat, detailně poznat jeho funkcionalitu a připravit se na řešení budoucích problémů. Pracovníkům je k dispozici vývojový tým systému pro konzultace a výpomoc a ten má také plnou zodpovědnost za tuto fázi.
5.6. Převzetí, nasazení eShopu do provozu
 • Cílem převzetí eShopu z projektu do provozní správy je zajistit efektivní provoz včetně dlouhodobého rozvoje systému na základě požadavků plynoucích z SLA. Převzetí systému obsahuje následující činnosti:
  • Převzetí dokumentace eShopu, provedení školení, zajištění konzultace,
  • Seznam možných chyb a jejich řešení,
  • Akceptační protokoly testů,
  • Akceptace testovacího provozu,
  • Převzetí funkční instalace,
  • Případné převzetí zdrojových kódů,
  • Postupy zálohování a obnovení dat.
 • V této fázi probíhá spuštění eShopu do ostrého provozu, shromažďování reálných dat z provozu eShopu a jejich hodnocení pomocí připojených metrik. eShop je silně závislý na konkurenčním prostředí a proto je třeba v průběhu jeho životního cyklu provádět neustálé úpravy a aktualizace v souladu se současnými trendy.