Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : eShop: Implementace
eShop: Implementace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U493A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Jiřinec, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-12-08
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “eShop: Implementace“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit úspěšnou imlementaci eShopu - minimalizovat rizika, postupovat dle časového a finančního plánu a splnit požadavky kladené podnikem.
2. Obsah úlohy
 • Úloha představuje postup pro úspěšnou implementaci eShopu v podniku tak, aby bylo dosaženo přínosů, které podnik od řešení očekává.
3. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Testovací strategie (D117A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Správné rozdělení projektu na funkční části,
 • Stanovení efektivního způsobu komunikace implementačního týmu,
 • Průběžná komunikace implementačního týmu s vedením podniku a klíčovými uživateli,
 • Průběžné testování pokrývající veškerou funkcionalitu, dokumentace výsledků testování,
 • Kvalitní integrace s dalšími informačními systémy podniku,
 • Účast klíčových uživatelů při vývoji a testování, jejich školení,
 • Zpracování kvalitní dokumentace různých typů.
6. “eShop: Implementace“ - klíčové aktivity

6.1. Sestavení implementačního týmu, definování rolí a pravomocí
 • Sestavení realizačního týmu je prvním krokem při implementaci eShopu. Je třeba definovat vedoucího týmu, který bude organizovat pracovníky a zajišťovat jejich vzájemnou komunikaci. Souvisejícím úkolem je také zajištění komunikace mezi dodavatelem a pracovníky podniku , kteří se na projektu podílí. Dalším krokem je stanovení jednotné formy komunikace a její zaznamenávání pro případné zpětné dohledání informací. Veškeré materiály předávané mezi pracovníky by měly být shromažďovány, aby bylo umožněno jejich opětovné využití. Tým také průběžně komunikuje s vedením podniku a dalšími klíčovými uživateli.
6.2. Vytvoření časového harmonogramu implementace.
6.3. Vývoj eShopu – IASW
 • V případě implementace eShopu ve formě individuálního aplikačního softwaru v této fázi probíhá kompletní vývoj eShopu dle požadavků . Během vývoje je důležitá komunikace mezi dodavatelem a pracovníky podniku a jejich konzultace funkcionality, designu a použitelnosti. I když byly na základě pečlivých analýz vytvořeny a odsouhlaseny kvalitní návrhy, dochází také v této fázi k úpravám.
6.4. Customizace - TASW a SaaS
 • Při použití typového řešení probíhá customizace hotového řešení, dodávání chybějící funkcionality . Ta může být zprostředkována dodáním modulů, které rozšiřují základní funkcionalitu, případně vlastní vývojem nebo úpravou stávajících modulů. U funkcionality, která není zajišťována moduly, se pak jedná o úpravy zdrojového kódu. V případě SaaS řešení je obvykle možnost customizace nižší, odvíjí se od zvoleného řešení.
6.5. Design a šablona
 • V této fázi probíhá tvorba šablony ze schváleného grafického návrhu a její nasazení .V průběhu této aktivity je důležité se zaměřit na testování šablony:
  • funkčnost ovládacích prvků,
  • korektní zobrazení na různých zařízeních - lišících se požívanou platformou, velikostí obrazovky, rozlišením, ovládacími prvky, prohlížečem,
  • přístupnost - zobrazení vhodné i pro osoby s postižením, používající čtecí zařízení atd.
6.6. Integrace s ostatními informačními systémy
 • Integrace na další podnikové informační systémy je nedílnou součástí eShopu. Nejčastěji se integruje s ERP, účetními a platební systémy . V případě ERP systémů se využívá databáze produktů, zaměstnanců, klientů a informací o podniku. Výměna dat mezi systémy probíhá v závislosti na zvoleném řešení a používané technologii. Často je potřeba při řešení spolupráce dodavatele eShopu i ERP systému. V případě napojení eShopu na účetní systémy se Některé účetní operace mohou být zajišťovány také přímo eShopem .
6.7. Konfigurace
 • V této fázi probíhá finální konfigurace eShopu podle schválených požadavků.
6.8. Vytvoření dokumentace eShopu
 • Uživatelská dokumentace - o bsahuje informace pro uživatele systému, které jsou potřebné pro ovládání systému. Může sloužit také jako doplněk ke školení, kde si mohou uživatelé najít další požadované informace. Měla by obsahovat také postupy nejčastěji řešených úloh a problémů, které se mohou vyskytnout. Tyto postupy urychlí zaměstnancům práci se systémem a omezí dotazy na administrátory systému, případně service desk.,
 • Administrátorská dokumentace - popisuje veškerou funkcionalitu eShopu, která je důležitá pro administrátora systému. Obsahuje technické aspekty eShopu, popisuje správu systému, postupy řešení různých nenadálých situací a další,
 • Technická dokumentace systému a architektury - s hrnuje technický návrh systému, jak po hardwarové, tak softwarové stránce. Využívá se zejména pro administraci a k budoucím zásahům do systému, jako revize a rozšíření,
 • Testovací dokumentace - obsahuje výsledku akceptačních a integračních testů. Dokumentace má stanovené odpovědné osoby, které ji revidují a aktualizují. Dokumentace zastává důležitou roli pro budoucí rozšiřování a úpravy eShopu.
6.9. Testování
 • Systémové testy - se provádějí na základě vytvořených scénářů, které jsou vytvořeny na základě funkčního designu řešení. Jejich cílem je otestovat správnou funkčnost a testováním pokrýt veškerou funkcionalitu eShopu. Důkladné testy v této fázi jsou velice důležitým faktorem a odráží kvalitu funkčního designu,
 • Integrační testy - se provádějí po systémových testech a kontrolují správné vazby na další podnikové systémy,
 • Bezpečnostní testy - jsou u eShopu klíčovou oblastí testování. Aplikace je volně přístupná z Internetu, má přístup k citlivým podnikovým datům a také osobním údajům zákazníků a zaměstnanců. Provádějí se penetrační testy, které simulují reálný průnik do systému s cílem odhalit bezpečnostní chyby a zranitelnosti, které by se daly zneužít. Rozdělují se na externí penetrační testy, které simulují anonymního útočníka z Internetu a na interní penetrační testy, které analyzují možné kroky ze strany zaměstnanců, kteří mají do systému přístup. Přístupů pro testování je mnoho a mění se s postupem čas a s vývojem technologií. Bezpečnostní testy jsou prováděny průběžně jak při vývoji, tak po nasazení aplikace do ostrého provozu. Testování provádí dodavatel eShopu, po nasazení do testovacího provozu také zákazník a jím pověřené osoby, případně přizvané externí společnosti zabývající se testováním bezpečnosti,
 • Zátěžové testy - simulují reálné zatížení během provozu, odvíjí se od očekávaného počtu návštěvníku webu a jimi prováděných operací,
 • Test odezvy testuje rychlost odezvy webu,
 • Test infrastruktury se zaměřuje na architekturu a odhaluje tak nejslabší články řetězce.