Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : WMS - ERP: Migrace
WMS - ERP: Migrace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U429A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-11-15
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “WMS - ERP: Migrace“ – cíl, účel
 • Úloha představuje nasazení WMS systému do rutinního provozu za běhu optimalizace a dolaďování celkového integračního řešení v souvislosti s provozem skladu a pracovními postupy.
2. Obsah úlohy
 • Migrace se váže na upgrade aplikací a integrační platformy , což si vyžaduje poměrně velkou zátěž jak zdrojové, tak i cílové aplikace. Tato fáze by se měla ukončit produkční kontrolou jednotlivých integračních procesů v produkčním prostředí.
3. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Dokumentace průběhu projektu – pro ukončení projektu (D412A ),
 • Katalog datových zdrojů, aktualizovaný (D211A ),
 • Katalog IT služeb, aktualizovaný (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT, aktualizovaný (D042A ),
 • Procesní dokumentace podniku, aktualizovaná (DQ003A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Plynulý přechod do produkčního provozu – řešení předávacích procedur,
 • Nasazení systému do rutinního provozu,
 • Sestava provozní dokumentace, předávacích a akceptačních protokolů .
 • Definice migračního plánu a jeho realizace – cílem je nastavit a definovat etapy a harmonogram migrace a zodpovědnosti rolí pro lehký přechod systému do produkčního provozu – řešení a potvrzení předávacích procedur zákazníkem a dodavatelem. Taky je potřeba věnovat velkou pozornost datům a datovým strukturám WMS především při datové migraci – zaměřit velkou pozornost na kvalitu kmenových dat a dbát na podrobnou dokumentaci dat původního systému.
 • Vzájemná kooperace – specifikace kooperace zúčastněných stran, stanovit rozsah vzájemné spolupráce v rámci migračních činností.
 • Školení – proces školení pokračuje i po spuštění systému provozu pod dohledem, za účasti týmu konzultantů dodavatele – příprava koncových uživatelů k efektivnímu užívání nasazeného systému včetně ověření doposud získaných zkušeností uživatelů.
 • Ověření podmínek SLA – ověření, jestli implementovaný systém splňuje všechny předem definované požadavky (z funkčního, bezpečnostního a uživatelského hlediska).
6. Doporučené praktiky
 • Kritické je v této fázi zvládnout všechny organizační a technologické změny , které v průběhu implementace WMS systému nastaly – jak z pohledu uživatelů, tak i z pohledu samotné organizace logistického řízení.
7. “WMS - ERP: Migrace“ - klíčové aktivity
 • Aktualizace harmonogramu ostré migrace WMS - cílem této činnosti je efektivně realizovat předem nadefinovaný harmonogram – optimální zpracování časového rozložení jednotlivých činností (termíny, schůzky týmu konzultantů) a určení odpovědnosti za stanovené úkony související s migrací.
 • Realizace migračního plánu - cílem je efektivní realizování migračního plánu – kromě migrace dat dle migračního plánu (naplnění datové základny) se zde může řešit i obnova, resp. update produkčních dat z původního systému (změna struktury dat, jejich rozdělování či slučování a podobně).
 • Provedení migrace a spuštění WMS do pilotního provozu - provedení migrace předchází tvorba migračních souborů . Spouštění systému do pilotního provozu předchází příprava hardwarového a softwarového prostředí pro zajištění správného provozu informačního systému. Pilotní provoz, na který dohlíží dodavatel, spočívá v testování správného nasazení WMS ze strany klíčových uživatelů, a to formou testů pro ověření jednotlivých funkcionalit a komunikace s ERP. Cílem je odhalit případné funkční a provozní problémy, přičemž všechny případné změny se musí zaznamenávat do předem určené dokumentace (například Seznam chybových stavů). Cílem této fáze je ověření použitelnosti a efektivnosti a konfigurace systému ve zkušebním provozu.
 • Plošné školení koncových uživatelů - po přechodu na novou aplikaci je velmi důležité počítat se školením koncových uživatelů (uživatelů, kteří se doposud školení neúčastnili – ve většině případů se jedná o skladníky, brigádníky) a obeznámit s logikou přidělování úkolů, ovládáním systému, čtecích zařízení a s dalšími pracovními postupy WMS systému. Školení koncových uživatelů se nedoporučuje v nijakém případě podcenit a omezovat. Délka školícího provozu v rámci této fáze může být různá - v praxi se předem stanoví rozsah a délka návštěv konzultantů a obvykle se prodlužuje, než systém přejde do rutinního provozu.
 • Spuštění WMS v reálném provozu - po ošetření chybových stavů a schválení konečného návrhu může byt systém uveden do reálného provozu, čemuž předchází vyčištění databáze a finální konverze dat. Kromě doškolení koncových uživatelů je potřeba také zajistit a poskytnout veškeré informace nutné k bezproblémovému provozu (přístupová jména a hesla, customizační nastavení jednotlivých rolí ve skladu pro příslušné uživatele apod.). V reálném provozu je v praxi často vyžadována také systémová podpora (helpdesk) ze strany dodavatele, aby bylo možné v případě jakýchkoliv problémů ze strany systému kdykoliv zasáhnout. Po spuštění systému v reálném provozu mohou koncoví uživatelé používat systém v plné míře – do kterého se můžou postupně nalévat (když je potřeba) další potřebná data z původního systému.
 • Zajištění reálného provozu a údržby WMS:
  • Z pohledu implementace a integrace WMS se jedná obvykle o „nekonečnou“ procesní činnost, která je založená na podporování funkčnosti WMS systému a poměrně složitější integrační platformě, která se kvůli přísným podmínkám SLA může požadovat (především v prvních dnech ostrého provozu) nonstop - nesprávná komunikace mezi WMS a ERP systémem může vést k chybám (z pohledu účtování a financí), případně k nechtěnému blokování správného fungování a delegace celé logiky skladu nasazeným systémem.
  • Úspěšnost projektu implementace a integrace lze zhodnotit zpravidla až po uplynutí 2 měsíců produktivního provozu systému, kde se většina uživatelů přizpůsobí a navykne pracovníky skladu novému nastavení řízení skladu a zavedené funkcionalitě.