Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : WMS – ERP: Implementace
WMS – ERP: Implementace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U428A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Velebová, D. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-11-15
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “WMS – ERP: Implementace“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit úspěšnou implementaci WMS řešení při vzájemné souhře minimalizace rizik, podpory obchodních a logistických činností a jednotlivých skladovacích procesů . Z pohledu implementace představuje instalační kapitolu, na druhou stranu, v integračním pojetí znamená zavádění integračních komponent, resp. hrubou migrace všech aplikací a dat do těchto komponent.
2. Obsah úlohy
 • Ve fázi implementace WMS systému dochází především k  nastavení všech customizačních parametrů WMS systému, k úpravám obrazovek a obecně lze říct, že dochází také k vytvoření celkového provozního prostředí.
 • Kromě těchto činností souvisejících s nastavením pravidel provozu aplikace a akceptace konečného modelu systému, je potřebné zajistit správnou komunikaci :
  • Koncových uživatelů s WMS systémem , k čemu je potřeba vyškolit budoucí uživatele systému na konkrétní řešení a zároveň vytvořit uživatelskou dokumentaci (různé testovací scénáře, uživatelské příručky, formuláře, reporty apod.).
  • WMS systému s ERP systémem , případně ostatními aplikacemi, k čemu je potřeba integrační testování, abychom měli jistotu, že bude vše fungovat správně. Předmětem integračního testování je zároveň test implementace integrační platformy do informačního systému, nikoliv test kvality integrační platformy (její kvalita se zpravidla zkoumá při jejím samotným výběru).
3. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ),
 • Návrh testů a testovacích případů (D428A),
 • Testovací strategie (D117A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Report o průběhu plnění SLA (D114A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Realizace konfigurace systémového řešení WMS,
 • Zprovoznit testovací prostředí ,
 • Vyškolit akceptační tým .
 • Kompletace dokumentace (administrátorská, uživatelská, projektová a programová dokumentace),
 • Realizace instalace a migrace systému – OS, middleware, databáze, což je stěžejní součást této fáze, kterou je potřeba provést včetně dalších dodatečných úprav řešení.
 • Realizace integrace WMS s ERP – V této fázi se řeší především implementace WMS systému a jeho základních funkcí, která souvisí s ostrou integrací WMS s ERP systémem. Premisou této fáze je správné řešení systémové integrace, kde se přenáší kmenová data WMS.
 • Realizace integračního testování – Testování začíná sestavením testovacího týmu, pokračuje přípravou testovacích plánů, definicí akceptačních kritérií v testovacích případech, a končí prováděním testování – provádět funkční a integrační testování, provést nápravu defektů (správná funkcionalita a návaznost WMS logiky, konfigurace a komunikace čtecích zařízení se systémem, komunikace s ERP a další).
 • Pravidelná komunikace Project Managementu - Zajištění pravidelné komunikace týmu dodavatele s týmem zákazníka (specifikace scénářů, konečná specifikace prostředí),
 • Školení klíčových uživatelů – Důležitým je v tomto případě motivovat budoucí uživatele především ze strany implementačního týmu – což si vyžádá poměrně časově náročný úkol, než se jednotliví uživatelé zaškolí a zvyknou na nové řešení. Může se stát, že skladníci provádějí operace dle jejích zvyklostí, čímž dochází k nerespektování pravidel WMS systému (Uskladnění zboží do jiné lokace, než kam je posílá systém).
 • Naplánování ostré migrace – definování a důkladné naplánování harmonogramu provedení migrace, čištění dat a uvedení systému do pilotního provozu.
6. Doporučené praktiky
 • Proces testování je neodmyslitelnou součásti fáze Implementace. Jedná se o poměrně složitý a časově náročný proces , který je prováděn vybranými testery pro zajištění správné komunikace jednotlivých komponent uvnitř aplikace – tj. z pohledu integračního testování si jednotlivé komponenty ve správný okamžik a správným způsobem mezi sebou předávají zprávy, se správným obsahem a formátem.
 • Kromě integračního testování je zde potřebná realizace funkčního a zátěžového testování jednotlivých programových modulů nebo celého programového systému, které se nesmí podcenit, vzhledem k čemu to může vést k nechtěným nedostatkům či k různým nechtěným defektům.
7. “WMS – ERP: Implementace“ - klíčové aktivity

7.1. Definování realizačního týmu WMS implementace
 • Implementační tým hodnotí a postupně odsouhlasuje dodanou funkcionalitu a hodnotí celkový průběh implementace systémového řešení.
 • Z tohoto důvodu je potřeba stanovit kontrolní místa – tzv. kontrolní dny (milníky) , což poslouží jako monitoring nad současným řešením prováděným realizačním týmem - jestli se postupuje dle předem stanovených podmínek a sjednaného harmonogramu.
 • Klíčovou činností je předem si nastavit pravidla – způsob komunikace (Jak? Kdo? S kým? Kdy? Kde?), způsob předávání dokumentace, způsob evidence jednotlivých úkolů.
7.2. Realizace WMS integrace s procesními moduly ERP
 • Požadavky kladené na integrační platformu jsou závislé na specifických potřebách integrace vybrané organizace , přesněji řečeno na jeho zaužívaném informačním systému a na předpokládaném strategickém rozvoji. Vzhledem k zomu, že obě podnikové aplikace obsahují obrovské množství dat a informací, je potřebné zajistit, aby měly zajištěn přechod podmnožiny těchto údajů k plnění každodenních úkolů provedením integrace těchto základních WMS procesů :
  • Nákup - WMS ve vzájemné kooperaci s ERP pořizuje příjem k přijaté dodávce, resp. k nákupní dodávce, které jsou založeny rozhraním v nejčastějším případě z dodavatelského avíza, nebo ručně nákupčím.
  • Zásoby - Z pohledu zásob systém WMS v komunikaci s ERP zpracovává skladový pohled na jednotlivé pohyby materiálu, které mohou být v některých případech iniciované z ERP prostřednictvím materiálových dokladů. Příkladem může být přeúčtování zboží – zboží, blokování zásob a podobně.
  • Prodej - WMS ve vzájemné integraci s ERP zpracovává expedici prostřednictvím odeslané dodávky k prodejní zakázce založené vybraným prodejcem.
 • Mnoho ERP/WMS řešení je založených na databázových systémech integrovaného charakteru . V současnosti však stále více ERP softwarových řešení nabízí předdefinované webové služby, jako hlavní rozhraní svých aplikací, k čemuž využívají SOAP technologie pro výměnu dat či vzájemné propojení.
7.3. Realizace WMS integrace s externím HW vybavením
 • Jde zde o problém spárování jednotlivých zařízení užívaných ve skladu – tj. mobilní terminály (komunikace s IS) či tiskárny, které jsou potřeba především pro tisk štítků za účelem štítkování palet.
 • V rámci integrace se řeší tyto tři základní kategorie :
  • Tiskárny etiket a čárových kódů.
  • Telnet server (TCP/IP) – jako standardní internetový protokol umožňující připojování vzdálených terminálů za použití standardních síťových prvků – bran a routerů. Slouží převážně pro zprostředkování, řízení dat a komunikaci mezi terminálem a datovým úložištěm, a současně zpracovává jak import, tak i export dat do informačního systému prostřednictvím XML souborů.
  • Mobilní terminály (PDA) – vzájemné propojení čteček lze zajistit prostřednictvím konzole běžící na PC připojeném do podnikové sítě, na kterém zároveň běží TCP/IP Telnet server . Aplikace mobilního terminálu komunikuje s backend systémem pomocí rozhraní založeného na webových službách. Čtečky jsou nejčastěji do sítě propojeny bezdrátově (prostřednictvím Wi-Fi sítě), čímž se zajistí jejích komunikace s PC přes silného telnet klienta běžícího v paměti mobilního terminálu, kterého chod je nezávislý na přítomnosti rádiového signálu. Na druhou stranu, pomocí tenkého klienta lze mobilní terminál připojit k vzdálenému serveru, kde se následně spouští vlastní aplikace.
7.4. Realizace WMS integrace mimo ERP systém
 • Vzhledem k tomu, že logistický obor je poměrně široký a existují různá SW nástroje pro podporu chodu skladu a logistických procesů , může nastat situace, kde bude potřeba vyřešit vzájemný chod komunikace pro docílení optimální funkčnosti.
 • Z pohledu logistiky zde může být příkladem SW nástroj pro podporu řízení dopravy (TMS – Transport Management System) , kde je potřeba zajistit jeho vzájemnou komunikativnost se systémem WMS. Cílem tohoto druhu SW podpory je umožnit vytvořit efektivní plán dopravy na základě dat zákaznických objednávek při maximalizaci využití vozového parku organizace s minimalizací přepravních nákladů.
 • Jako příklad je komunikace systému SAP se systémem pro optimalizaci logistiky v oblasti plánování tras, kterého komunikace s ERP a WMS systémem probíhá prostřednictvím rozhraní webové služby.
7.5. Integrační testování WMS
 • Hlavní cíl této činnosti spočívá v testování integrovaného WMS systému – ověřit, jestli splňuje všechny požadavky, které jsou na něj kladené. Pro testování je však potřeba nachystat si velké množství (různorodých) dat . V ideálním případě by měli být kromě testovacího plánu a testovacích příkladů k dispozici umělá data (bez chyb) a provozní data (zatížená z integrovaných aplikací), se kterými je při integraci různých aplikací nutno počítat.
 • Integrační testování by se od testování jiných SW produktů nijak lišit nemělo – začíná se zpravidla instalačním testem , pokračuje testováním jednotlivých konektorů aplikací a testováním základní funkcionality.
 • Při testování je potřeba pečlivě dbát na testování alespoň těchto součástí systému :
  • Výkonnosti (například napodobit zatížení a objem transakcí provedených v průběhu běžného dne),
  • Multi-uživatelského prostředí (monitoring funkčnosti integrační platformy),
  • Všech ovládacích WMS prvků.
 • Testovací tým by měl být různorodý - testováním se začíná již v průběhu vývoje, v rámci kterého by se již mělo začít instalačním testováním, dále jsou na řadě unit testy, které spočívají v ověření funkčnosti samostatných systémových komponent, následují testy integračních případů a v závěru proběhne také testování základní funkcionality.
 • Celý cyklus těchto testů by měl být zakončen systémovými testy v reálném prostředí - testy komunikace koncových aplikací a testem v reálném (resp. v tzv. před-produkčním) prostředí organizace.
 • Jako vzorový příklad pro test je jeden z integračních procesů - zpracování příjmu zboží se zahrnutou vykládkou a následného uskladnění na vybranou skladovou lokaci. Činnosti tohoto procesu jsou stručně zachyceny v následujících bodech:
  • Přijetí objednávky od zákazníka,
  • Předání a zpracování požadavku integrační platformou (řízení objednávkového procesu je realizováno a přebíráno integrační platformou v reálném čase),
  • Předání dat do WMS (integrace probíhá na datové vrstvě),
  • Realizace uskladňovacího procesu ve WMS (zpracovávání úkolů skladníkem ve skladu),
  • Předání dat do ERP (účtování, příp. fakturace).
7.6. Testování čtecích zařízení
 • Čtecí zařízení představuje neodmyslitelnou součást WMS systému, tedy je potřeba počítat s testováním vzájemné komunikace čtečky se systémem – jestli nedochází k defektům komunikace, jestli je k dispozici správný layout čtečkových transakcí, apod.
 • Při implementaci WMS systému je vhodné použít čtečky s implementovanými hardwarovými klávesami a které dokážou skenovat kódy (2D, čárové kódy, případně RFID technologii) na větší vzdálenost.
7.7. Školení klíčových uživatelů WMS
 • Cílem této aktivity je školení klíčových uživatelů WMS dle předem nastaveného harmonogramu. Klíčoví uživatelé se mohou podílet na samotném integračním testování funkčnosti systému již v rámci fáze vývoje.
7.8. Aktualizace dokumentace WMS
 • V rámci implementace je důležité dodržovat předem nastavenou formu dokumentace , případně dále rozšířit o podpůrné školící materiály, školící a testovací příručky, či testovací dokumentace. Dokumentace musí mít stanovenou formu a zodpovědné osoby pro dodržování její pravidelné aktualizace.