Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zpracování závazků
Zpracování závazků
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ062A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – transakcí závazků:
 • Zajistit co nejefektivnější realizace transakcí při zpracování závazků ve vazbě k dokumentům nákupu (dodavatelských faktur, celních a dalších dokladů),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ061 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Evidence závazků (DQ056A),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ), tj.
  • Nákupní objednávka (DQ151B ),
 • Nákupní faktura (DQ151C ),
 • Zaúčtované nákupní faktury (DQ151D ),
 • Dokumenty styku s bankami (DQ057A), resp. bankovní výpisy,
 • Přehled závazků pro odsouhlasení s dodavatelem (DQ058B ),
  • Výkazy závazků (DQ058A ), resp. saldokonto dodavatelů,
  • Otevřené položky dodavatelů (DQ058C ),
  • Splatné závazky (DQ058D ).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Zpracování a likvidace dodavatelských faktur - zahrnuje tyto dílčí funkce:
  • zápis do deníku došlých faktur,
  • zápis do souboru dodavatelů, pokud tam ještě není,
  • ověření a potvrzení identifikačních a hodnotových údajů faktury,
  • kontrola vypočtené DPH,
  • opravy a storno faktur,
  • zaúčtování závazků dle hospodářských středisek,
  • přiřazení závazku dodavateli,
  • zaúčtování celkové částky dodavatelské faktury,
  • likvidace dodavatelských faktur (u materiálových faktur párování dříve zaúčtovaných příjemek k fakturám a zaúčtování zbývající částky určené k likvidaci),
  • likvidace - dobropisy a vrubopisy,
  • zpracování upomínek a penalizací,
 • Zpracování celních dokladů k zahraniční dodavatelské faktuře - obsahuje především zpracování jednotné celní deklarace (JCD),
 • Zpracování a likvidace zálohových dodávek - zahrnuje tyto dílčí funkce:
  • vyhodnocení zálohových dodávek a placení jednotlivých záloh, přiřazení jednotlivých záloh ke konečné faktuře,
  • vyhodnocení celkové částky zálohové dodávky a předepsané přeúčtování jednotlivých záloh,
  • výběr zálohových listů k faktuře s indikací, zda ZL již zaplacen, částečně zaplacen, přiřazen ke konečné faktuře,
  • přiřazení zálohových listů ke konečné faktuře a přeúčtování jednotlivých záloh,
 • Realizace plateb dodavatelům - zahrnuje tyto dílčí funkce:
  • vyhodnocení platebního kalendáře,
  • vyhodnocení kritérií výběru do příkazu k úhradě (celkový objem závazků k zákazníkovi, datum splatnosti, maximální částka dokladu, přednostní platby),
  • tvorba a realizace příkazu k úhradě,
  • tvorba a realizace hromadného příkazu k úhradě,
 • Zpracování bankovních výpisů - zahrnuje tyto dílčí funkce:
  • okontování, spárování a zaúčtování plateb bankovního výpisu,
  • případné opravy plateb,
  • zpracování přehledu plateb podle účtového rozvrhu,
  • rozúčtování plateb (řešení vazby položky na spárovanou fakturu nebo zálohu, účtování na dodavatele),
 • Saldokonto dodavatelů - tuzemské i zahraniční ­- zahrnuje tyto dílčí funkce:
  • výběr faktur a plateb - spárovaných podle variabilního symbolu, bankovního účtu a kódu banky dodavatele,
  • opravy spárování plateb a přeúčtování opravované platby,
  • výběr faktur rozdělených podle plateb a to:
  • zaplacené faktury jednou platbou na celkovou částku faktury nebo vyrovnány jedním účetním dokladem,
  • zaplacené více platbami a ev. účetním dokladem,
  • částečně zaplacené jednou nebo více platbami vyhodnocení a zobrazení hodnoty přeplatku nebo nedoplatku, vystavení účetního dokladu na vyrovnání salda, např. i pro zaúčtování kurzovních rozdílů,
  • nezaplacené - určení, zda byl vystaven platební příkaz), vystavení účetního dokladu pro vyrovnání salda,
  • výběr plateb k nezaplaceným fakturám,
  • zpracování přehledu nespárovaných plateb,
  • zpracování salda záloh.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • požadovaného počtu a objemu zpracování zakázek podle potřeb podniku,
  • průběžné zajištění souladu funkcí úlohy s aktuální legislativou ,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti zpracování závazků,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly, vyřízení zakázek podle jejich splatnosti a priorit podniku,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní zpracování účetních transakcí,
  • specializované účetní systémy.