Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT
Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S031
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

Propojení, resp. zajištění všech potřebných obsahových vazeb mezi byznys strategií a IT strategií je jeden z hlavních předpokladů efektivního řízení IT nejen na úrovni strategického řízení, ale i na úrovni taktické a operativní. Je současně východiskem pro řešení efektivní podpory byznysu informatikou. V této souvislosti vznikají tyto problémy a otázky k řešení:

 1. Existuje ve vedení podniku potřeba formulovat IT strategii?,
 2. Jak řešení IT strategie racionálně naplánovat, jak určit řešitelský tým strategie?
 3. Existuje aktuální byznys strategie?
 4. Co je obsahem strategických dokumentů podniku ve vazbě na potřeby v oblasti IT?
 5. Jak formulovat principy kompetencí, zodpovědností a kooperací mezi byznysem a IT?
 6. Jak posilovat důvěru mezi managementem podniku a CIO, jak podporovat tendenci k tomu, aby vedení podniku považovalo IT jako významný faktor byznysu a tedy i posilovalo postavení CIO v podniku?
 7. Jsou management a uživatelská sféra připraveni formulovat strategické cíle podniku a s tím související požadavky na IT?
 8. Jaké kritické faktory budou ovlivňovat naplnění strategických cílů ve vztahu k úspěšnosti a konkurenceschopnosti podniku?
 9. Jsou v byznys strategii určeny prioritní oblasti, ve kterých má IT hrát do budoucna významnou roli?
 10. Jaké jsou nové požadavky zákazníků na produkty a služby, včetně IT a jaké požadavky se dají v příštím období očekávat, např. na přímou komunikaci a elektronickou výměnu obchodních dokumentů, na využití sociálních sítí apod., jak se budou tyto požadavky promítat do byznys strategie a do IT strategie?
 11. Jaké nové formy podpory obchodních a marketingových aktivit je nebo bude nutné zajišťovat, např. mobilními aplikacemi a technologiemi apod.?
 12. Jak bude zajištěna efektivní kooperace byznysu a IT na aktualizaci strategií na základě všech uvedených a dalších změn v technologiích i ekonomickém prostředí, jak má být efektivně řízena realizace takových změn?
 13. Jak se mění organizační formy podnikání, např. na bázi podnikových clusterů?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

 • Pokud není jasně formulovaná byznys strategie k dispozici, pak je účelné připravit dílčí strategické dokumenty, např. na bázi metody SWOT (viz dokument D012A ), nebo metody BSC apod.
 • Základním předpokladem provázanosti obou strategií a provázanosti IT a byznysu je účast pracovníků vedení podniku i na přípravě IT strategie. V tomto případě stačí jejich účast konzultační a oponentní formou.