Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT
Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S031
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Existuje ve vedení podniku potřeba formulovat IT strategii ?,
 2. Jak řešení IT strategie racionálně naplánovat, jak určit řešitelský tým strategie?
 3. Existuje aktuální byznys strategie ?
 4. Co je obsahem strategických dokumentů podniku ve vazbě na potřeby v oblasti IT?
 5. Jak formulovat principy kompetencí, zodpovědností a kooperací mezi byznysem a IT?
 6. Jak posilovat důvěru mezi managementem podniku a CIO , jak podporovat tendenci k tomu, aby vedení podniku považovalo IT jako významný faktor byznysu a tedy i posilovalo postavení CIO v podniku?
 7. Jsou management a uživatelská sféra připraveni formulovat strategické cíle podniku a s tím související požadavky na IT?
 8. Jaké kritické faktory budou ovlivňovat naplnění strategických cílů ve vztahu k úspěšnosti a konkurenceschopnosti podniku?
 9. Jsou v byznys strategii určeny prioritní oblasti, ve kterých má IT hrát do budoucna významnou roli?
 10. Jaké jsou nové požadavky zákazníků na produkty a služby, včetně IT a jaké požadavky se dají v příštím období očekávat, např. na přímou komunikaci a elektronickou výměnu obchodních dokumentů, na využití sociálních sítí apod., jak se budou tyto požadavky promítat do byznys strategie a do IT strategie?
 11. Jaké nové formy podpory obchodních a marketingových aktivit je nebo bude nutné zajišťovat, např. mobilními aplikacemi a technologiemi apod.?
 12. Jak bude zajištěna efektivní kooperace byznysu a IT na aktualizaci strategií na základě všech uvedených a dalších změn v technologiích i ekonomickém prostředí, jak má být efektivně řízena realizace takových změn?
 13. Jak s e mění organizační formy podnikání, např. na bázi podnikových clusterů?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ),
 • Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ),
 • Plán řešení informační strategie (U017A ),
 • Vyhodnocení dokumentů podnikové strategie (U019A ),
 • Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů (U020A ),
 • Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ),
 • Analýza konkurence z pohledu IT (U022A ),
 • Analýza IT obchodních partnerů (U023A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Pokud není jasně formulovaná byznys strategie k dispozici, pak je účelné připravit dílčí strategické dokumenty, např. na bázi metody SWOT (viz dokument D012A ), nebo metody BSC apod.
 • Základním předpokladem provázanosti obou strategií a provázanosti IT a byznysu je účast pracovníků vedení podniku i na přípravě IT strategie. V tomto případě stačí jejich účast konzultační a oponentní formou.