Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : ECM: Implementace aplikace
ECM: Implementace aplikace
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U473A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Malý, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-12-04
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “ECM: Implementace aplikace“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je provést dle vstupní dokumentace analýza a návrh systému úspěšnou implementaci ECM řešení, tj. customizaci funkcí i případné dovývoje, vytvořit podrobnou uživatelskou, projektovou i provozní dokumentaci, připravit produkt pro akceptační řízení a zavedení do provozu.
2. Obsah úlohy
 • V rámci úlohy :
  • se nastavují customizační parametry,
  • případně se doplňují nebo upravují programové moduly (komponenty řešení) tam, kde přizpůsobení jednotlivých komponent nejde realizovat pomocí parametrů,
  • se aplikace integruje s ostatními aplikacemi informačního systému,
  • testuje se její funkčnost, výkonnost a integrační vazby.
3. Vstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Průběžná komunikace implementačních týmů s vedením podniku a klíčovými uživateli,
 • Precizní plánování projektu s vymezenými časovými nárazníky a dodržení stanovených termínů,
 • Důkladné testování, které pokryje veškerou funkcionalitu aplikací, kvalitní dokumentace výsledků testování,
 • Značný důraz je účelné věnovat akceptačním řízením, jejich přípravě, dokumentaci, výběru členů akceptačních týmů,
 • Průběžné řízení rizik včetně určení pravděpodobnosti a analýzy možných dopadů.
6. Doporučené praktiky
 • Při implementaci ECM řešení se doporučuje postupovat inkrementálně, tedy řešit nasazení v etapách. Obsah jednotlivých etap by neměl být náhodný, ale měl by se řídit podobností komponent, případně aktuální business oblastí. Mnohým rizikům je možné se vyhnout, pokud celopodnikovému předchází pilotní projekt.
7. “Implementace aplikace - ECM“ - klíčové aktivity

7.1. Vytvoření pravidel provozu a uživatelské dokumentace aplikace
 • Pro úspěšné nasazení ECM do podniku se stanovují pravidla, které budou platit během nasazování i při provozu jednotlivých nástrojů ECM, včetně přidělení práv a odpovědností uživatelů, stanovení četnosti zálohování dat v období a jejich archivace a další pravidla vyplývající z dokumentu analýza a návrh aplikace.
 • Původní uživatelskou dokumentaci je nutné změnit dle nastavených požadavků. Většinou se jedná o vyjmutí ECM nástrojů, které nejsou součástí požadavků, a tudíž nebudou implementovány ani nasazeny.
7.2. Definování a tvorba provozního prostředí
 • Z dokumentů úlohy Analýza a návrh se přebírá výsledek analýzy kompatibility zařízení s nasazovanými ECM nástroji a podle výsledků analýzy se připravují a realizují změny v infrastruktuře.
7.3. Parametrizace ECM nástrojů a dovývoje
 • Nasazení ECM v podniku vyžaduje jeho přizpůsobení specifickým požadavkům podniku. Parametrizace ECM není významná pouze pro jeho prvotní přizpůsobení podmínkám a požadavkům daného podniku, ale také pro jeho nutnou flexibilitu vzhledem ke změnám vnitropodnikových podmínek (např. reorganizace, reengineering podnikových procesů apod.).
 • Do této části spadá i nastavení jazyka nebo souboru jazyků.
 • Vývoje nebo dovývoje specializovaných modulů zahrnují jejich programovou realizaci s pomocí zvolených vývojových prostředků (programovacích jazyků a dalších), realizaci datových rozhraní k ostatním existujícím aplikacím systémů, testování vyvíjených modulů a jejich dokumentaci.
7.4. Integrační testy
 • Po implementaci musí být ověřena bezchybná komunikace mezi jednotlivými nástroji ECM. Integrace se však ověřuje nejen mezi komponentami, ale také mezi komponentou a operačním systémem, hardwarem či rozhraním různých systémů. V této fázi se tak testuje integrace dosud jednotlivě ověřených částí. Integrační testy mohou být jak manuální, tak i automatizované.
7.5. Akceptační řízení
 • Akceptační řízení se mohou vztahovat i k  dílčím projekčním řešením nebo projektu aplikace jako celku .
 • V každém případě akceptační procedury znamenají přípravu a instalaci testovaných komponent, přípravu testovacích dat odpovídajících reálné situaci informačního systému zákazníka, kontrolu dokumentace k testované funkcionalitě.
 • Do této oblasti patří i adekvátní výběr pracovníků podniku pro testování , tj. pracovníků nejen odborně vybavených, ale vybavených i odpovídajícími kompetencemi pro posouzení a případné schválení testovaných řešení. Na základě průběhu testovacích procedur se zpracovávají protokoly o průběhu a výsledcích testů .